Architektura

Polyfunkční dům Liberec

Katerina Gayerova
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Projekt se zabývá novostavbou polyfunkčních domů. Objekty
se nachází na nevyužitém pozemku bývalých jatek v lokalitě Janův
důl v Liberci. Architektonický koncept reaguje na okolní urbanismus
a dotváří prostor nově vzniklého náměstí. Jedná se o terasový
bytový dum a administrativní budovu, jež jsou spojeny obchodní pasáží.
Svým tvarem reagují na světové strany a unikátní výhled na Ještěd,
proto jsou orientovány směrem do centrálního parku, který se
nachází uprostřed pozemků.
This project is focused on new buildings of multifunctional houses.
The objects are situated in the area of former slaughterhouse
in Januv dul in Liberec. The architectural concept is in harmony with
surrounding urbanism and it completes the area of the newly created
square. It focuses on a terraced house and an office building, which
are joined together by a shopping mall. Their shape takes in consideration
world sides and the unique view of Ještěd, therefore they are
oriented towards the central park, which is located in the middle of
the land.

Popis projektu

Stavba je umístěna mezi řadu terasových bytových domů zasazena za dvě stávající historické vily s nimiž tvoří nově vzniklé náměstí.
Jednotlivé části objektů budou mít rozdílnou náplň. První objekt je terasový bytový dům o pěti nadzemních podlaží a jedním podzemním. V prvním nadzemním podlaží se nachází obchodní plocha a společné zázemí domu. V druhém až pátém nadzemním podlaží jsou umístěny byty. Druhý objekt tvoří administrativní dům o 7 nadzemních podlaží a jednom podzemním. V prvním podlaží se nachází recepce a kancelářská plocha. V druhém nadzemním podlaží je umístěna restaurace a kavárna, ze kterých je možný výstup na venkovní terasu, kterou tvoří střecha obchodních ploch s pasáží. V třetím až šestém nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory typu open-space. Sedmé patro pak slouží jako venkovní terasa s výhledem na Ještěd. Oba objekty jsou přístupné z ulice Americké, kam jsou také směřovány výtahy, které vedou do podzemního podlaží, které je věnováno garážím a technickému zázemí.

Technické informace

Konstrukční systém
Konstrukční systém bytového domu tvoří stěnový systém s jednosměrně pnutými deskami s rozponem 6,6m. Desky jsou navrženy jako železobetonové o tloušťce 300 mm. Konstrukční systém administrativní budovy je tvořen sloupy s lokálně podepřenými deskami s rozponem 8,1 x 6,6 m. Desky jsou železobetonové stejně jako v bytovém domě a mají tloušťku 300 mm. Lokálně podepřené desky jsou rovněž použity v 1.PP, které je společné pro oba objekty. Schodiště jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná s uložením na ozub. Objekty budou od středové části garáží odděleny svislou dilatační spárou po celé výšce konstrukce.


Fasáda:
Fasáda administrativního objektu je navržena jako lehký obvodový plášť, fasádu bytového domu tvoří hladká bílá omítka a velkoprostorová okna. Ze severní vstupní strany je fasáda pokrytá vertikálními lamely.

Střecha:
Střecha je na obou objektech navržena jako plochá. Nad bytovým domem je střecha navržena jako extenzivní zelená střecha. Administrativní budovu a střední část mezi budovami (nad obchodními prostory v místě pasáže) bude zastřešovat intenzivní zelená pochozí střecha. Obě tyto střechy budou využívány jako terasy. Odvodnění střechy bude zajištěno vsakováním a přebytečná voda bude odvedena vnitřními žlaby.

Schodiště:
Schodiště jsou navržena z železobetonu. Šířka ramen je 1200 mm. Ramena schodišť jsou prefabrikovaná.

Stěny a příčky:
V bytovém domu jsou jako hlavní nosný systém navrženy železobetonové stěny o tl. 250 mm. Nenosné příčky jsou z keramických tvárnic o tl. 150 mm. Mezibytové nenosné stěny jsou z keramických akustických tvárníc o tl. 250 mm. Strop tvoří monolitická železobetonová deska o tl. 250 mm. V administrativním domě a garážích tvoří hlavní nosný systém železobetonové sloupy o rozměrech 0,35 x 0,6 m. Strop tvoří monolitická železobetonová deska o tl. 330 mm. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťuje železobetonové jádro, kde je umístěn výtah a schodiště.
Příčky budou osazeny na železobetonové stropní konstrukce a v horní části budou kluzně kotveny do stropní konstrukce. Všechny tyto příčky budou omítnuty a opatřeny malbou. Nad otvory v příčkách budou osazeny systémové keramické překlady.

Podlahy:
Podlahové konstrukce splňují požadavky ČSN, které určují tepelně-technické parametry konstrukcí, akustické parametry, funkční a požadavky zajišťující stabilitu a únosnost a v neposlední řadě také protiskluzné parametry materiálů nášlapných vrstev. Podlahy budou provedeny na kročejovou izolaci chráněnou fólií. Na ni bude provedena betonová mazanina. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba nebo laminátová podlaha.

Podhledy:
Podhledy jsou navrženy sádrokartonové na zavěšené konstrukci.

Povrchy stěn:
Povrchová úprava betonových stěn a stropů – sádrová omítka
Vnitřní povrchová úprava stěn z keramických tvarovek – tenkovrstvá sádrová omítka.
Vnitřní keramické obklady budou provedeny v prostorách hygienických zázemí a za kuchyňskými linkami. V prostorách recepce bude na štukovou omítku provedena stěrka imitující pohledový beton.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.