Rodinný dům na nohou

Kategorie projektu - Rd

schrapnel s.r.o. / Ing. arch. David Beke, Ing. arch. Zuzana Tůmová architekt

Místo realizace

Polenská 5806/19, 586 01 Jihlava

Investor

Soukromý investor

Dodavatel

Svépomocí

Datum dokončení projektu

Březen 2018

Idea projektu

Záměrem bylo vybudovat vzorový moderní rodinný dům velmi malých rozměrů, který by umožňoval plnohodnotné bydlení v intravilánu města. Svažitý pozemek byl příležitostí pro netradiční řešení s "nulovou" zastavěností. Výsledkem je bezbariérový dům vepsaný do obdélníku 10x10 metrů. V domě se nachází obytný prostor s jídelno a kuchyní, ložnice se šatnou, dětský pokoj, dvě koupelny, toaleta s pracím centrem, zádveří a místnost pro zahradu. Dům je ze dvou stran bohatě prosklen. Součástí interiéru je kromě hojných skleněných prvků často využito i zrcadlo, které navržené prostory opticky zvětšuje. V domě se nachází velkém množství úložných prostor, které jsou však na první pohled oku pozorovatel skryty.
Dům je přístupný po mostu, před domem je navržen přístřešek pro parkování a domek na tepelné čerpadlo a nádoby na odpad.
Dům se vznáší nad zahradou, která je pod ním a tvoří obří zastíněnou terasu o rozměru 125m2. Tvar svahu umožňuje slunečním paprskům proniknout bez problémů pod dům, kde se nachází funkční terasy pro pestrý život obyvatel i plochy pro vegetaci. Tři terasy jsou koncipovány jako obytná, relaxační a dětská s velkým pískovištěm. Na obytnou terasu navazuje grilovací centrum.
Ještě zcela nezarostou zeleň tvoří mechy (vytvoří jednolité plochy), bochánkovité festucy (srostou zcela do sebe) a miscanthusy (vysoké traviny, které vytvoří v zahradě různá zákoutí a intimní prostory). V jižní a severní části zahrady jsou dvě travnaté plochy. Zahrada je navržena s důrazem na minimální údržbu.
Až při návštěvě zahrady pozorovatel pochopí krásu volného parteru domu, který nabízí rozlehlou zahradu i na malém pozemku.


The intention was to build a model modern family house of a very small size, which would allow for full housing in the urban area. Sloping land was an opportunity for unconventional solutions with "zero" build-up. The result is a barrier-free house inscribed in a rectangle of 10x10 meters. In the house there is a living room with dining and kitchen, bedroom with dressing room, children's room, two bathrooms, toilet with washing center, vestibule and garden room. The house is richly glazed on both sides. Besides the abundant glass elements, the interior also includes a mirror, which optically enlarges the designed spaces. There is a large amount of storage space in the house, but the observer is at first glance hidden.
The house is accessible by the bridge, a shelter for parking and a house for heat pump and waste containers is designed in front of the house.
The house floats over the garden below, forming a giant shadowed 125m2 terrace. The shape of the slope allows the sun rays to penetrate without problems under the house, where there are functional terraces for the varied life of the inhabitants and vegetation areas. The three terraces are designed as a residential, relaxing and children's with a large sandbox. The barbecue center is connected to the residential terrace.
Yet completely nezarostou foliage forms a bellows (creates a uniform surface) bochánkovité Festuca (completely fused together into each other) and Miscanthus (milled high, which creates in the garden various nooks and intimate areas). In the southern and northern part of the garden there are two grassy areas. The garden is designed with minimal maintenance.
Only when visiting the garden the observer will understand the beauty of the free parterre of the house, which offers a large garden on a small plot.

Popis projektu

Návrh a projekt domu, interiérů a zahrady. Realizace a dozor.


Design and drawings of the house, interiors and garden. Implementation and supervision.

Technické informace

Dům nesou šikmé ocelové nohy, které nesou betonovou desku s ocelovými rámy. Opláštění je tvořeno průmyslovými plechovými PUR panely. Příčky a vnitřní povrchy jsou tvořeny RIGIPS ACTIVE AIR deskami. Dům je vybaven elektrickým podlahovým topením, průtokovým ohřevem vody, rekuperací a teplným čerpadlem vzduch vzduch. V domě je realizován technický lamelový mezistrop, ve kterém jsou vedeny všechny instalace a je možné kdykoliv do nich zasáhnout či je upravit. Vlhkostní pohodu v domě zajištují dvě zelené stěny s 230květinami, které kompenzují vlhkostní ztráty z rekuperace a celoročně udržují vlhkost na hodnotě 50%. V celém domě jsou použity posuvné dveře a to jak u oken, tak i u interiérových dveří. Zajímavostí je použití posuvných elektrických vstupních dveří.


The house carries sloping steel legs carrying a concrete slab with steel frames. The casing is made of industrial sheet metal PUR panels. The partitions and inner surfaces are made of RIGIPS ACTIVE AIR boards. The house is equipped with electric floor heating, flow water heating, heat recovery and air-air heat pump. Inside the house there is a technical lamellar mezistrop in which all the installations are kept and can be intervened or modified at any time. The humidity of the house is ensured by two green walls with 230 flowers, which compensate for the humidity losses from the heat recovery and maintain a 50% humidity all year round. The sliding door is used throughout the house, both at the windows and at the interior doors. An interesting feature is the use of sliding electrical entrance doors.

Plocha pozemku 504m2
Zastavěná plocha 25m2
Obytná plocha domu 89m2 a místnosti pro zahradu 4,5m2
Plocha domu včetně obvodových stěna a lodžií 129m2
Plocha lodžií 2x11,5m2

Land area 504m2
Built-up area 25m2
Living space of the house 89m2 and a garden room of 4.5m2
The area of ​​the house including a perimeter wall and loggia 129m2
Area of ​​loggia 2x11,5m2