Rekonstrukce Divadla Na zábradlí

Kategorie projektu - R

TaK Architects s.r.o., Ing. arch. Marek Tichý, Ing. arch. Jana Homolová, Ing. Jan Tomeš architekt

Místo realizace

Anenské náměstí 209/5
Praha 1

Investor

Hlavní město Praha

Dodavatel

Subterra a.s.
Koželužská 2246/5
180 00, Praha 8 - Libeň

Datum dokončení projektu

Říjen 2017

Idea projektu

Požadavek na stavební a dispoziční úpravy souvisel se skutečností, že po mnoha desetiletích se Divadlo Na Zábradlí stěhovalo z prostor Pachtova
paláce. Druhým argumentem byl fakt, že do stavební obnovy domu nebylo od 80.let investováno. A do třetice, Divadlo Na zábradlí, které sice bylo vždy viditelné, je dnes nejvýraznější divadelní scénou v Čechách. Výsledkem je nepoměr mezi obrovským diváckým zájmem a možnostmi, které stará budova nabízela. Pro práci architekta byla rekonstrukce mimořádně zajímavá výzva, především ve snaze o zachování autenticity historického staroměstského domu i divadelní scény při současném zkvalitnění provozních poměrů a vytvoření prostoru divadelního atria. Ten by měl být jednoduchý, univerzální, ale současně inspirující a umožňující proměny stejně jako divadelní scéna, měl by být další kulturní příležitostí, zážitkem a hodnotou, kterou se divadlo prezentuje.

he requirement for modifications to construction and layout arose from the fact that Divadlo Na Zábradlí had moved out of Pachta Palace after many decades there. A second reason was that no investment in building renovation had been made since the 1980s. Thirdly, Divadlo Na Zábradlí, although it has always been a renowned theatre, is today the boldest theatre in Bohemia. This has meant a disproportion between the huge audience interest and the opportunities provided by the old building. The renovation was a fascinating challenge from an architectural perspective, especially in endeavouring to
preserve the authenticity of the historic Old Town building and the theatre while also improving the quality of operating conditions and creating a theatrical atrium area. This was to be simple, universal yet also inspiring and permitting transformations like the theatre itself, and it was to represent further cultural opportunities, experience and value which the theatre showcases.

Popis projektu

Nový prostor dvorany je navázaný na hlavní vstup a z něj je dvěma hlavními vchody obnoven přístup do divadelního sálu. Galerie s lehkým skleněným schodištěm, která v prostoru působí dojmem divadelní kulisy, vytváří důležitý předprostor pro balkon a nově zpřístupněné prezidentské lóže a především umožňuje oddělit provoz návštěvníků a provoz zázemí divadla. Vložená konstrukce galerie i konstrukce vlastního zastřešení jsou záměrně odseparovány od základu domu. Bylo důležité, aby původní tvarosloví nezaniklo, ale naopak bylo obnoveno a prezentováno v kontextu současné architektury. Barevnost prostoru vychází z nově navržené grafiky divadla. Prostor dvorany je v přízemí sjednocený tmavou barvou, patro je naopak výrazně světlé. Důležitou součástí návrhu je i světlo, denní, které proniká přes skleněné zastřešení, i umělé, které svým rozmístěním umožňuje dotvářet divadelní atmosféru.

The new courtyard area is linked to the main entrance and there are two main
entrances from it which restore access to the theatre hall. A gallery with light glass staircase creating the impression of stage scenery, forms an important front area for the balcony and newly accessible President’s Box, and above all allows the theatre’s audience and backstage area to be divided. The gallery extension and roofing construction are intentionally separated from the rest of the building. It was important that the original building morphology was not
impinged upon, and was instead restored and showcased within the context of contemporary architecture. The area’s colour is based on the newly designed theatre graphics. The courtyard area is brought together with dark colour, while the upper level is very light in colour. An important aspect of the design is the daylight which penetrates the glass roofing, and the artificial lighting which is positioned to add to the theatre atmosphere.

Technické informace

v textu výše