Pivovar Kamenice nad Lipou

Kategorie projektu - R

Ondřej Fiala, Tomáš Henel, Eva Hrubanová / OTA atelier architekt

Místo realizace

Nám. Čsl. armády 2
394 70 Kamenice nad Lipou

Investor

Pivovar Kamenice s.r.o.
Nám. Čsl. armády 2
394 70 Kamenice nad Lipou

Dodavatel

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou, 394 70

Datum dokončení projektu

Březen 2018

Idea projektu

Cílem nezlomné vůle investora bylo obnovit rozsáhlý chátrající areál v samotném srdci města, vrátit do Kamenice nad Lipou přes sedmdesát let přerušenou tradici vaření piva a touto novou energií aktivovat a pozitivně ovlivnit celé okolí pivovaru. Naším zadáním pak bylo především nalézt vhodný způsob, jak do stavby současným způsobem a s novými technologiemi výroby vložit její původní náplň a doplnit funkce nové, především pivnici s restaurací, muzeum, nebo minipivovar.

The aim of the client's iron will was to restore a large dilapidated area in the very heart of the city, to return for more than seventy years interrupted tradition of beer brewing in Kamenice nad Lipou and to activate and positively influence the entire surroundings through this new energy. Our task was to find a suitable way to put the original content back to the building, while using the new production technologies and adding new functions, especially the pub, museum or microbrewery

Popis projektu

Pivovar od svého uzavření sloužil jako sklad zeleniny a původní velkorysé prostory byly přestavěny, dodatečně rozděleny a přepatrovány. Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny. Očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní provozní řešení výrobních prostor a nových funkcí a dodat stavbě soudobý architektonický výraz, adekvátní novému využití.
Rekonstrukce probíhá ve více etapách. V první, dokončené fázi, bylo jejím předmětem zprovoznění pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí.
Klíčové provozy pivovaru umisťujeme v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor a zatraktivnili tak celé nejbližší okolí. Pivnici směrujeme do náměstí a novými okny propojujeme s pivovarským dvorem. Ve varně, po obnově původního velkorysého prosklení, vzniká atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku. Veškerá provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkrovích.
V designu stavby jsme zvolili přístup, kdy se primárně snažíme využít její prostorové kvality, odprezentovat původní materiálová a konstrukční řešení a případně také rekonstruovat zásadní prvky do původní podoby. V místech, kde bylo třeba navrhnout nové části související s dnešním provozem, se naopak chováme zcela současně. Se soudobým tvaroslovím i materiály, vždy s důrazem na funkčnost a pravdivost celkového přístupu.

Since its closure after the World War II, the building served as a vegetable warehouse and the original generous spaces were additionally divided with new walls and concrete ceilings. The restoration proposal had three fundamental levels. Clean up valuable parts of the building from insensitive conversions, propose effective spatial layout for brewery areas and new functions, and to add a contemporary architectural expression.
The renovation takes place in several stages. In the first, completed phase, the brewery, small testing brewery and a necessary pub, were put into operation.
We have designed the key areas of the brewery to be opened to public spaces and so to make the entire neighborhood more attractive. The pub is placed close to the city square and connected through the new windows with the brewery yard. In the brewhouse, after restoring the original generous glazing, there is an an attractive view from the brewery yard to the chateau park . All technical facilities are hidden in the cellars and roof attics.
While searching for the design approach, we decided primarily to use the building spatial qualities, show the original materials and construction solutions and possibly also reconstruct the essential elements into their original form. On the other hand, in places where it was necessary to design new parts related to today's use, we act with contemporary morphology and design, always with an emphasis on functionality and truthfulness of the overall renovation.

Technické informace

Přístup k technickému řešení byl řešen obdobně. K původním zachovalým konstrukcím bylo přistupováno tradičními metodami, nové součásti byly řešeny soudobě. Staticky nevyhovující stropy v místech technických zázemí byly nahrazeny ocelobetonovými popř. panelovými, podlahy byly doplněny o nové izolace a sítě, výplně otvorů mají i v tradičním tvarování a dělění zvýšený tepelný odpor a přerušené tepelné mosty v rámech. Objekt nebyl zateplen, k vytápění jsou používána tepelná čerpadla s následným podlahovým vytápěním. Objekt má vlastní novou trafostanici, vzduchotechniku s jednotkami skrytými v krovu s výdechy hřebenovým světlíkem, moderní zázemí gastro apd. Samostatným technologickým celkem je pak uzavřený okruh vaření piva, svým uspořádáním přizpůsobený stavbě tak, aby s ní byl v přirozeném souladu.

The approach to the technical solution was similar. The original preserved structures were approached by traditional methods, new construction parts were solved up-to-date. The building has its own new transformer station, air-conditioning with units hidden in the roof, modern cooking facilities etc. A brewing technology is a closed circuit, tailored to the structure in a way, as if they were designed simultaneously.