Rodinná kaple

Kategorie projektu - D

Ondřej Fiala, Tomáš Henel / OTA atelier architekt

Místo realizace

Sedlčany

Investor

Václav Smrčka

Dodavatel

Miroslav Pech

Datum dokončení projektu

Září 2018

Idea projektu

Zadáním bylo vybudovat skromnou rodinnou kapli, sloužící blízkým přátelům a lidem z okolí. Soudobou stavbu, respektující tradiční principy, pravdivou a adekvátní místu i účelu. Bylo jasné její měřítko i způsob fungování, naopak vlastní architektonická forma, materiál a celková nálada objektu byla předmětem hledání a diskuzí. Výsledná stavba je zhmotněným průnikem různých vlivů i osobních pocitů, očištěných do jednoduchého a srozumitelného tvarování.


The task was to build a modest family chapel, serving close friends and neighbours. To create a contemporary building, while respecting traditional principles, true and adequate to its site and purpose. It was known what the scale and function of the building should be, on the contrary the architectural form, materials and overall mood of the chapel was the subject of search and discussion. The result structure is formed from various influences and personal feelings, to a clean and simple architectural object.

Popis projektu

Kaple stojí na soukromém pozemku, v jejím umístění mezi vzrostlými opadavými duby měl stavitel od počátku jasno. Je orientována v ose východ-západ, vstupem se obrací směrem k obci. Tvarování stavby vychází z myšlenek, které její vznik iniciovaly. Investor vyrůstal v Řecku, základní archetyp se zvonicí v průčelí mu byl blízký. Tento model jsme doplnili o přístupy z českého prostředí. Kaple balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy. Jednoduchou hmotu jsme načlenili pásem oken nad bočními stěnami, kde bychom v tradičním pojetí tvořili římsu. Obdobně jsme hledali rovnováhu i v materiálech. Břidlicovou krytinu, žulová ostění a trámový krov jsme doplnili o betonové bloky, které byly ručně vyráběny na místě, přímo v modulu kaple. Bloky v rozměru 80x40x10cm z prostého betonu jsou na delších stranách směrem k podstavě rozšířeny, čímž se výrazněji propisují jednotlivé vrstvy. Tím vzniká charakteristický vzhled zdiva a jde tak o hlavní zdobný prvek stavby.
V interieru je kaple opět zcela prostá. Základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky.


Since the beginning of this project, there was no doubt about the chapel's setting among the large aged oaks on the client's land. The nave is oriented in the traditional east-west direction with its entrance facing the nearby village
A set of initial ideas helped to shape the chapel's form. The client grew up in Greece hence he was familiar with the basic archetype including a belfry raising above the front facade. Locally distinctive architectural details then complemented this basic form. At the same time, the client was seeking a balance between traditional and contemporary approach.
Narrow strips of windows were placed on top of the nave's longitudinal walls, where traditionally there would be cornices. The same approach was applied to the choice of materials. Traditional slate roof tiles, granite door lining, and a timber roof frame were complemented by manually on-site cast bespoke concrete blocks with a wider base. The so crafted irregular shaped blocks emphasize the courses within the block-work and add significantly to the character of the design.
Similarly, the pure interior's basic palette of textures is complemented by icons collected by the family and bespoke chapel furnishings made by local craftsmen.

Technické informace

Stavba je ze své podstaty konstrukčně velmi jednoduchá. Bez nutnosti tepelné izolace obvodového pláště, bez technických instalací a složitých statických řešení. Založena ja na betonových pasech, nadpraží okna a dveří tvoří kamenné bloky, ztužující věnec je zkryt ve vrchní řadě betonových tvárnic.

From construction and technical point of view, the structure is very simple. No thermal insulation, no technical installations and complicated construction solutions. It is based on concrete foundations, window and door lintels are formed by stone blocks. It is braced with a reinforced concrete hidden in the top row of concrete blocks.