Dům Za Zdí

Kategorie projektu - Rd

Mjölk architekti, Jan Mach, Jan Vondrák, Lukáš Holub architekt

Místo realizace

Jizerská ulice, Liberec

Investor

Michaela a Stanislav Turkovi

Dodavatel

1ku1 s.r.o.

Datum dokončení projektu

Říjen 2018

Idea projektu

CZ/ Na starém kamenném sklepě stával více než sto let starý dům. Jeho stav už neumožňoval novým majitelům obývání, proto se rozhodli postavit na kamenném základě dům nový, dřevěný. Odvážný a také trochu riskantní plán vyšel a dnes bydlí klienti v krásném moderním domě, který si uchoval kousek historické duše svého předchůdce opepřený severskou estetikou s lehkým dotekem industriálu. Od rušné komunikace vedoucí do jizerských hor dům dělí nová betonová zeď, za kterou se nachází malý dvorek s výhledem na Ještěd, hlavní dům i malý výminek pro mladého mořeplavce. Severskou, klienty milovanou atmosféru podtrhuje sauna, která je svým majitelům příjemným zpestřením třeskutých jizerských zim.

EN/ More than a hundred years old house stood on the old stone cellar. Conditions of the old house no longer allowed the new owners to live there so they decided to build a new wooden house on a stone foundation. The bold and somewhat risky plan came out and today clients live in a beautiful modern house that has preserved a piece of its predecessor's historic soul packed in nordic aesthetics with a light touch of industrialism. A new concrete wall divides the house from the busy road leading to the Jizera Mountains. There is a small courtyard with a view of Ještěd the main house and a small excerpt for a young sailor behind the wall. Atmosphere is underlined by the sauna which is a pleasant diversification of the winters in mountains.

Popis projektu

CZ/ Všechno začalo tím, že si naši klienti koupili více než sto let starý dům. Tradiční stavba se sedlovou střechou, byla na konci životnosti. Dům měl však zachovalé kamenné sklepy a tak jsme se rozhodli, že obytnou část objektu zboříme a kamenný sokl sklepů využijeme jako základ pro nový dům. Odvážný a také trochu riskantní plán vyšel a dnes bydlí klienti v krásném moderním domě, který si uchoval kousek historické duše svého předchůdce opepřený severskou estetikou s lehkým dotekem industriálu. Co si budeme povídat, cesta k dobrému výsledku nebývá vždy úplně jednoduchá, ale pro skvělý výsledek se vyplatí vynaložit o trochu více úsilí a nervů.

Pozemek sousedí s rušnou komunikací, která je hojně využívána jako odrazový můstek turistů směřujících do Jizerských hor. Proto jsme na místě původní obvodové zdi starého domu navrhli novou betonovou zeď. Tento prvek nejen snižuje množství hluku z vedlejší silnice, ale také vymezuje venkovní vstupní prostory do domu. Za zdí se nachází malý dvorek s výhledem na Ještěd, který je rozcestníkem mezi vchodem do rodinného domu, výminku a schody do o níže položené zahrady.

Konstrukce nové části domu je dřevěná. Střecha z asfaltových pásů společně s černou, térem natřenou fasádou nechává vzpomenout na objekt šupny, která na tomto místě v minulosti stávala.

Na starém kamenném sklepě stojí za betonovou zdí vlastně domy dva – rodinný dům a malý výminek pro mladého mořeplavce, syna klientů, který po většinu roku brázdí oceány za kormidlem zaoceánských lodí.

Dům rodičů je složitější, jelikož jeho stavební program musel absorbovat potřeby hned tří lidí – sympatických manželů a jejich dcery. Ve dřevěné nástavbě nad stropem původních sklepů jsou situovány ložnice, pracovna, koupelny s toaletou a venkovní dvorek se saunou. Saunování je příjemným zpestřením krutých severských zim a tak klienti saunu téměř nenechají vychladnout.

Obytný prostor domu je z obou stran vymezen velkými okny. Okno na jihozápadní fasádě otevírá výhled do údolí Harcovského potoka a směrem na Ještěd, zatímco okno severní nabízí pohled do již zmíněného saunovacího dvorku. O několik schodů níže je obýváková podesta s krbovými kamny a široké schodiště do kuchyně s jídelnou, které jsou napojeny na dolní, obytnou část zahrady. Zbytek prostorů sklepa je užíván jako technické prostory a sklady.

Navrhování interiérů jsme si užili. V domě je mnoho na míru navržených prvků. V koupelnách jsou/nejsou vodovodní baterie, některé nahradilo měděné vedení a zahradní kohouty. V ložnici visí ze stropu skříně, které nezabírají tolik místa a nechávají prostor ložnice, šatny a koupelny propojený v jednom celku. V kuchyni jsme zase pro změnu navrhli linku tak, aby nezmizely původní žulové bloky, ze kterých je celá dolní stavba postavena.

Zahrada domu je skromná, ale krásná. Několik vzrostlých stromů, dává domu kulisu horského lesa. Na zahrádce ještě přibylo pár květináčů, kam paní domu chodí pro čerstvé bylinky.

EN/ It all started with our clients’ purchase of a house over a hundred years old. The traditional building with a gable roof was at its end. Its stone basement was still in a good condition so we decided to take down the rest of the house and use the stone socle in the basement as a foundation for the new house. Our courageous and somewhat risky plan worked out and today, the clients live in a beautiful, modern house which combines the historical soul of its predecessor and nordic esthetics with a touch of industrial style. What can we say? The road to success is not always an easy one but it’s worth it to put in a little extra effort.

The lot borders a busy road which serves as a starting point for tourists heading to the Jizera Mountains. Because of this we designed a new concrete wall in place of the former exterior wall of the old house. This will not only decrease the amount of noise from the nearby road but also define the outside entrance area to the house. Behind the wall is a small yard with a view of Ještěd which serves as a guidepost between the entrance, the guest house and the stairs to the yard below.

The construction of the new part is wooden. The asphalt roof together with the black, tar-painted facade reminds us of the shed that used to stand here

On the old stone foundation behind the concrete wall are actually two houses; a family house and a small guest house for a young sailor, the clients’ son, who spends most of the year at the helm of transatlantic ships.

The parents’ house is more complicated as its building design had to encompass the needs of three different people - a friendly couple and their daughter. The wooden addition above the basement ceiling consists of bedrooms, an office, a bathroom with a toilet and an outdoor yard with a sauna. Sauna therapy is a pleasant variation during the harsh nordic winters. That’s why the clients hardly let it cool down.

The living space of the house is defined by large windows on both sides. The window on the southwest facade brings the view of the Harcov stream valley and Ještěd while the north window shows the previously mentioned sauna yard. A couple of steps lower is a living room stairhead with a fireplace and a wide staircase to the kitchen and dining room which are connected to the patio. The rest of the basement is used as a utility room and storage space.

We enjoyed designing the interior. There are many custom-made elements. In the bathrooms you can find water taps, some of which were replaced with copper pipes and garden taps. In the bedroom there are wardrobes hanging from the ceiling so that they don’t take up so much space and keep the bedroom, walk-in closet and bathroom interconnected. The kitchen counter was designed in a way that retained the former granite blocks from which the lower part of the house was built.

The yard is modest yet beautiful. A couple of large trees give the impression of a mountain forest. A few pots were added around the vegetable garden where the wife keeps fresh herbs.

Technické informace

CZ/ Materiály a konstrukce:
Kamenné zdivo / zachovalé konstrukce, přizdívka v přízemí
Ztracené bednění / nosné zdi v přízemí
Železobeton / strop a příčky – pohledový beton
Broušené keramické cihly / příčky
Dřevěná konstrukce nosných stěn v prvním patře
Prkenný modřínový obklad

EN/ Materials and constructions:
stone
reinforced concrete
concrete blocks
ceramic bricks
construction wood
larch planks