BD Holečkova

Kategorie projektu - N

Jan Šesták / Marek Deyl architekt

Místo realizace

Holečkova 48, Praha 5

Investor

Real-Treuhand Reality
Dlouhá 29, Praha 1

Dodavatel

S-O-D Holding
Podlesní 1827, Petřvald u Karviné

Datum dokončení projektu

Březen 2019

Idea projektu

Pozemek byl charakteristický především výrazným sklonem k jihu s terénními zlomy a stávající neorenesanční stavbou. Dominantou je také vzrostlý Platan.
Urbanistickou situaci okolních staveb lze charakterizovat jako rozbitou. Úkolem bylo také najít stavbě vhodnou identitu do tohoto prostředí. Návrh se snaží přijmout jak charakter klasického činžovního domu, tak drobnější měřítko původní neorenesanční stavby, jejíž hmotu částečně svým objemem kopíruje.
Dům a strom :
Pro celkovou koncepci bylo důležité a zásadní rozhodnutí o zachování a začlenění Platanu, které bylo vyhodnoceno jako reálné i pro danou lokalitu vhodné, neboť strom patří k vitálním druhům s kožovitými listy zvyšujícími výparem vlhkost prostředí a snižujícími zároveň teplotu ve svém okolí.
.........................
The land was characterized mainly by a strong slope to the south with terrain breaks and an existing neo-Renaissance building. Also dominated is the mature Platan tree.
The urban situation of the surrounding buildings can be characterized as broken. The challenge was also to find a suitable identity for this environment. The proposal seeks to accept both the character of a classic apartment building and the smaller scale of the original Neo-Renaissance building.
House and Tree - for the overall concept, the decision to preserve and integrate Platan was important and crucial, as it was appropriate for the site, as the tree is a vital species with leathery leaves that increase vapor humidity and reduce ambient temperature.

Popis projektu

Studie_DUR_DSP_AD

Technické informace

_
založení prostřednictvím armované železobetonové desky, v exponovaných místech podepřené velkoprůměrovými vrtanými pilotami.
_
V rámci spodní stavby je realizována tzv. „bílá vana“, tedy železobetonové vodonepropustné konstrukce.
_
železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým systémem
konstrukce objektu převzala po dokončení také zatížení od zemních tlaků, zajištění stavební jámy je dočasné, po dobu stavby.
_
Fasáda KZS 16cm , 1.NP a 2.NP pásky Klinker
_
oKna a dveře v orovedení EURO