Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Kategorie projektu - K

Martin Rusina, Martin Frei/Rusina Frei architekti + Jakub Finger, Mirka Svorová/Ateliér Partero firma

Místo realizace

Litomyšl

Investor

Město Litomyšl

Dodavatel

EUROVIA-VYKRUT

Datum dokončení projektu

2017

Idea projektu

CZ:

Úprava nábřeží říčky Loučné v centru Litomyšle navazuje na úsek, upravený již dříve AP atelierem. Návrh stojí na koncepci obnovy a propojení čtyř různých městských prostorů – nábřeží, břehů řeky, parku a ulice – do jednoho funkčního celku. Na nábřeží vzniká městská promenáda pod stromy, určená pro odpočinek, setkávání a hry. Její součástí je sochařsky ztvárněné dětské hřiště s hudebními motivy. Nábřeží je lemováno nízkou zídkou z probarvovaného betonu, vytvářející hranici mezi městem a přírodními břehy řeky. Ty jsou zachovány ve své divokosti a zpřístupněny pouze na vybraných místech lehkými pozorovatelnami ptáků a ryb. Řeka Loučná je přemostěna zavěšenou pěší lávkou. Ta je, stejně jako pozorovatelny, navržena jako transparentní ocelová struktura, co nejméně zasahující do přírodního okolí. Park u Smetanova domu je upraven na prosluněnou pobytovou louku. Obnovena je ladem ležící zahrádka restaurace, která je nově doplněna o ocelový pavilon se zelenou střechou. Ulice Vodní valy je vydlážděna do roviny a dopravně zklidněna.

ENG:
The modification of the Loučná River embankment in the center of Litomyšl is connected to the section, which was modified earlier by another architect. Our design is based on the concept of interconnecting four different urban areas – waterfront, Riverside, park, and street – into one functional unit.
On the embankment, there is a city promenade under the trees, designed for rest, meetings and games. It features a sculptured playground with musical motifs. The waterfront is lined with a low wall of colored concrete, creating a border between the city and the natural banks of the river. They are preserved in their wildness and accessible only in selected places by light steel observation platforms. The river Loučná is bordered by a hinged footbridge. This is, like the observation platform, designed as a transparent steel structure that is as filigrane as possible. The park at a nearby 19th-century concert hall is set on a sunny meadow. Restored is the resting garden of the restaurant, which is newly supplemented by a steel pavilion with a green roof. A narrow street along the edge of the city was re-paved and flattened to transform it into a pedestrian zone.

Popis projektu

CZ:

ENG:

Technické informace

zídka z monolitického probarvovaného betonu litého do bednění z nehoblovaných prken / nosný rám pavilonu ze svařovaných ocelových profilů HEB se záklopem z dubových trámů s intenzivní zelenou střechou / ocelová montovaná polygonální vyhlídka nad stávající vodárnou vyhýbající se vzrostlým stromům / visutá lávka s mostovkou z ocelových pozinkovaných lamel / hlavní plocha nábřeží z mechanicky zpevněného kameniva / ulice dopravně zklidněna a vydlážděna do jedné roviny