Obnova Školy architektury AVU

Kategorie projektu - R

Marcela Steinbachová, Vít Holý / Skupina architekt

Místo realizace

U Akademie 172, 170 00 Praha

Investor

Akademie výtvarných umění v Praze

Dodavatel

Archetypa s.r.o., Metrostav a.s. divize 9, ENESA a.s., aj.

Datum dokončení projektu

december_2019

Idea projektu

Obnovu Školy architektury jsme pojali s maximálním respektem k budově i všem, kdo se na ní v průběhu času podíleli. S vědomím toho, že navazujeme na práci dvou významných ikon české prvorepublikové architektury (Jana Kotěry a Josefa Gočára) jsme stavbu očistili od nevhodných zásahů a vrátili jí původní charakter. Snažili jsme se navázat na velkorysost původního řešení, doplnit ho současnými prvky a nepokazit nic ze zachovalého. Přes všechny novodobé zásahy pro nás bylo klíčové zachovat škole autenticitu.

Our approach to the renovation of the School of Architecture was highly respectful towards the building and everyone, who participated on its development. Following up on the work of the two most significant icons of the Czech architecture during the First Republic (Jan Kotěra and Josef Gočár), we have removed all the ill-suited interventions in order to return to the original character. Our attempt was to pursue the generosity of the original solution while adding contemporary elements and without harming anything that was preserved. Despite all the new additions, it was key for us to maintain the school‘s authenticity.

Popis projektu

Školu architektury založil v roce 1910 architekt Jan Kotěra. Žák Otto Wagnera z vídeňské Akademie a zakladatel české moderní architektury v letech 1919 – 1920 vypracoval projekt budovy Školy architektury, jednopatrové stavby s podkrovím ve stylu moderny s kubistickými prvky u vstupního portálu. Po Kotěrově smrti se jeho nástupcem stal architekt Josef Gočár, který stavbu svébytně uchopil a přidal razantně pojednané nové patro s rovnou střechou a proto-funkcionalistickými ateliérovými okny na sever. Dílčí úpravy dispozice provedli po válce Jaroslav Fragner nebo František Cubr. Poslední drobné zásahy před obnovou vznikly za Emila Přikryla.

Od působení Josefa Gočára neprošla stavba zásadnější rekonstrukcí, trpěla vlhkostí v suterénu, opadávajícími omítkami, havarijním stavem oken a dveří, dožívaly podlahy a klempířské prvky a vstupní schodiště bylo sesunuté. Zároveň se ale budova dochovala ve velmi autentickém stavu s řadou původních prvků.

Záměr vypracovaný studenty AVU pod vedením Emila Přikryla a jeho asistentů počítal s maximálním zachováním autenticity a atmosféry budovy. Na tento záměr jsme se snažili navázat.

The School of Architecture was established in 1910 by the architect Jan Kotěra. His student Otto Wagner from the Viennese Academy and also the founder of Czech modern architecture created a project for the building as a one-storey construction with an attic in the modernist style complemented with cubist elements by the portal of entry. After Kotěra’s death, the architect Josef Gočár became his successor and embraced the building in his distinct fashion, added a dramatic new floor with a flat roof and proto-functionalist windows in the studio facing the north. Partial adjustments of the spatial arrangements were executed after the war by Jaroslav Fragner and František Cubr. The last subtle interventions before our renovation were done by Emil Přikryl.

Since Josef Gočár’s work, the building had not undergone any major restoration, suffered from humidity in the basement, falling plaster, windows and doors were in emergency condition, floors and metalwork elements were deteriorating and the entry staircase was falling into ruin. Nonetheless, the building was preserved in a very authentic condition with a number of original elements.

The proposal designed by the Academy students under the lead of Emil Přikryl and his assistants was based on maintaining the maximum authenticity and aura of the building. We attempted to follow this proposal.

Technické informace

Fasáda a klempířské prvky
Obnova byla díky minimu času na projekt i rekonstrukci rozdělena do několika etap. Venkovní omítky a klempířské prvky restaurovali přímo restaurátoři AVU, pedagogové za spolupráce studentů. Velký důraz byl kladen, a to i přes časový tlak, na výzkum původních materiálů a směsí. Omítky byly až na velmi poškozená místa opraveny a „zazáplatovány“. Navrácením tmavě šedé barvy klempířským prvkům se sjednotila fasáda a vyniklo její členění. Stěžejním bylo odstranění středového nepůvodního svodu, hyzdícího severní výtvarně pojatou fasádu. Po velkém úsilí se podařilo jak staticky, tak po vyjednáváních se zástupci památkové péče odstranit nepůvodní dvojici žerdí na jižní fasádě a nahradit ji replikou původní konzoly na střeše budovy od Josefa Gočára.

Interiér
Ze všech původních dřevěných oken a dveří bylo nakonec nezbytné nahradit replikou pouze jedny dveře v anglickém dvorku. Všechny ostatní se podařilo restaurovat. Pod vrstvou překližky byly objeveny původní dělené parapety, které tak mohly být rovněž restaurovány. Na záchodech i v ateliérech zůstaly původní i novější obklady a původní dlažby, repasovala se všechna schodiště včetně madel, po tlakových zkouškách byly repasovány dochované radiátory i signifikantní svítidla od Jaroslava Fišera. Nové podlahy v hnědé barvě byly vybrány na základě rozboru vzorků původního linolea a jsou téměř shodné s původní recepturou. Při rekonstrukci byly skoro kompletně vyměněny všechny instalace, a to podle nemalých požadavků zadavatele na nejvyšší vybavenost. Budova je tak doplněna o novou vrstvu koncových prvků jako jsou svítidla, ventily radiátorů, zásuvky a vypínače, klozety, umyvadla a baterie nebo třeba zatemňovací rolety. Na jejich výběr jsme kladli maximální důraz.

Odvlhčení a suterén
Problém s dlouhodobým zavlhčením budovy byl řešen komplexním odkopáním a sanací suterénu s průběžnou drenáží. Nové betonové podlahy v suterénu jsou provětrávané. Při stavbě byl objeven systém větrání jižní a východní stěny suterénu, který byl vyčištěn a znovu zprovozněn. Díky těmto zásahům bylo možné kompletně zrenovovat suterén pro potřeby dílen pro studenty architektury. Abychom do podzemních prostorů přivedli světlo, obnovili jsme několik zazděných otvorů a plné dveře nahradili prosklenými v pozinkovaných rámech. Nově vznikla koupelna a zázemí. Všechny nové zásahy v suterénu jsou pojednány v surové technicistní formě, které dominuje pozinkovaný plech, betonové podlahy a přiznané rozvody.

Façade and metalwork
Due to the limited time for the proposal and execution, the renovation needed to be divided into several stages. Exterior plaster and metalwork pieces were renovated directly by the restorers from the Academy, professors together with their students. Despite the time pressure, a significant emphasis was put on researching the original materials and mixtures. With an exception of severely damaged spots, the plaster was repaired and “patched”. The metalwork turned back to its dark grey colour and unified the façade to emphasise its fragmentation. Removing the unoriginal drainpipe in the centre of and defacing the northern sculptural façade was essential. After an immense effort concerning the statics and negotiations with representatives of heritage preservation we managed to remove the unoriginal pair of flagpoles on the southern façade and instead we have placed a replica of the only original console on the building’s roof from Josef Gočár.

Interior
Out of all the original wooden windows and doors it was necessary to replace with a replica only one door in the English courtyard. All others could have been restored. Under the layer of plywood, we discovered original sections of window sills, which could be also restored. In the bathrooms and studios both the original and new tiling as well as the original flagging remained, all staircases including the railings were refurbished. After pressure testing the preserved radiators were also refurbished together with the remarkable lighting by Jaroslav Fišer. New floors in brown were chosen after analysing the original linoleum and as a result they are almost identical with the original mixture. According to the rather ambitious demands from the commissioner, almost all the installations were changed to achieve the highest quality of facilities. Hence, we have added a new layer of endpoints such as lighting, radiator valves, sockets and switches, water closets, basins and batteries as well as blackout roller shades, the choice of which was particularly careful.

Dehumidification and basement
The problem with the long humidified building was solved with a complex digging and sanitation of the basement with a continuous drenage. The new concrete floors in the basement are ventilated. During the construction a ventilation system was discovered at the southern and eastern basement wall; it was cleaned and re-opened. Such interventions enabled the complete renovation of the basement in order to be used as workshops for architecture students. In order to bring light into the underground levels, we have refurbished several walled openings and used transparent doors in galvanized frames. We have also created a new bathroom and a facility room. All the new interventions in the basement are treated in a raw technicist form dominated by galvanized metal plates, concrete floors and uncovered pipe system.