Centrum současného umění DOX+

Kategorie projektu - N

Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o. / Petr Hájek, Tereza Keilová, Cornelia Klien, Benedikt Markel, Martin Stoss architekt

Místo realizace

Poupětova 1339/3, Praha 7, Česká republika

Investor

Centrum současného umění DOX, zastoupené panem Leošem Válkou

Dodavatel

Generální dodavatel: IMOS Brno, a.s., fóliová fasáda: IzoDol s.r.o., dodavatel AV technologií, akustika: AVT Group a. s.

Datum dokončení projektu

Duben 2018

Idea projektu

CZ:
Soubor budov DOX+ rozšiřuje Centrum pro současné umění DOX v Praze v České republice. Původní komplex s těžištěm v expozičních prostorech byl rozšířen o speciální prostory pro tanec, hudbu, film a školu architektury.
EN:
The DOX+ complex of buildings expands the DOX Contemporary Art Centre in Prague, the Czech Republic. The original complex focusing on exhibition areas was expanded by special areas for dance, music, film and a school of architecture.

Popis projektu

CZ:
DOX+ tvoří tři objekty: administrativa se školou architektury, experimentální hudební a taneční sál, taneční zkušebna. Budovy jsou z hlediska architektury jedním kompozičním celkem. Tento princip je symbolicky vyjádřen jednotným barevným odstínem světle šedé barvy a plastickým provázáním všech částí do jednoho objemu. Ve výsledku tak lze komplex vnímat jako jednu strukturovanou sochu.
Administrativní část se vstupními prostory, klubem a restaurací slouží ze své větší části jako škola architektury ARCHIP. Budova vznikla rekonstrukcí původní budovy ze 70. let a její základní typologický rozvrh vnitřního jádra a volné dispozice byl zachován. Úpravy interiéru respektují v detailu a materiálech dobu vzniku objektu (linoleum, dřevěné dýhované dveře, teraco...).
Experimentální hudební a taneční sál má proměnou akustiku a lze jej tak připodobnit k hudebnímu nástroji, který je možné zvukově vyladit dle potřeby konkrétní produkce. K tomuto účelu slouží přetáčivé trojstěnné podstropní panely a foyery. Trojstěnné panely jsou opřeny zvukově pohlcujícím, difúzním a odrazivým povrchem. Přetáčením je možné korigovat akustické vlastnosti stropu a tím měnit akustické parametry celého sálu. Pro prodloužení doby dozvuku hlavní sál obklopuje prstenec foyerů, které lze v případě speciálních představení využít jako dozvukové komory. Přidáním těchto prostor k objemu hlavního sálu dojde k výraznému prodloužení doby dozvuku především na spodních frekvencích. Díky čtvercovému půdorysu nebylo nutné stěny obkládat akustickými obklady. Sál má kapacitu 550 osob a za krátkou dobu své existence proslul kvalitou své akustiky. V současné době je využíván i jako referenční nahrávací studio. Technické vybavení sálu zahrnuje například výsuvné hlediště, scénickou technologie s opon s elevací, laserový projektor a další.
Střecha sálu je zatravněnou loukou sloužící pro relaxování, venkovní instalace nebo jako hlediště pro venkovní představení. Nad hledištěm je umístěna vysutá lávka pro akrobatický tanec.
Taneční zkušebna je prostorem o půdorysném rozměru shodném s jevištěm hlavního sálu. Nad vnitřním dvorem „tančí“ na šikmých sloupech. Jejich geometrie není náhodná, ale vyhýbá se dopravnímu rozvrhu a technickým instalacím pod dlažbou.
EN:
DOX+ consists of three buildings: administrative with the school of architecture, an experimental music and dance hall and a dance rehearsal room. The buildings are a single unit from the architectural aspect and this principle is symbolically expressed by the unified grey colour and fluid interconnection of all parts into one whole. As a result, the complex can be perceived as a single structured statue.
The administrative area, with entrance lobby, club and restaurant, serves as the ARCHIP school of architecture. This building originated on the basis of renovation of the original building dating from the 1970s, and the typological arrangement of its inner core and open layout has been preserved. Renovation of the interior respects the materials used at the time the building was constructed (linoleum, wood veneer doors, terrazzo....).
The experimental music and dance hall has variable acoustics and can be compared to a musical instrument which can be tuned depending on the needs of the specific performance. The rotating three-walled under-ceiling panels and foyers are used for this. The three-walled panels are supported by a sound absorbent, diffuse and reflective surface and can be rotated to modify the acoustic properties of the ceiling, thereby changing the acoustic parameters of the entire hall. In order to extend the fadeout effect, the main hall is surrounded by a ring of foyers which can be used as fadeout chambers in the case of special performances. The addition of these areas to the volume of the main hall results in a significant extension of the fadeout period particularly in the lower frequencies. The square floor plan also means there was no need to clad the walls in acoustic panelling. The hall has seating for 550 guests and has become famous for its acoustics during its brief existence. It is currently also used as a reference recording studio.
The roof of the hall is a grassy meadow used for relaxation, outdoor installations or simply as a place for outdoor performances. There is a suspended bridge over the auditorium for acrobatic dancing.
The dance rehearsal room has a floor plan with dimensions identical to the stage in the main hall. It “dances” above the inner courtyard on diagonal columns. The geometry of these columns is not random, but avoids the traffic plan and technical installations below the floor tile.

Technické informace

CZ:
Experimentální hudební a taneční sál a taneční zkušebna jsou odlity z pohledového betonu. Železobetonové objekty jsou „oblečeny“ do měkké fasády, která je chrání před promrzáním nebo naopak přehříváním. Izolační vata je potažena pružnou izolační membránou, která je pak v pravidelném rastru kotvena do betonu. Fasáda pohlcuje zbytkový hluk unikající ze sálu a snižuje akustickou zátěž obytného dvora. Díky vzoru, který vychází z čalouněného nábytku, připomínají sály dvě velké pohovky. Uplatnění vzoru čalouněného nábytku bylo zvoleno pro jeho účinnost při rozložení tahových sil po povrchu látky. Jeho zvětšením neutrpěly jeho statické vlastnosti a díky tomu nedochází v extrémních mrazech při smrštění fólií k jejich roztržení a při oslunění a vysokých povrchových teplotách ke ztrátě přepětí.
EN:
The experimental music and dance hall and dance rehearsal room are cast using béton brut. The reinforced concrete buildings are “clothed” in a soft façade which protects them against freezing or overheating. The insulating wool is covered in a flexible insulating membrane which is anchored to the concreted in the pattern of a regular grid. The façade absorbs residual noise escaping from the hall and reduces the acoustic burden on the residential courtyard. Thanks to the pattern, which is based on furniture upholstery, the halls are reminiscent of two large sofas. An upholstered furniture pattern was chosen for its effectiveness in distributing tensile forces along the surface of the fabric. Enlargement of this pattern had no negative effect on its structural properties and, as a result, the plastic film does not tear in extremely cold weather as its shrinks, and tension is not lost when surface temperatures rise in the sunlight.