Veřejný prostor Líbeznice (2010 - 2018) - Akupunkturní Urbanismus

Kategorie projektu - U

Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba architekt

Místo realizace

obec Líbeznice

Investor

Obecní úřad Líbeznice
Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

Dodavatel

různí

Datum dokončení projektu

Prosinec 2018

Idea projektu

CZ
Nejedná se o klasický projekt, jako spíše o „modus operandi“ revitalizace a rozvoje veřejných prostorů obce. Sjednocujícím prvkem se stává zelený pás stromů, přirozeně navazující na biokoridor a vymezující hranice obce, a věže (kostel, radnice, dům služeb) určující fokus obce. Podstatná je i podprahová výchova dětí k výtvarnému cítění.

EN
It is not a classical project, but rather a "modus operandi" of revitalization and development of public areas of the village. The unifying element is the green belt of trees, naturally linked to the biocorridor and defining the boundaries of the village, and towers (church, town hall, house of services) determining the focus of the village. The subliminal education of children for artistic feeling is also essential.

Popis projektu

CZ
Jde o metodiku usměrňování množství větších či menších obecních investičních akcí, naplňujících jednotící myšlenku přirozeného a udržitelného rozvoje obce s důrazem na postupné zkvalitňování veřejného prostoru.
Kromě projektů na revitalizaci veřejných prostorů se jedná o rekonstrukce veřejných budov, které tento prostor ovlivňují (radnice, dům služeb, poliklinika), objektů školství (nástavby ZŠ a ZUŠ, školní hřiště, mateřská školka), rekonstrukce historických budov (kaplička Panny Marie), novostavby sportovních staveb (tělocvična, fotbalové hřiště, pavilon v areálu zdraví), prvky městského mobiliáře (drobná architektura, mosty) a urbanisticko - architektonické studie rozvoje částí obce. Tam kde je to možné, jsou použity přírodní materiály, v některých případech i recyklované – například trámy z původního krovu školy byly použity pro stavbu mostů přes Líbeznický potok, nebo tribuny hřiště. To vše vyvřelo v metodiku tzv. „Akupunkturního urbanismu“.

EN
It is a methodology of directing a number of larger or smaller municipal investment projects, fulfilling the unifying idea of natural and sustainable development of the municipality with an emphasis on gradual improvement of public space.
In addition to projects for revitalization of public spaces, these are reconstructions of public buildings that influence this space (town hall, house of services, health center), school buildings (superstructures of primary and primary schools, school playground, kindergarten), reconstruction of historical buildings (Chapel of the Virgin Mary), new construction of sports facilities (gymnasium, football field, pavilion in the health area), elements of urban furniture (small architecture, bridges) and urban - architectural studies of the development of the community. Where possible, natural materials are used, in some cases also recycled - for example, beams from the original roof truss were used to build bridges over the Líbeznický stream, or the pitch stands. All this has been eroded in the methodology of the so-called "Acupuncture Urbanism".

Technické informace

CZ
Vzhledem k různorodé povaze projektu nevyplňujeme.

EN
Due to the diverse nature of the project, we do not fill in.