KØMEN – Útulna u Balvanového vodopádu

Kategorie projektu - D

Julie Kopecká & tým studentů / Ateliér Hlaváček – Čeněk, 1:1 lab, Ústav navrhování II, FA ČVUT architekt

Místo realizace

Balvanový vodopád
543 51 Špindlerův Mlýn

Investor

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Dodavatel

Ateliér Hlaváček – Čeněk
1:1 lab
Ústav navrhování II, Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9
166 34 Praha 6
www.1-1lab.cz

Datum dokončení projektu

september_2019

Idea projektu

CZ/
Jedná se o jednoduchý přístřešek, který slouží jako útočiště pro turisty před nepřízní počasí. Inspirací pro tvar bylo umístění nedaleko Balvanového vodopádu, do kterého byl ještě nedávno vklíněn velký kámen. Kámen jsme zároveň vnímali jako nedílnou součást struktury hor, podklad, který zachytává život a v průběhu času se mění. Nepravidelná, ale kompaktní struktura útulny vytváří pocit bezpečí a úkrytu, světlé dřevo v interiéru kontrastuje s plechovým opláštěním a špatným počasím.


EN/
A simple shelter that serves as a refuge from bad weather for tourists, the shape was inspired by the location near Boulder Waterfall, where a large stone was wedged until recently. At the same time, we understood the stone as an integral part of the structure of the mountains, a base that reflects life and changes over time. The shelter's irregular yet compact structure provides a sense of security and creates a hiding place, while the light wood of the interior contrasts with the sheet metal cladding and the inclement weather outside.

Popis projektu

CZ/
Tvar útulny vychází z Voroného diagramu. Principem je vytvoření kolmé přímky na spojnici dvou bodů tak, aby při posunu bodu na této kolmici byla její vzdálenost do počátečních bodů vždy stejná. Vytvořením několika bodů vznikne tolik kolmic, až společně vytvoří uzavřené plochy. Základní nosnou konstrukci tvoří pohledové smrkové CLT panely, které se zároveň pohledově uplatňují v interiéru stavby. Na každé stěně se propisuje kresba dřeva jiným směrem, podle natočení a směru desky. Fasáda je navržená z falcovaného hliníkového plechu bez povrchové úpravy. Jedná se o velmi odolný materiál vhodný do extrémních horských podmínek, bez potřeby následné údržby. Plechové pásy jsou na každé ploše připevněny v jiném směru tak, aby vizuálně podpořily tvar objektu. Doprava útulny byla jedním z klíčových aspektů návrhu. Aby byly minimalizovány stavební práce na místě, je útulna navržena takovým způsobem, aby byla možná její doprava v celku. Její rozměry umožňují dopravu běžným vozem odtahové služby.


EN/
The shape of the shelter is based on the Voronoi diagram. The principle is to create a line perpendicular to the line of two points so that when a point is moved on this perpendicular its distance to the starting points is always the same. Creating a few points results in so many perpendiculars that together they form closed planes. The basic load-bearing structure consists of visible spruce CLT panels, which are also visibly used in the building’s interior. On each wall, the wood grain faces a different direction, depending on the rotation and direction of the board. The façade is designed from a folded aluminium sheet without surface treatment. It is a very durable material suitable for extreme mountain conditions and does not require subsequent maintenance. The metal strips are attached to each surface in a different direction to visually support the shape of the object. Convenient transport was one of the key aspects of the design. To minimise construction work on-site, the shelter was designed in such a way that it could be transported in a single piece. Its dimensions allow transport via a normal tow vehicle.

Technické informace

CZ/
Útulna u balvanového vodopádu je studentský design-build projekt ateliéru Hlaváček – Čeněk z Fakulty architektury ČVUT. Výuka formou „navrhni a postav“ umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

Pedagogické vedení: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Autorka návrhu: Julie Kopecká
Autorský tým: Anna Blažková, Erik Ebringer, Michael Košař, Michaela Křižáková


EN/
The shelter is a student design-build project by the Hlaváček – Čeněk studio in the Faculty of Architecture at the CTU in Prague. An alternative to standard teaching, this method enables students not only to design and draw a building but also to build it with their own hands.

Team leaders: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Author of the concept: Julie Kopecká
Student design team: Anna Blažková, Erik Ebringer, Michael Košař, Michaela Křižáková