Become a member of the world's biggest jury in architecture history. Help us to support students.

There are 1285 jurors from 130 countries. The voting will take place over the Internet max to four times a year. You will not travel, you will help.

Voting System

Jury Benefits

Certified juror
Juror
Mosè Ricci
Ecological design - Landscape Urbanism - Urban Regeneration
Italian
Ecological design - Landscape Urbanism - Urban Regeneration
Certified juror
Juror
Jiří Smolík
Czech Republic
Certified juror
Juror
Maha Samman
Urban PlanningUrban DesignSustainabilityUrban Heritage
Palestine
Urban PlanningUrban DesignSustainabilityUrban Heritage
Certified juror
Juror
Mohammed ElAdl
Conceptual architecture Exterior design Interior design Landscape design Urban design City planning Working drawings
Egyptian
Conceptual architecture Exterior design Interior design Landscape design Urban design City planning Working drawings
Certified juror
Juror
Eliška Krenarová

interior design

Czech
Certified juror
Juror
SYED FIDA JAFRI

TO DESIGN BULIDING ON THEME BASED PROJECTS

 

PAKISTANI
Certified juror
Juror
FAHAD HASSAN

MAIN FOCUS IS HOW IN ARCHITECTURE AND DESIGN PROCESS ALL REQUIREMENTS AND FUNCTIONALITY IS CONNECTED. ITS ALL ABOUT DETAILS AND SOVLING ISSUES SMARTLY. 

PAKISTANI
Certified juror
Juror
Rikesh Shrestha

I belived in the principle that interior is for the users and exterior is for the public. Architecture is the reflection of ones culture and history. Architecture is developed and evolved out of the local culture, climate, materials, and  context. So, architects need to design respecting the local context, local culture and local history.

So, my focus is on searching for the locally focussed architecture in this global architecture. 

Nepali
Certified juror
Juror
John Lemuel Llacuna

Building Science

Filipino

Building Science

Certified juror
Juror
Martin Ducheček
Pozemní stavby
Czech Republic
Certified juror
Juror
Mikuláš Hladký
Autorizovaný architekt:odborné činnosti vo výstavbe v tomto rozsahu: - a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - c) spracovávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - d) vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektmi a vykonávanie stavebného dozoru, - e) grafické spracúvánie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, - f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
Slovakia
Certified juror
Juror
Kanika Kaushal

Interior Architecture

Urban Mapping

Heritage Preservation

India
Certified juror
Juror
Abdullah Ahmad
My focus is to bring something different. Something out of the box
Pakistani
My focus is to bring something different. Something out of the box
Certified juror
Juror
Muhammad U. F. Khan

Architecture is to give Shape to your thoughts through Masses by moving reshaping and resizing.

Pakistan
Certified juror
Juror
Šárka Beranová
Czech Republic

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.