polyfunkční dům Vista Optik

Kategorie projektu - N

Miroslav Pospíšil architekt

Místo realizace

Mostní 267/9, 757 01 Valašské Meziříčí

Investor

Dorazilová Lucie, Bynina 26, 75701 Valašské Meziříčí

Dodavatel

EFIOS spol. s r.o., Masarykova 671 /33, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum dokončení projektu

obtober_2017

Idea projektu

Projekt řešil zástavbu složité nárožní proluky v historickém centru města Valašského Meziříčí. Zadáním investora bylo vytvořit prostory pro prodejnu brýlí, ordinace lékařů, administrativu a bydlení.

The project dealt with the development of a complicated corner gap site in the historic centre of Valašské Meziříčí. Entering the investor was to create spaces for glasses store, physician offices, administration and residential areas.

Popis projektu

Návrh řešení vychází především z charakteru místa, na kterém nový objekt stojí. Parcela se nachází na nároží dvou ulic, ulice Mostní a ulice Křížkovského. Téměř pravoúhlá uliční fronta byla ukončena na každém konci budovou. V ulici Křížkovského je to čtyřpodlažní objekt fary zakončený sedlovou střechou, v ulici Mostní pak komerční budova z 80-tých let s plochou střechou. Převýšení pozemku je v linii uliční čáry více než 3 metry, což se projevilo i ve vnitřním výškovém členění stavby.
Výsledkem návrhu je objekt skládající se ze dvou částí. Dynamická světlá nárožní hmota akcentuje hranu na sebe kolmých ulic a současně pomocí výrazných prosklených ploch, kde vždy jedna strana je rovnoběžná se sklonem terénu, přispívá k lepšímu zapojení stavby do terénního profilu. Fasáda je opatřena omítkou imitující pohledový beton. V přízemí je celé nároží prosklené a tvoří výlohu optiky. Charakteristickým prvkem je pak ohýbané sklo výlohy, které na rozdíl od horních pater ustupuje příjemnějšímu pěšímu provozu.
Sousední tmavá hmota na severní straně má přísně klasické členění fasády, kde jsou na třech svislých osách umístěny v rámci patra shodné otvory. Omítka s výraznou česanou strukturou kontrastuje s jemnou fasádou nárožní hmoty. Objekt je tedy tvořen dvěma domy, které se dotýkají, ale tvoří jeden celek. Pojítkem mezi oběma částmi je prosklená nástavba na střešním plášti obou hmot, která podtrhuje jejich jednotu a celistvost.
Jižní část stavby v nároží v sobě zahrnuje optiku a oční ordinaci v přízemí, další ordinace a provozovny v patrech. Severní objekt pak obsahuje prostory zejména pro administrativu a služby. Nástavba slouží jako bytový prostor investora s přístupem na střešní terasu.

The draft project is based in particular on the nature of the project location. The plot of land is situated on the corner of two streets - Mostní and Křížkovského. At both ends of the almost right-angled street there is a building. In Křížkovského street there is a four-floor parsonage with a saddle roof, in Mostní street there is a commercial building from the 1980s with a flat roof. Land elevation difference is in line with the street at more than 3 meters, which reflects in the interior altitude division of the building.
The project resulted in a building consisting of two parts. A dynamic light corner massing underlines the edge of two perpendicular streets, while contributing to a better connection of the building with the terrain profile by using distinct glass surfaces with one side parallel to the incline of the terrain. Plaster on the facade imitates raw concrete. The whole corner on the ground floor, also an optician’s shop window, is glass-walled. A distinctive feature is the curved glass in the shop window, which unlike the floors above ground leads to more pleasant foot traffic.
The division of the facade on the northern side of the adjacent dark massing is strictly classic, with the same slots placed on three vertical axes on one floor. The distinctively structured plastering contrasts with the gentle facade of the corner massing. The building consists of two adjacent houses forming one unit. Both parts are joined by a glass-walled superstructure on a roof cladding of both massings.
On the ground floor of the southern part of the building on the corner there is an optician’s and ophthalmologist’s, other surgeries and shops on the floors above ground. The northern building includes administrative premises and services. The superstructure serves as a residential area with access to a roof terrace.

Technické informace

železobetonové nosné konstrukce
kontaktní zateplení s česanou omítkou černé barvy a s omítkou imitující pohledový beton
hliníková okna
střecha vynesená dřevěnými nosníky
obytná terasa se zelení
Obestavěný prostor: 3 650m3
Zastavěná plocha: 282 m2
Užitná plocha: 717 m2
Řešené území: 300m2


reinforced concrete structures
contact insulation with combed plaster in black colour and with a plaster imitating the concrete appearance
aluminum windows
a roof made of wooden beams
residential terrace with greenery
volume of construction: 3 650m3
built-up area: 282 m2
usable area: 717 m2
solved area: 300m2