House of Wine

Kategorie projektu - R

CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS architekt

Místo realizace

Hradní 2, 669 02 Znojmo

Investor

Vinařství LAHOFER, a.s., Vinice 579, 671 82 Dobšice, Česká republika

Dodavatel

ATLANTA a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo, Česká republika

Datum dokončení projektu

october_2019

Idea projektu

CZK
House of Wine - spojuje pevnou formu a konkrétní geografickou polohu v souvislejší typ dědictví interakcí v naši společnosti. Projekt byl realizován v přestavěném pivovaru z 19. století a jeho přilehlém technickém prostoru, který byl přidán ke struktuře v 70. letech 20. století. Má výhled na kapli z 9. století a sousední gotický kostel - odráží mnoho architektonických vrstev a historii města. Spojením dvou prostor s odlišnými dědictvími a přijetím individuálních přístupů a porozumění - obnovy každého z nich, jsme reagovali na strukturální minulost a funkci příslušné budovy, a přitom přehodnocovali konvenční představy o restaurování.

ENG
House of Wine - brings together within a fixed form and specific geographical location, a more fluid type of heritage, that of interaction within our society. Set in a converted 19th century brewery and its adjacent technical space added to the structure in the 1970s, the project overlooks an 11th century chapel and neighboring Gothic church – reflecting the town’s many architectural layers and histories. Merging two spaces with distinct heritages and adopting individual approaches –and understandings – of renovation for each, we responded to the respective building’s structural past and function, all the while rethinking conventional notions on restoration.

Team: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ondřej Mundl, Luděk Šimoník, Martin Holý, Roman Koplík, Lenka Vořechovská, Vratislav Zika, Hanka AlGibury, Petr Novák, Michal Klimeš

Photography: alex shoots buildings, laurian ghinitoiu

Popis projektu

CZK
Projekt byl postaven v přestavěném pivovaru z 19. století a jeho přilehlém technickém prostoru, který byl přidán ke struktuře v 70. letech 20. století. Výhled na kapli z 9. století a sousední gotický kostel - odráží mnoho architektonických vrstev historie města. Spojením dvou prostor s odlišnými dědictvími a přijetím individuálních přístupů a porozumění - obnovy každého z nich, jsme reagovali na strukturální minulost a funkci příslušné budovy, a přitom přehodnocovali konvenční představy o restaurování.

Pivovar z 19. století byl zachován a obnoven tak, aby dostál své původní podstatě, spolu s památkovou rezervací. Renovace je spíše funkční, než architektonická. Klasická obdélníková budova je nově definována jako historický výstavní prostor a vinárna, která zve návštěvníky k ponoření se do bohaté historie moravské vinařské kultury. Naproti tomu House of Wine zachovává pouze vnější strukturu bývalé technické haly, ve které je umístěn zcela nový vnitřní prostor, jako široký nastavitelný a prázdný objem. Hravé uspořádání organických objemů umístěných na různých rovinách rozděluje tuto „bílou krychli“ na jednotlivé prostory, čímž odráží měřítko a atmosféru tradičních vinných sklepů regionu prostřednictvím několika menších vzájemně propojených místností. Tato nově pojatá vinárna předefinovává jak původní architekturu haly, tak její funkci. Prostřednictvím komplexní sady asymetrických oken rozložených tak, aby odrážely rozdělení vnitřního prostoru do různých místností, se bývalá technická hala otevírá do okolních výhledů – na sousední kostely, město a údolí řeky. Okna odhalují vnější pohledy na budovu, která je málokdy uznala, a vyzývají návštěvníky, aby se zapojili do dialogu s regionem a jeho krajinou - a zároveň ukotvili tuto zdánlivě anachronistickou strukturu jako součást architektonických pokladů města. Tón fasády, který podporuje tuto interakci a odráží tuto historickou koláž, je kombinací odlišných barev sousedních budov, čímž potvrzuje pocit architektonické a historické sounáležitosti.

Dům vína zpochybňuje tradiční představy o restaurování historických budov. Přítomnost dvou odlišných struktur, každá s vlastní historií a původní funkcí, nás inspirovala k přijetí stejně odlišných přístupů k renovaci. Na jedné straně se držíme spíše ortodoxní obnovy, založené na zachování; na starně druhé přijímáme experimentálnější - a neobvyklý - přístup, který plně přehodnotí původní strukturu. Tím jsme se zaměřili na sladění budov s jejich kontextem a jejich opětovné začlenění do architektonické historie oblasti.


ENG
Set in a converted 19th century brewery and its adjacent technical space added to the structure in the 1970s, the project overlooks a 11th century chapel and neighboring Gothic church – reflecting the town’s many architectural layers and histories. Merging two spaces with distinct heritages and adopting individual approaches – and understandings – of renovation for each, we respond to the respective building’s structural past and function, all the while rethinking conventional notions on restoration.

Restored – and preserved – to retain its original essence, the 19th century brewery is treated as a heritage site. Rather than architectural, the renovation is functional. The classical rectangular edifice is redefined as a historical exhibition space and wine bar, inviting visitors to delve into the rich history of the Moravian wine culture. Conversely, preserving only the outer structure of the former technical hall to house an entirely new internal space, the House of Wine reconsiders it as a wide adjustable and void volume. A playful arrangement of organic volumes set on various planes divide this ‘white cube’ into individual spaces, thereby reflecting the scale and atmosphere of traditional wine cellars of the region through several smaller interconnected rooms. This newly-conceived wine bar redefines both the hall’s initial architecture and its function. Through a complex set of asymmetrical windows, distributed to reflect the division of the interior space into various rooms, the former technical hall opens up to the surrounding views – the neighboring churches, the town, the river valley. Revealing exterior views to a building that has seldom acknowledged them, the windows invite visitors to engage in a dialogue with the region and its landscape – while anchoring this seemingly anachronistic structure as part of the architectural treasures of the town. Encouraging this interaction and reflecting this historical collage, the tone of the façade is a combination of the neighboring buildings’ distinct colors, thereby affirming a sense of architectural and historical belonging.

The House of Wine challenges traditional notions of restoration of historical buildings. The presence of two distinct structures, each with its own history and original function, inspired us to adopt likewise distinct approaches to renovation. On one hand, we adhere to a rather orthodox restoration, based on preservation; on the other hand, we embrace a more experimental – and unusual – approach which fully rethinks the initial structure. In doing so, we aimed at reconciling the buildings with their context and re-integrating them within the architectural history of the area.

Technické informace

CZK
Všechny stávající příčky a podlahy byly zbořeny. Do vzniklého prostoru byla vložena nová dřevěná konstrukce a byly vybudovány nové otvory ve vnějších stěnách. Poloha a velikost každého nového otvoru odpovídá vnitřnímu prostoru a otevírá pohled z každé plošiny na historické památky Znojma. Nová konstrukce zvýšené podlahy v části prostoru se schody je vyrobena jako volně stojící dřevěná konstrukce bez vazby na historickou strukturu. Konstrukce nově vložené tmavé struktury je kombinací nosných smrkových a ocelových sloupů pokrytých ohýbatelnou překližkou Roliflex. Tato speciální překližka o tloušťce 5 mm je vyrobena z dřeva ceiba a může být ohnuta do zakřiveného tvaru. Povrchová úprava dřeva je tmavý nátěr na bázi oleje s transparentním polyuretanovým lakem nahoře.

Bývalý pivovar je typickým příkladem průmyslové architektury z konce 19. století. Jeho nosná konstrukce, dvojice litinových sloupů podpírajících stropní strukturu, umožňuje využití celého prostoru bez vnitřní nosné zdi. Oba prostory měly ve 20. století přidanou jednu zvýšenou podlahu. Zvýšené podlahy byly odstraněny.

ENG
All the existing partitions and floors of the existing buildings were demolished. A new wooden structure was inserted and new openings in external walls were built. The position and size of each new opening correspond to the internal space and opens a view from each platform towards historical monuments of Znojmo. The new structure – the raised floor is made as a freestanding wooden structure without any connection to the historical structure. The structure of the black volume is a combination of structural spruce timber studs and a steel structure covered in bent plywood. This 5 mm thick special plywood is made from ceiba wood and can be bent into a curved shape. The wood finish is an oil-based dark stain with transparent polyurethane varnish on top.

The former brewery part was reconstructed as close to the initial state as possible and is a typical example of industrial architecture from the end of the 19th century. The structure – pair of cast-iron columns supporting ceiling structure allows for the use the whole space without any internal structural wall. Both spaces had one raised floor added in the 20th century. The raised floors were demolished.