Mateřská škola Nová Ruda / Kindergarten Nová Ruda

Kategorie projektu - N

Ing. arch. Petr Stolín a Ing. arch. Alena Mičeková / CUBE LOVE s.r.o. architekt

Místo realizace

Donská 1835, 463 11 Vratislavice nad Nisou

Investor

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50
zastoupený Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

Dodavatel

BREX spol. s.r.o., Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

Datum dokončení projektu

Říjen 2018

Idea projektu

Budova je zvláštní nejen svým vzhledem, ale i přístupem, který poskytuje dětem svobodu, vybízí je k objevování, dává jim možnost přizpůsobovat si prostředí, které nemusí být vnímáno jako definitivní.
Třídy nejsou jen obdélníkové prostory, jejich proporce je úzká, vysoká a po stranách se do nekonečna rozšiřuje pomocí průhledů paralelními okny. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Vnější jemná průsvitná vrstva je hranicí mezi dětským a skutečným světem. Možnost volného pohybu po objektu, jeho otevřenými prostory, umožňuje skvělou rovnováhu mezi pobytem uvnitř a vně. Toto řešení vybízí k nekonečnému objevování. Chceme děti naučit vnímat architekturu prostoru v různých formách, jež jsou v budově přítomné, a také si tento prostor umět přizpůsobit podle sebe.
Paleta použitých materiálů je záměrně založena na světlých neutrálních tónech, aby mohla být dotvořena barevnými intervencemi svých obyvatel a ne definitivně předurčena.
Věříme, že budova povede novou generaci k objevování, k pocitu sebejistoty a odpovědnosti za prostředí, ve kterém vyrůstají.

The kindergarten building is atypical not only in aspect but also in that it provides freedom to its small inhabitants. The building is designed to encourage exploration and appropriation of space, by inviting the children to change its configuration and to never perceive it as an enclosure.
The classrooms are not only rectangular boxes, but they are tall and narrow, on sides extended endlessly by large parallel windows. The children can easy get out, where a double facade creates a semi-public space. This delicate translucent layer is the border between the children and the outside world. Free run around the built volumes of the kindergarten keeps the little occupants' stay well balanced between outdoor and indoor. The solution offers children the possibility of endless discovery. They can learn about various architectural configurations that are present in the building, and modify and adapt these spaces as they see fit.
The material palette is based on light neutral tones to receive its color through the intervention of its inhabitants and not by the will of the designer. Now, the walls are covered in drawings and the floors are carrying a new gentle load of colorful toys.
We believe the building could lead the new generation to explore, feel empowered, and be responsible for the environment they grow up in.

Popis projektu

Realizace nové Mateřské školy - Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou řeší potřeby městského obvodu v návaznosti na rostoucí populaci a na uvolnění prostor v základní škole. Vybraný pozemek je ve vlastnictví města a byl vytipován jako nejvhodnější vzhledem k plánované nové zástavbě bytových domů v blízkém okolí. Samotné místo je doposud nezastavěné, větší část územní plán určuje jako veřejnou zeleň. V těsném sousedství se nachází historická budova a pozemek umělecké střední školy a několik torzovitě rozmístěných rodinných domů, které v dalším kontextu tvoří zástavbu až venkovského stylu. Charakter území určeného územním plánem není zcela nejvhodnější, jelikož se jedná o severně orientovaný svah zastíněný vysokou budovou školy, přes pozemek vede několik tras infrastruktury, minimálně zpevněná komunikace a nároky na parkování zúžily profil prostoru pro výstavbu vlastní školky. Veškeré tyto limity a další faktory, které představují české normy pro výstavbu předškolních zařízení, stejně jako nové trendy v přístupu k dětem a kvalitě prostředí v němž jsou vychovávány, vykrystalizovaly v předkládaný návrh nové budovy mateřské školky. Chceme děti naučit vnímat architekturu prostoru v rozličných formách, které jsme se snažili zapsat do celé kompozice. Již samotný nástup do domu je nechává si dům po cestě dovnitř postupně prohlédnout a zorientovat se. Celý den tak mohou společně objevovat jeho zákoutí a možnosti pohybu v něm. Jejich třída není obyčejný obdélníhový prostor. Je to struktura, která je velkými okny propojena vizuálně s exteriérem a v interiéru se střídají různě vysoká patra, která jsou opět propojena otvory ve stropech. Aktivity dětí tak mohou stoupat směrem ke slunci - ve spodní části se nachází lůžková část, nejklidnější místo, a o patro výš je herna. I zde mají děti možnost vyjít ven do malého respiria a bočními ochozy dál probíhat za fasádou domu, kde se mohou dostat až na hlavní venkovní herní terasu nad jídelnou. Celý dům je vlastně jedna velká prolézačka. Nejvyšší patro má největší světlou výšku a má sloužit jako učebna. Ze stropu je ještě přisvětlena světlíky stejně jako prostory jídelny v přízemí. Kapacity objektu - jsou navrženy dvě oddělení po 25 dětech, kabinet pro 4 vychovatele, kancelář pro vedoucího školky a hospodáře, jídelna pro 30 dětí a 4 dospělé. Optimálně jsou ke všemu navrženy i místnosti zázemí provozu - přípravna jídla, šatny zaměstnanců, úklidová místnost, technická místnost a skladové prostory. Objekt díky svým venkovním terasovým plochám umožňuje hru venku na slunci. Tyto prostory jsou také vybaveny venkovními sklady na hračky a náčiní. Součástí návrhu je i řešení předprostoru formou nástupní terasy se stromem, která je veřejným prostorem. Navazuje na nové parkovací stání a chodník kopírující podélnou osu budovy. Zbylý pozemek by měl být komponován jako parková zeleň doplněná o drobné herní prvky pro potřeby školky, která tyto venkovní plochy bude využívat. Materiály i povrchy jsou laděny do světlých tónů v kombinaci s přírodním dřevem na terasách a sklem v průhledech.

The new Kindergarten - Nová Ruda in Vratislavice nad Nisou - solves the need of the city district regarding its growing population, by providing educational spaces and a leisure area for children.
The plot is the property of the city and was chosen as most suitable for the new housing development planned in the immediate vicinity and the new kindergarten. In the immediate vicinity there is a historic building, a secondary art school, and several patches of family houses, which as a whole, form a rather rural context.
The quality of the chosen plot was not entirely appropriate as it is a north-facing slope, shaded by the high school building, crossed by several infrastructure routes. Reinforced concrete communication and the parking area limited the area for the kindergarten itself. All these restrictions, the Czech standards for the construction of pre-school facilities, as well as the new trends in the quality of the environment in which children are being educated, crystallized in the submitted proposal for a new kindergarten building.
The solution offers children the possibility of endless discovery. Children can learn about various architectural configurations that are present in the buildings, and modify and adapt these spaces as they see fit.
Their classroom is not an ordinary rectangular space. It is a space that is visually connected to the exterior by large parallel windows, and to different floors through atriums. By these means, the interior spaces are endlessly extended.
The children's activities vary through the height of the building: in the lower part there is a bed section, the quietest place, and the floor above houses the playroom. Here, too, the children have the opportunity to go outside to the terrace and the side galleries which continue behind the facade of the house.
The top floor has the highest clear height and serves as a classroom. The skylights bring natural light into these areas and also to the dining room on the ground floor. The design of the functional area of the kindergarten is optimal: food preparation, staff cloakrooms, cleaning room, technical space and storage are all housed under the same roof.
The materials and surfaces are chosen in light tones and are combined with glass and natural wood on the exterior.

Technické informace

Objekt školky je navržen jako zděná stavba s fasádou ze sklolaminátu na dřevěném roštu. Celý objekt objímá ocelová konstrukce s pochozími rošty a vynáší druhou vrstvu trapézového sklolaminátu. Tento koncept tranparentnosti celý objem ozvláštňuje a vytváří pocit bezpečí ve vlastním světě. Vnější fasáda domu jako jemný závoj objímá všechny prostory vnitřního světa školky. Dům tudíž nepotřebuje plot. Vnější plášť nechává tušit dvě štíhlé hmoty obou oddělení, které jsou v zadní části propojeny společnými prostory. Tyto základní objemy vytvářejí mezi sebou příjemný a chráněný prostor vnitřního atria.

The kindergarten is designed as a brick building with a glass-fiber facade on a wooden grid. The whole building is embraced by the steel structure with two walking paths around the two main sections hidden from the street by another layer of trapezoidal fiberglass.
This concept of transparency enhances the whole mass and creates a sense of security. The outer facade of the house is a soft veil that embraces all the inner world of the kindergarten.
The house does not need a fence. The outer shell blends the two slim volumes of the two compartments, which are connected in the back by common and functional areas. Thus, this connection turns the inner atrium into a sheltered and pleasant space.