Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích

Kategorie projektu - R

PROGRES ATELIER, Ing.arch. Vojtěch Kaas, Ing.arch. Jan Kalivoda architekt

Místo realizace

ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
Žákovská 164/3
16500,Praha 6

Investor

MČ Praha Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha

Dodavatel

BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6
170 00 Praha

Datum dokončení projektu

Červen 2018

Idea projektu

CZ
Budova původně obecné školy, byla dokončena v roce 1934 podle návrhu architektů V. Vondráška a Ing. J. Kubína. Za dobu své existence prošla několika stavebními úpravami různé technické i architektonické úrovně.

Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit nedostatek volných míst pro nové žáky a zároveň provozní kolize a špatný technický stav některých částí budovy. Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze navrhujeme odlišný přístup.

Myslíme si, že je správné se v rámci projektu věnovat problematickým místům vzniklým nešetrnými stavebními zásahy a nově vzniklými provozními nároky. Nenavazujeme proto na nekvalitně řešené části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům.

ENG
The original building of the elementary school was completed in 1934 according to the design of the architects V. Vondrášek and J.Kubín. Over the course of its existence, it has gone through several modifications of various technical and architectural quality.

During the last few years several architectural studies have been carried out to address the lack of capacity for new pupils, as well as functional collisions and poor technical condition of some parts of the building. All proposals worked with a volume addition towards the school garden. After a thorough analysis we have decided to use a different approach.

We think it is only right for the project to address the problematic spots that were created by the previous insensitive interventions and new functional demands. Therefore we do not follow up the poorly designed parts of the building, we do not add any other appendix, but we work in dialogue with the historical building.
Our design, unostentatious extension in the exterior, creates modern, interesting interiors full of light.

Popis projektu

CZ
Novou nástavbu navrhujeme nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. Velkorozponové ocelové nosné rámy, dávají vzniknout převýšeným podkrovním prostorům pro výuku výtvarné výchovy, chemie fyziky a aktivity školní družiny. Specializované učebny jsou velkoryse otevřené do hřebene krovu ve výšce sedmi a půl metru. O příjemné studijní prostředí se stará oboustranné nasvětlení denním světlem a akustický obklad z dřevovláknitých desek. Do méně kvalitních prostor v historické budově umisťujeme hlavní šatny pro 300 žáků. Jejich dominantou je tunu vážící dubový kmen, který musel své místo v šatnách najít bez pomoci mechanizace.

Největší učebna školní družiny o rozloze 75 m2 se nachází v přízemí a je napojena na zpevněnou plochu vnitřního atria s přírodním amfiteátrem. Může sloužit jako multifunkční prostor pro různé školní i mimoškolní akce (semináře, workshopy, setkání, zasedání...). Všechny učebny jsou doplněny autorskými grafikami s motivy divadelních her Járy Cimrmana. Chráněné atrium se solitérním stromem volně parafrázuje rajský dvůr kláštera. Jeho náladu spoluurčuje použití přírodních materiálů – žulové dlažby malého formátu tzv. Pražské mozaiky a masivních dubových trámů pro posezení v hranách schodů. Po instalaci projekčního zařízení je obcí rovněž využíváno jako letní kino.

Nezávislý provoz družin zajišťuje přístavba schodiště a zázemí. Nerezová pavučina natažená zrcadlem schodiště přes všechny patra slouží jako zábradlí i galerie výtvarných prací žáků. Provozně jsou nové části napojeny jak na stávající komunikační systém školy, tak na nově navržený bezbariérový vstup v severní části, který umožňuje oddělit provoz školy a družiny. Spojovací krček mezi starou a novou částí školy je potažen polotransparentní mlhou z bílého tahokovu.

Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a vzniká tak prostor pro adekvátní předpolí nového vstupu. Parter tvoří kombinace žulových, betonových, dubových a rostlinných povrchů. Školní zahradu chrání plot z ocelové pozinkové pásoviny, který díky navrženému rozestupu lamel otevírá při chůzi po chodníku rozmanité průhledy kolemjdoucím.

Poděkování patří investorovi (městská část Praha Lysolaje), který nám po celou dobu projektu důvěřoval a podpořil naše myšlenky v kritických bodech při reliazci.

ENG
We propose a new extension above the existing gym. Large span steel frames form double height attic spaces for art, chemistry and physics classrooms and after school activities. Specialized classrooms are generously stretched to the seven and half meters high rooftop. Pleasant study environment is supported by daylight coming from two directions and acoustic paneling made of wood-fiber boards. Into the space of lesser quality on the ground floor of the historical building we place main locker room for 300 pupils. Dominant feature of the locker room is a one ton weighing oak tree trunk which serves as a bench.

The largest 75m2 classroom of the school club is located on the ground floor and is connected to the paved area of the inner atrium with an amphitheatre. This courtyard serves as a multi functional space for various school and after school activities (seminars, workshops, meetings etc.). All classrooms were accessorized with original graphics on the motifs of czech popular theatre plays about a multi talented character Jara Cimrman after whom the school was named. Enclosed atrium with a solitary tree in the middle freely paraphrases the archetype of a monastery courtyard. It‘ s atmosphere is complemented by the use of natural materials – cobblestone paving (the traditional so called Prague mosaic) and massive oak beams used on edges of steps. With projecting device installed, the atrium is used as a summer cinema as well.

Independent operation of the after school club is provided by a newly added volume of staircase and utilities. Stainless steel cobweb stretched in between the flights of a staircase across all floors serves as a railing and also as a gallery of the pupils‘ art works. New school extension is connected to the existing circulation system as well as to the newly designed barrier free entrance in the northern part, which allows the school and the after school club to be run separately. The connecting bridge between the old and the new part of the school is covered with a semi-transparent fog like white perforated steel facade.

Thanks to the chosen concept of building above an existing floor plan we minimize interventions in the school garden which allows us to create new entrance area of adequate dimensions. Materials used in the entrance are granite, concrete and wooden elements combined with plants. School garden is protected by a fence made of zinc steel. Carefully designed spacing between the fence lamellas gives passing by pedestrians variously changing views of the school building and garden.

Acknowledgment belongs to the investor (Prague Lysolaje district), who trusted us throughout the project and supported our ideas not only in design but also in construction phase of the project.

Technické informace

CZ
Stavba je založena na železobetonových pasech s deskou, na kterou je nasazena obvodová stěna z cihelných bloků a vrchní část z ocelových nosníků s vyzdívkami. Stropy jsou z předpjatých panelů a střecha kombinací ocelových vazníků s dřevěnými nosníky.

ENG
On top of precast concrete strip foundations stand exterior walls build of clay blocks and the upper part made of steel beams. Ceilings were made of prestressed concrete panels and roof is a combination of steel and timber trusses.