Rekonstrukce kostela v Hodslavicích

Kategorie projektu - R

Jakub Červenka, Václav Šuba / Objektor architekt

Místo realizace

Hodslavice

Investor

Českobratrská církev evangelická Hodslavice

Dodavatel

Cobbler, s.r.o.
Stolařství Šindler Milan

Datum dokončení projektu

Březen 2019

Idea projektu

Zvýraznění původních i nově objevených kvalit kostela z roku 1813, který za poslední dekády prošel péčí nedostatečnou, nebo architektonicky ne zcela vhodnou. Návaznost na hodnotné prvky, odstranění nánosů rušících hlavní myšlenku prostoru. Aktualizace provozu i významu evangelického kostela pro dnešní život farnosti.
---
Emphasizing the original valuable parts as well as newly discovered qualities of a church built in 1813. In the past decades, the architectural interventions were often insufficient, or even inappropriate. We keep what strenghtens the space, remove what weakens it, and add what is needed for the contemporary life and various activities of the congregation.

Popis projektu

Hodslavský kostel byl postaven roku 1813 pro jeden ze tří nejstarších evangelických farních sborů na Moravě. Nutnost stavebních úprav společně s proměnou života v evangelické církvi generovaly projekt, integrující nové potřeby farního sboru společně se současným přístupem k péči o sakrální stavby.
Návrh zdůrazňuje tektoniku kostela, odhmotňuje prostor od rušivých vrstev. Jsou odstraněny nánosy nevhodných barevností a materiálů a nahrazeny jednotnou výmalbou v bílo-šedých valérech a podlahou z masivního dřeva a pískovce. Klidný podklad dá vyniknout stávajícím symbolům a detailům, které jsou s péčí restaurovány – od kvalitního dubového mobiliáře z 50. let po drobné fresky či vitráže. Čitelnost prostoru je zdůrazněna novou koncepcí osvětlení. Lokálně je přiznáno kvádrové kamenné zdivo, stejně tak kamenná ostění vstupů. Nově navržené prvky mají současný detail, ale materiálově navazují na odkaz vybavení kostela. Je kultivována typografie verše v prvním poli klenby. V neposlední řadě je řešen odvod vlhkosti a vytápění kostela i návazné plochy exteriéru.
Proměnou prošlo i prostorové uspořádání kostela. Nový tvar pódia v presbytáři a odstranění lavice pro faráře umožňují víceúčelové užití prostoru pro všechny sakrální i kulturní aktivity, které jsou nedílnou součástí dnešního života farního sboru. Oltářní stůl i s křížem je odstraněn a nahrazen novým stolem Páně; zvýrazněna je tak charakteristická vitráž v čele kostela. Za vstupní předsíní je navrženo zázemí pro církevní i společenské aktivity. Varhany na kruchtě musely být kvůli špatnému technickému stavu odstraněny, na jejich místě ale vzniká další vrstva kulturního života – mobiliář sloužící ke studiu a archivaci fragmentů kostela i dokumentů z obce, nahrazující ztracenou hodslavskou kroniku.
---
The church in Hodslavice was built in 1813 for one of the three oldest evangelical parish congregations in Moravia. Necessity of reconstruction together with the evolving way of life in the evangelical church generated a project, uniting needs of the congregation with contemporary approaches to preservation of sacral buildings.

The tectonics of the church are emphasized by purging the space of disruptive interior layers, improper paintings, inadequate material solutions. In their place a new paint is applied in shades of white, and new floor of sandstone and massive pinewood is installed. This creates a calm background on which original details and symbols, carefully restored, can stand out – be it nicely crafted oak benches from the 1950s’, frescoes or stained glass. New lighting solution supports the spatial impression of the nave. Original masonry is revealed where possible, especially in door linings. Typography of the verse from the Psalms, written in the first arch of the nave, is cultivated. Heating and draining is newly conducted.

Spatial disposition of the church has been altered as well. New shape of the podium in the presbytery, together with the removal of the parson’s bench enable a more versatile use of this space for all ecclesial and cultural activities, now firmly ingrained in the daily life of the congregation. Both the altar table and the cross are removed and replaced by the new Table of the Lord; a stained glass window in the axis of the church is thus revealed. Following the entryway a new utility space for cultural and sacral program is created. The organ on the choir had to be removed due to its irreparable technical condition; in its place a new layer of cultural life is created – a set of furnishing designated to exhibiting and studying historical fragments of the church, replacing the lost chronicle of the Hodslavice church.

Technické informace

Do roku 2014 byly provedeny dílčí práce, výměna krovu a střešní krytiny, v dalších letech pak oprava pohonů zvonů a oprava krytiny věže. Podnětem pro následnou rekonstrukci byla stále se zvyšující vnitřní vlhkost, aktivita červotoče a nevyhovující stav elektrického vedení při pořádání kulturních akcí. V létě roku 2018 byla započata generální rekonstrukce kostela. V první fázi je revitalizován interiér a nejbližší návazné exteriérové povrchy, v druhé fázi bude rekonstruován exteriér kostela.
---
Up to 2014, partial restoration works took place – the truss and roof tiling was replaced, later followed by repairs of the bell and clock mechanism. The impulse for the current restoration were humiditiy issues, damage caused by woodworm and bad condition of electrical wiring, which, together with inconveniently fixed spatial setting, proved yet another obstacle to holding cultural events in the church. In the first phase, the interior of the church is restored; the exterior will follow in phase two.