Vesnický dům

Kategorie projektu - Rd

Ing. arch. Jan Hora, MgA. Barbora Hora, Ing. arch. Jan Veisser, ORA architekt

Místo realizace

Božice

Investor

Soukromá osoba

Dodavatel

Atlanta a.s.

Datum dokončení projektu

Červen 2018

Idea projektu

Východiskem projektu je, že vesnický dům se nemůže chovat jako městská vila. Je třeba se vrátit k ulici a otevřít se jí. Neuzavírat domácnost za nepropustnou bariérou a nastavit k ulici tvář okno místo zadnice reprezentované v současnosti garáží. Na druhou stranu je pro vyvážení situace nutné poskytnou dostatek soukromí dvora.

Our aim was to show that a country house should not act as an urban villa placed carelessly in the middle of the estate, a phenomenon common for most of today's projects. Rather than isolating the estate from its surroundings, it needs to open up and find its way back to the street. Instead of turning away from the street, we wanted to highlight its existence. Unlike a garage, a prominent window was to articulate the connection between the interior and the street. Nonetheless, maintaining privacy for the inhabitants formed an important consideration - a private courtyard located behind a wall is also a well-known feature of local country houses.

Popis projektu

Řešený pozemek se nachází na kraji obce, kde už klasickou vesnickou strukturu ukončuje vila městského charakteru. Dům tedy stojí na hraně původního a nového urbanismu. Pozemek je úzký a svažitý. Logicky sem umisťujeme protáhlou hmotu, dle požadavku investorů jednopodlažní. Měřítkem domu a poměrem jeho délky k šířce se přibližujeme původním domům. Vracíme stavební čáru k ulici a dům situujeme co nejvíce na hranu pozemku se sousedem, jak nám to jen normy a vzájemné vztahy umožňují. Nejraději bychom stavěli na hranici parcely. Dům se postupně zapouští do terénu, aby zbytečně netrčel. Nechtěli jsme výrazně měnit přirozenou topografii pozemku.
Dům se k ulici staví štítem s arkýřem s rozměrným oknem. Arkýř se jemně prolamuje skrze fasádu domu a povrch se najednou jeví měkčím. Je to nejvýraznější motiv celého domu, o kterém jsme vedli dlouhé debaty. Snažili jsme poskytnou maximální výhled, umožnit kontakt s ulicí a artikulovat současným způsobem reprezentativní štít vesnického domu. Odmítali jsme přistoupit na malá okna a snažili se vyhnout přehnanému romantismu.

The estate is situated on the edge of a village, where the traditional rural structure has been replaced by villas of a more urban character. It seems as if the house formed an imaginary boundary between the old and the new urbanism. The plot is narrow and sloped. Our design came out in an elongated, single-storey shape. The scale of the house corresponds to the scale of a local traditional homestead. The building border has returned as near to the street and neighbours as regulations and neighbourly relationships permit. If it were only for us, the building would have been pushed right to the edge of the estate as it was usual hundreds of years before.
A gable facade with a bay window forms the face of the house. The bay window gently breaks through the facade and the surface gradually seems to soften. This is one of the main features of the house. We strove to maximize the view and to form a relationship between the house and the street. At the same time, we wanted to articulate the representative gable wall of a country house in a contemporary language. We refused to settle for small windows and wished to avoid exaggerated romanticism.

Technické informace

Konstrukce je z konvenčních plynosilikátových tvárnic. Střecha je červená, zdi bělostné tak, že jeden musí ve vyprahlém jihomoravském létě mhouřit oči. Zápraží poskytuje útěchu stínem. Okna jsou dřevěná od české rodinné firmy Jánošík. Hrubá stavba byla realizovaná znojemskou firmou Atlanta a.s., zbytek realizován za pomoci lokálních řemeslníků.

The house is built by conventional cellular concrete blocks. The roofing is bright red and the walls of white so pure it makes one’s eye narrow. The traditional porch provides a pleasant shadow. The main construction was built by Atlanta a.s., the rest of the house was made in cooperation with local craftsmen.