Sportovní hala Dolní Břežany

Kategorie projektu - N

Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová / SPORADICAL architekt

Místo realizace

Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany
Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany
Pozn.: vstup do haly je z ulice Za pivovarem.

Investor

Obec Dolní Břežany, 5. Května 76, Dolní Břežany;
zastoupen: Ing. Věslav Michalik, CSc., starosta obce
Kontakt: Ing. Lucie Vospělová, tel.: +420731502744,
e-mail: vospelova@dolnibrezany.cz

Dodavatel

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kontaktní email, web: stavby@pks.cz, www.pksstavby.cz
Michal Antl, vedoucí útvaru komunikace
telefon: 566 697 168, 602 522 968
e-mail: antl@pks.cz

Datum dokončení projektu

Listopad 2017

Idea projektu

Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy v Dolních Břežanech. Umožňuje výuku tělocviku, je využívána sportovní veřejností i k pořádání kulturních akcí. Díky modernímu vzhledu je magnetem a inspirací pro své okolí s důrazem na napojení na veřejný prostor a okolí. Sportovní plocha má velikost 45 x 25 metrů, kapacita tribuny je 250 diváků.

The new-build sports hall adjoins the Dolní Břežany primary school. It can be used by the school for physical education classes, and is open to the public for sports activities and as a cultural venue. Well integrated with its surroundings and the public space, its modern look is an attraction and inspiration for the area. The sports surface is 45 × 25 meters, and the grandstand provides seating for 250 spectators.

Popis projektu

Dolní Břežany jsou moderní a atraktivní místo pro život a za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci nových projektů klade důraz na architektonické a urbanistické hledisko. Zásadní rekonstrukcí a rozšířením prošel také areál základní školy, na který sportovní hala navazuje a je další etapou jeho rozvoje. Břežanská škola získala nové prostory pro výuku tělocviku, halu využívají místní sportovní kluby a ve večerních hodinách slouží rekreačním sportovcům z řad veřejnosti. Velkorysý interiér haly umožní její využití pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené napojení na základní školu.

Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.

Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8-9 m dělená příčně na tři části mobilními roletami. Každá z třetin má velikost pro volejbalový kurt, dělení umožňuje paralelní výuku tří hodin tělocviku. Na straně školy jsou v přízemí šatny s hygienickým zázemím oddělené od sportovní plochy stěnou z tělocvičných žebřin, v patře jsou kabinety a strojovny. Na straně diváků je tribuna pro 250 osob, pod ní zázemí a nářaďovny. Důležitým prostorem je otevřený vestibul s bufetem přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen originální informační systém z piktogramů a číslic, který je ručně malovaný přímo na stěny z pohledového betonu.
Having undergone radical changes in the last few years, Dolní Břežany is a modern and attractive place for living. The municipality has been very active in cultivating the public space in the long term and architecture and town planning aspects are a major focus when considering new projects. The primary school complex adjoining the sports hall has also undergone a major refurbishment and extension; the sports hall is its further development stage. The Břežany School has obtained a new space for physical education; the hall is used by local sports clubs and by the general public in the evenings for recreational sports. The generous dimensions of the interior make the venue suitable for cultural and social events.

The building is situated on the edge of a built-up area, in the center of a large development zone. An attractive architectural concept – a spatial rotational ellipsoid form – is a response to both current requirements and an unknown future. The inauguration and operation of the hall can serve as a stimulus and inspiration for the further growth of the municipality, which is why the connection to the surroundings and the public space is as important as the natural link with the primary school.

The hall has a rounded, smooth and abstract shape. The dome draws the scale closer to humans, the metallic surface mirrors the surroundings, while the borders of the sky and of the roof remain blurred. The building camouflages its real dimensions and looks smaller than it is in reality. The wide staircase in front of the hall, embedded into the terrain like the building itself, delineates the public space and creates a natural amphitheater.

While the exterior distinguishes the sports hall from the school, the interior blends with it using a combination of white and grey surfaces and solid timber. The interior layout reflects the surroundings. The entrance for the visitors is perpendicular to the street and the parking lot, the west facing sliding window with a view of the town provides a connection with the school yard, and the east facing window is a peek into the future. The hall is integrated into the school by means of a walkway. The heart of the hall is a sports surface of 45 × 25 meters, of 8–9 meters in height, vertically divided into three parts using mobile blinds. Each of the thirds fits a volleyball court; the division makes it possible to run three PE classes in parallel. The changing rooms with sanitary facilities are situated on the school side, on the ground floor, and wall bars divide them from the sports area; the machine room and offices are on the first floor. On the audience side, there is a grandstand for 250 spectators, located above storage rooms for sports equipment and other facilities. A gangway connecting the two parts of the grandstand overlooks an open vestibule with a snack bar, also an important space. The Les kanců graphic design studio designed an original signage system for the sports hall, consisting of pictograms and numbers hand-painted directly on the walls made of architectural concrete.

Technické informace

Nosná konstrukce haly je kombinací nosných železobetonových půdorysně zakřivených stěn a prostorové ocelové příhradové konstrukce střechy s ohýbanými vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda objektu je z falcovaných šindelů PREFA z přírodního hliníku, střešní část se světlovody má povrch z bílé hydroizolační fólie Firestone UltraPly TPO. V hale je použita kombinace akustických opatření k dosažení potřebné doby dozvuku a dobré srozumitelnosti. Strop a části stěn jsou obloženy odolnými akustickými deskami Ecophon Super G, do výšky 2,5 metru je realizován štěrbinový modřínový obklad. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo, které pomocí soustavy 24 vrtů hlubokých 112 m využívá teploty horninového podloží. Návratnost systému je kalkulována na 8 let. Sportovní povrch Linosport xf2 leží na plošně pružném podkladu, pod kterým je instalováno podlahové vytápění REHAU. Denní osvětlení haly zabezpečuje 68 tubusových světlovodů Lightway Maximus o průměru 1,2 metru. Součástí systému umělého osvětlení Philips je senzor osvitu, který umožňuje automaticky regulovat intenzitu a spotřebu osvětlení v závislosti na denní době. V hale jsou instalována svítidla Philips Pacific LED.

The construction of the hall combines arched walls made of load-bearing reinforced concrete and a spatial steel latticed roof construction with bent truss frames with a width of span up to 44 meters. The façade is made of PREFA ridge shingles made of natural aluminum, the surface of the roof section with light tubes is covered by a white Firestone UltraPly TPO waterproofing membrane. A number of acoustic measures have been applied in the hall to achieve the necessary reverberation time and good speech clarity. The ceiling and wall parts are lined with Ecophon Super G resistant acoustic panels; larch cladding has been applied up to the height of 2.5 meters. Heating and cooling is provided by a heat pump, drawing the heat from the subsoil using a system of 24 boreholes with a depth of 112 meters. The financial return of the system has been calculated to 8 years. Linosport xf2 sports flooring has been placed on a flexible surface base, with REHAU underfloor heating installed underneath. Daylight reaches the hall through 68 Lightway Maximus light tubes with a diameter of 1.2 meters. The Philips artificial light system includes a light exposure sensor, allowing to automatically regulate the intensity and lighting consumption depending on the time of the day. Philips Pacific LED lighting has been installed in the hall.