Autobusové nádraží ČAD Blansko

Kategorie projektu - N

Ing.arch.Zdeněk Eichler, Ing.arch.Eva Eichlerová / EA architekti s.r.o. architekt

Místo realizace

Nádražní 2320/10,
678 01 Blansko

Investor

ČAD Blansko s.r.o.
Nádražní 2369/10,
678 20 Blansko

Dodavatel

OKM Group Brno, spol. s.r.o. / Drážní 253/7, 627 00 Brno-Slatina
STRABAG a.s. / Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5

Datum dokončení projektu

Květen 2018

Idea projektu

Autobusové nádraží v Blansku je vybudováno na místě původního. Leží na dlouhé úzké parcele v údolí, mezi řekou Svitavou a hlavní průjezdnou komunikací na ulici Svitavské. Přes řeku je železniční trať a vlakové nádraží. Je řešeno jako liniové, autobusy vjíždí z kruhového objezdu, zastavují na šikmých či podélných stáních a po odbavení cestujících pokračují výjezdem dál na ulici Svitavské.
Architektonický koncept vychází z motivu křížení. Diagonálně postavené pilíře z pohledového betonu vynášejí 118 metrů dlouhou a 8,5 metrů širokou střešní konstrukci. Ta zakrývá nástupiště autobusových zastávek i provozní budovu. Je nesena kombinací betonových a ocelových prvků, zastřešena skleněnou střechou s potiskem.
Cestující na zastávkách jsou od frekventované silnice chráněni protihlukovou stěnou. Použití rezavé oceli a dřeva ji začleňuje do přírodního charakteru okolí. Je osázena popínavými rostlinami a v budoucnu by měla být zelená.
Pavilon provozní budovy se strukturálně zasklenou fasádou slouží cestujícím i obsluze autobusového nádraží. Zázemí zde mají řidiči autobusů, administrativní provoz dopravní společnosti, prodejna jízdenek a informace. Čekárna cestujících je prosklená k nástupištím i do ulice. Výrazná signálně žlutá barva interiéru informuje o veřejně přístupném prostoru. Zbytek stavby i interiéru je bílý, se žlutými podlahami. Čekárna s toaletami je klimatizována, s veřejným Wi-Fi připojením.
V areálu nádraží se nachází i samostatné autobusové zastávky při podélných stáních, box pro ukládání kol, stojany na kola, lavičky. Každá nepojížděná plocha je zahradnicky upravená. Bylo vysázeno maximální množství stromů a keřů.

The bus station in Blansko is built on its original location. It is located on a long narrow plot in a valley between river Svitava and the main road on Svitavska street. There is a railway and a railway station across the river. The bus station has a linear design, buses arrive from a roundabout to either oblique or longitudinal stops and after passengers’ check-in, continue on the exit to Svitavska street.
The architectural concept is based on a crossing motive. Diagonally placed pillars made from face concrete bring up 118 meters long and 8, 5 meters wide roof construction. The construction is carried by combination of concrete and steel elements covered by glass roof with a print and it covers bus stop platforms as well as an operating building.

Passengers at the bus stops are protected from traffic road by a noise screen. Use of rusty steel and wood incorporates the wall into the natural character of its surrounding. The wall is planted with climbing plants and should be green in the future.

Pavilion of the operating building with a structural glass facade serves to passengers as well as the bus station service. There are facilities for bus drivers, administrative service of the bus company, ticket sale and informations.
A waiting room for passengers has a glass facade on sides facing to platforms and the street.
A distinctive signal yellow colour of the interior indicates a public space. The rest of the building is in white color with yellow floors. The waiting room that provides toilets as well is air-conditioned with public wifi access.

There are also single bus stops along the longitudinal stops, bike storage, bike stands and benches.
Areas that are not used for traffic are designed as green spaces, maximum amount of trees and bushes was planted there.

Popis projektu

viz. idea

Technické informace

viz. idea