DRN

Kategorie projektu - N

Ing. arch. Stanislav Fiala architekt

Místo realizace

Národní 135/14, Praha 1

Investor

Sebre, a.s., Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1

Dodavatel

Hinton, a.s., Vinohradská 1597/174, 130 00, Praha 3

Datum dokončení projektu

Září 2017

Idea projektu

- Pokusit se navázat na pražskou tradici městských paláců, které vtahují život lidí z ulice i do vnitrobloku.
- Vytvořit na Národní třídě dům, který se pokusí přispět svoji zelení na fasádě i na střeše k osvěžení této oblasti hustého kamenného města.
- Spřátelit mezi sebou starý barokní Schönkirchovský palác s novostavbou a vytvořit z nich jeden celek žijící ve vzájemné symbióze.

- Attempt to build on the Prague tradition of city palaces that draw life from street to the inner courtyard.
- Create a building on Národní street, which tries to contribute with its greenery on the facade and on the roof to refresh this area of the dense stone town.
- Make friends between the old Baroque Schönkirch Palace with the new building and unite them in a symbiosis.

Popis projektu

Polyfunkční palác DRN vyrostl v exponované poloze na nároží ulic Národní a Mikulandská v centru Prahy. Na pozemku bylo od roku 1966 parkoviště, se kterým sousedil barokní Schönkirchovský palác. Spojením starého a nového vznikl městský polyfunkční dům s dvorem, obchody, restauracemi a kancelářemi. Prolínání barokního světa s moderním, propojení starého a nového jsou motivy, které prostupují celým objektem a najdeme je na hlavních stavebních konstrukcích i na drobných prvcích interiéru. Novostavba tvoří nároží a její hmota spojuje Palác Dunaj z roku 1930 s barokním palácem v Mikulandské. Obrys budovy sleduje uliční čáru a na výškové rozdíly svých sousedů reaguje ustupujícími patry lemovanými balkóny se zelení a mříží. Na uliční prostor navazují dvě podlaží obchodních prostor. Čtyři podzemní podlaží ukrývají garáže a hlavní technologie. Horní patra jsou kancelářská, střecha slouží jako terasa. Do pohledové železobetonové konstrukce jsou vkládány různé prvky, na příklad původní cihly, tašky, kameny, staré trámy, do povrchu jsou otlačeny kmeny stromů, lana a různé druhy bednění, a beton je na různých místech probarvený. Barokní palác byl očištěn od dostaveb a nánosů. Odkryty byly hodnotné gotické sklepy, klenby, zdivo kamenné a cihelné, polychromované trámové stropy i malby na stěnách. Vše bylo pečlivě zrestaurováno a doplněno s důrazem na řemeslné provedení včetně tesařského krovu v barokní podobě. Významným městotvorným prvkem je pasáž a přístupný dvůr, který by měl být v budoucnu propojen se sousední školou UMPRUM.
DRN multifunctional palace grew up in an exposed position on the corner of Narodni and Mikulandska streets in the center of Prague. There was a parking lot since 1966, adjacent to the baroque Schönkirch Palace. By combining the old and new, a multifunctional palace with a yard, shops, restaurants and offices was created. The intermingling of the Baroque world with the modern, the old and the new are the motifs that permeate the whole object and can be found as well on the main building structures as on small elements of the interior. The new building creates street corner and its mass connects the Danube Palace from 1930 with the Baroque palace. The contour of the building follows the street line and reflects the height differences of its neighbors with receding floor-lined balconies with greenery and grilles. There are two storeys of retail space on the street. The four underground floors contain garages and main technologies. The upper floors are office, the roof serves as a terrace. Various elements, such as original bricks, tiles, stones, old beams, the trunks of trees, ropes and various types of formwork, are put into the concrete reinforced concrete structure and concrete is colored in different colours. The Baroque palace was cleansed from deposits. Uncovered were valuable Gothic cellars, vaults, stone and brick masonry, polychromated beam ceilings and wall paintings. Everything has been carefully restored and supplemented with an emphasis on craftsmanship, including carpentry in the Baroque style. An important city-building element is the passage and accessible courtyard, which should be connected in the future with the neighboring school of UMPRUM.

Technické informace

Koupě objektu 6/2012
Nutnost zahájit stavbu do 20.10.2012
Archeologický průzkum 06/2013 - 01/2014
Změna DUR Palác Národní 11/2014
Změna DSP 3/2015
ZSPD 2/2017
Kolaudace (shell and core) 9/2017
Zastavěná plocha = plocha pozemku 2 201 m2
Obestavěný prostor 70 585 m3
Hrubá podlažní plocha 19 598 m2
Celková pronajímatelná plocha 11 598 m2
Pronajímatelná plocha kanceláří 9818 m2
Pronajímatelná plocha retail 1780 m2
Počet parkovacích stání 96
Základová spára - 15,00 m
Střešní terasa + 29,750m
UT, CHL, VZT: VZT je v novostavbě, dále v suterénu a krovu starého paláce. zdroj tepla: tepelná čerpadla, plynová kotelna, chlazení: suché chladiče na střeše