Architektura

Multifunctional centre on Šancová street

Ľubica Stanislava Zubová
Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava
Slovensko

Idea projektu

Navrhovaný objekt sa nachádza na šancovej ulici v bratislave, na hraniciach starého mesta. šancova ulica je jedna
z hlavných tepien hlavného mesta, ktoré spájajú historickú oblasť s moderným mestom. zadané územie sa považuje za
relatívne frekventovanú oblasť, z hľadiska dopravy, ale aj pohybu ľudí. pozemok má trojuholníkový charakter a na
severovýchodnej strane ho ohraničujú robotnícke domy Zehn-Haus postavené na začiatku 20.-teho storočia, ktoré sa
dnes nachádzajú na palárikovej ulici. zo severozápadnej strany ho lemuje jelenia a z juhovýchodnej strany karpatská
ulica.

Popis projektu

šancová ulica ma z hľadiska svojej geografickej polohy strategický charakter. je spojením starého mesta s novým
a zároveň vytvára myslenú hranicu medzi vidieckou časťou mesta s redšou zastavanosťou a časťou mesta, ktorá dispo-
nuje hustou zástavbou. je obklopená obytnými domami, ale aj budovami s občianskou vybavenoťou, či s administratívou.

Cieľom môjho návrhu nebolo vytvoriť objekt/y s novou funkciou, ale skôr podporiť ducha danej oblasti a možno ho len
okrajovo doplniť, čo sa týka návrhu exteriéru dosadených hmôt. zámerom bolo vytvoriť centrum, v ktorom by sa zhromaž-
ďovali ľudia bez ohľadu na to, či na území pracujú alebo bývajú. koncept je postavený na tom, že všetci sú vítaní a
pre každého sa tu nájde miesto (zázemie), kde sa môže "zložiť a vydýchnuť".

Zo začiatku som veľmi bojovala s návrhom na pozemku,ktorý má tvar pravouhlého trojuholníka. Nechcela som navrhnúť
objekty s rovnakým geometrickým pôdorysom, ale skôr daný pozemok ohraničiť blokovými budovami, ktoré jeho tvar
budú vyjadrovať z hľadiska urbanizmu. Vznikli tak tri samostatne stojace masy, s rovnakou podlažnosťou ako robotnícke
domy na palárikovej ulici.

Technické informace

Každý z troch blokov má samostatný vstup a aj fukciu. v objekte A na prvom nadzemnom podlaží, ktorý je rovnobežný
s palárikovou ulicou, sa vyskytujú miesta na oddych pre širokú verejnosť a viacúčelová sála určená na koncerty a
vystúpenia. objekt A je potom rozčlenený na dve do výšky rastúce budovy a každá z nich má svoju úlohu. v časti a
objektu A je umiestnených 24 bytov a v časti b objektu A je galéria/ múzeum spolu s kanceláriami pre jej zamestnancov.

Objekt B je hmota kolmá na objekt A. nachádza sa v nej funckia administratívy. na jej prízemí je jedáleň a knižnica
a na ostatných troch podlažiach priestor kancelárii typu "open space office". objekt C je rovnobežný so šancovou ulicou
a jeho urbanistickou funkciou je odčleniť život ľudú vo vnútribloku od ruchu, pochádzajúceho s vysokofrekventovanej
dopravnej tepny. v jeho parteri sa nachádza oddychová zóna a kaviareň. na druhom a treťom nadzemnom podlaží sú
priestory na prenájom alebo určené na workshopy komunity. na štvrtom podlaží sa nachádza spoločenský priestor
predovšetkým určený na odpočinok návštevníkov.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.