REVITALIZACE PRAŽSKÝCH NÁPLAVEK

Kategorie projektu - R

Ing. arch. MgA. Petr Janda architekt

Místo realizace

Rašínovo + Hořejší nábřeží

Investor

Hlavní město Praha (TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Ing. Jan Nejedlý, koordinátor správy náplavek)

Dodavatel

Zasklení: Reynolds Polymer Technology, Inc., USA
Řešení portálu: Sipral a.s.
Motorika a ovládání: Strojírna Kukleny spol. s r.o.
Speciální ocelové konstrukce vestaveb dveří a barů: Lukáš a Pavel Rais (Industriality s.r.o.)
Vybrušované výtvarné motivy: Alessandra Svatek a Artur Magrot
Patinace: Matěj Lipavský, Petr Stibral
Vytápění a vzduchotechnika: František Arnošt (Active Elements s.r.o.)
Elektroinstalace: EL-EX spol. s r.o., BREMA, spol. s r.o.
Osvětlení: Ateh spol. s r.o.
Infrazářiče: Pavel Charvát (Infrasystémy s.r.o.)
Atypické dveře: ORTA STUDIO, Forlit & Metal, a.s.
Zařizovací předměty, automatická umyvadla: Sanela s.r.o.
Protipovodňové opatření: EKO-SYSTEM s.r.o.
Kontraktoři (generální dodavatelé): AVE-servis spol. s r. o., EKOSTAV a.s., Energie stavební a báňská a.s., Rekomont a.s.

Datum dokončení projektu

october_2019

Idea projektu

Projekt budovaný více než 10 let jsme spoluiniciovali v roce 2009 jako programové a architektonické oživení pražské náplavky historicky koncipované jako přístaviště a překladiště materiálu. V době našeho vstupu byl prostor opuštěný po povodni v roce 2002 a oficiálně pronajímaný pro parkování. Postupnou obsahovou aktivací jsme dosáhli dnes již legendárního kulturně společenského oživení a následně realizace navržené architektonické kultivace.

The project has been built for 10 years. We co-initiated it in 2009 as a program and architectural revitalization of the Prague riverfront area that was built as a quay and transhipment point. The area was deserted after the 2002 floods and used as a car park. By gradual program activation, we have achieved cultural and social revival, and subsequently, architectural rehabilitation.

Popis projektu

Všechny prvky na náplavce jsou řešeny jako symbiotické splynutí s původní architekturou nábřežní zdi, do které přirozeně vrůstají a akupunkturou drobného měřítka znovuvytváří monumentální celek. Podstatou realizace je co možná nejpřímější propojení s prostorem náplavky s pomocí velkorysého otevření průřezu stávajících otvorů v ostění. Architektonické řešení reaguje na kontext místa a pracuje s minimálními výtvarnými prostředky ve prospěch očištění stávajících tvarů i souvislostí, a nalezení nových průhledových vazeb a možností vyplývajících z prostředí náplavky.

Architektonické řešení šesti kobek na Rašínově nábřeží je postaveno na doplnění geometrie portálů vyplývající z dochovaného tvaru ostění blížícího se kruhu. Samotné provedení je postaveno na lapidárním zásahu, který více odebírá, než přidává a navrací do prostoru jeho již dříve existující kvalitu v novodobém kontextu vytvářející unikátní situaci a příležitost. Řešení je postavené na vybourání tahokovových předstěn a kamenných „zátek“ vestavěných do původních mostních oblouků nábřežní zdi a jejich nahrazení velkoformátovými zasklenými kruhovými okny otvíravými v celé své ploše diagonálním otočením uvnitř rámu. Vstupní portály jsou řešeny jako atypické ocelové rámy s dilatačně usazenými skly o hmotnosti 1-1,5 t. Součástí kompozice je doplnění ostění stávajících otvorů stupňovitou formou rozvíjející motiv dříve vloženého schodiště, v jehož tělese jsou skrytě integrovány přístupy do instalační šachty pod portálem, výdechy vzduchotechniky a montážní prvky protipovodňového opatření. Eliptická pivotová okna mají průměr 5,5 m, tloušťku organického skla 7 cm a hmotnost přibližně 2,5 t. Každé má unikátní tvar a vzhledem ke své velikosti přesahující možnosti standardního zasklení, jde pravděpodobně o největší pivotová okna na světě. Pohyb je řešen motoricky, v provozní pozici jsou okna zafixována v poloze 60° pootevření, dalšími možnostmi je automatické senzorické otvírání ovládané pohybovými čidly nebo otvírání obsluhou baru. Vstupy do čtrnácti kobek na Hořejším nábřeží jsou tvořeny ocelovými skulpturálními dveřmi prohnutými do ostění tak, aby při otevření propojovaly kobku s náplavkou v celém průřezu. V kobkách s veřejnými toaletami přechází tato vstupní křídla plynulým obloukem do interiérové membrány oddělující kabiny od veřejného předprostoru.

The interventions symbiotically merge with the original architecture of the riverside wall, into which they naturally fuse; by using the acupuncture strategy, they re-create a monumental whole. The aim is the most direct connection with the riverfront area with the maximum opening of the spaces inside the wall. The architectural design responds to the context of the place and works with minimal artistic means that allow purging of the existing shapes and relations and finding new interconnection views and possibilities arising from the environment of the embankment.

The six vaults on the Rašín Embankment are built following the almost circular arc of the upper part of the existing openings. The design itself is based on a tiny intervention, which takes more than it adds and brings the existing quality back in a contemporary way, creating a unique situation and opportunity. The former stretch metal curtain wall and stone constructions built into the original bridge arches of the riverfront wall were knocked down and replaced with large-format glazed round windows that open by diagonal rotation inside the frame. The entrance portals are designed as atypical steel frames with dilated elliptic glass weighing 1–1.5t. The stone arched linings of the existing portals are completed with stone stepped volumes following the former steps allusion, which hide the installation shaft, air-conditioning vent and anti-flood control elements. The elliptical pivoting windows made of organic glass 7cm thick and 5.5m in diameter weigh approximately 2.5t. Each has a unique shape and, due to their size exceeding the standard glazing, these are probably the largest pivot windows in the world. Opening and closing is engine powered. For the operation of the inner spaces, the windows are fixed in the position of 60% of its opening. Other options are automatic opening with motion-detecting sensors, or they can be opened by the bar staff. The fourteen vaults on the Hořejší Embankment have steel sculptural entrances curved into the jamb in such a way that they connect the vault with the riverfront area in the entire space when opened. In the vaults with public toilets, the entrance wings follow a smooth arc into the interior membrane separating the cabins from the public area.

Technické informace

V rámci rekonstrukce byly vybourány všechny vestavěné prvky včetně podlah a provedena vestavba metodou kompletního vložení nové stavby do původních prostor. Byly provedeny protipovodňové základové, desky s přečerpávacími jímkami, sanovány projevy prosakování a zaizolovány stěnové povrchy v zaklenutých kobkách s následným nástřikem betonových torkretů na nosné výztuže scelující geometrii valených kleneb. Vestavěné příčky byly vybetonovány jako monolitické železobetonové s vloženými instalacemi. Výrazové řešení kobek je sjednoceno pro všechny typy prostor a promítá se do materiálového zpracování jednotlivých prvků realizovaného souboru. Povrchy stěn a stropů jsou řešeny jako betonové pískované s litou betonovou stěrkovanou podlahou přecházející do litého monolitického schodiště. Prvky dveří poklopů a šachet jsou opatřeny zaomítacími a zastěrkovacími křídly s povrchy odpovídajícími navazujícím povrchům stěn a podlah (pískovaný a stěrkovaný beton a impregnovaná černá ocel u WC kobek). Dveře jsou řešeny jako bezfalcové se skrytými samozavírači. V klenutých kobkách jsou do povrchů vsazeny inserty pro zavěšování výstav. Vložené prvky barů a příček v zázemí jsou opláštěny černým zrcadlovým potitanovaným plechem prostorově doplňujícím odrazem prostorovou geometrii kobek a přenášejícím fluidní neuchopitelnost řeky dovnitř neustálým těkavým pohybem odrazu. Osvětlení je řešeno pomocí páteřních světelných ramp s reflektory a infrazářiči, u WC kobek jako nepřímé vložené v ocelové stěně s odrazem světla od stropu.

During the reconstruction, all built-in elements, including floors, were demolished and built using a method of insertion of the new building into the original space. Flood control reinforced base slabs with pumping sumps were made, water infiltration was repaired and walls were insulated and finished with torcreted concrete on load-bearing reinforcements, consolidating the geometry of rolled vaults. The built-in partitions were concreted as monolithic reinforced concrete ones with inserted installations. The design and materials of the individual elements of the vaults are unified for all types of spaces. The surfaces of the walls and ceilings are designed as sandblasted concrete with a cast concrete floor and a cast monolithic staircase. The hatches and doors are finished with surfaces corresponding to the adjoining surfaces of the walls and floors (sandblasted and cast concrete and impregnated black steel in the public toilet vaults). The doors are non-rebated with hidden self-closing devices. In the vaulted spaces, built-in inserts for hanging exhibitions are inserted into the surfaces. The inserted parts of bars and partitions are clad in black titanium-coated stainless-steel plate, complementing through reflection the spatial geometry of the vaults, and through the constant volatile movement of the reflection, bringing the fluid incomprehensibility of the river inside. The lighting is designed using light ramps in the public toilets as indirect lighting embedded in a steel wall with light reflection from the ceiling.