Městská hala Modřice

Kategorie projektu - N

Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda / Atelier bod architekti - hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Svoboda architekt

Místo realizace

Benešova 274, 664 42 Modřice

Investor

Město Modřice

Dodavatel

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s.

Datum dokončení projektu

january_2020

Idea projektu

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní zcela výjimečně trojpodlažní. Nový objekt sportovní haly ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že hala má světlou výšku v rozmezí 9 - 11 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Vyhrazený prostor pro stavbu haly je klín mezi železničním koridorem a základní školou, což může zlepšit hlukové poměry pro budovu školy, ale zároveň zhoršit poměry světelně technické v učebnách. Proto je budova haly situována na samé hranici území směrem k trati. Původní objekt – dnešní restauraci vnímáme jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu i když těžko kvantifikovatelnou. Obyvatelé se často jen velmi těžko vyrovnávají s demolicí takových objektů, naopak vnímají tato místa jako něco původního, neměnného a uklidňujícího.
Předprostor budovy tvoří nástupní plocha dlážděná drobnou žulovou mozaikou různých odstínů, která zdůrazňuje význam budovy oproti okolní zástavbě.
Aby nedošlo k zastínění budovy školy, je proti ní situován jednopodlažní obslužný trakt sportovního centra.

The sporthall is located in Modřice - the surrounding part of Brno which is the second biggest city in Czech republic. The urban structure in town Modřice has a scale of a small town- the buildings in Benešova street are single- or two-storeyed, the three-storeyed houses are an exception. The designed sporthall respect these principles despite its height of a three-storey building with the height from 9 up to 11 meters.
The site is located betweeen the primary school and the railway line. The building itself is situated on the boarder with the railway line so it serves as a noise barrier for the school and it doesn´t take any day light from the classrooms at the same time.
We see the former building as a historical layer which gives the site a high value. The memory of the place itself is important for our proposal and therefore we restore the old building and put there the restaurant- an importatnt place for the community life.
The space in front of the entrance has a granite pavement in different color shades which points out the importance of the building.
The lower service part of the sporthall is on the side to the school so it doesn´t shadow the school building.

Popis projektu

Architektonické řešení
Objekt sportovní haly má ambici a potenciál stát se i centrem komunitním. Architektura domu by proto měla vyjadřovat solidnost, vážnost a vzbuzovat klid. To od takového domu bude pravděpodobně očekávat i veřejnost. Stavba je proto navržena jako klidný dům pevně stojící na zemi.

Hmotové řešení
Prostorový koncept se vyrovnává s drobným měřítkem okolní zástavby. Velký objem haly je potlačen rozčleněním do tří stejných hmot. Toto členění odpovídá vnitřnímu provozu - velká hala obsahuje velké hřiště, které lze rozčlenit na tři hřiště nohejbalová/volejbalová. Původní objem historického objektu restaurace U Brázdilů se stal hmotovým vzorem, jeho opakováním je vlastně zdůrazněna jeho existence. Zároveň tím nedochází k vytvoření hmotového novotvaru, který by mohl při vzájemné konfrontaci s historickým objektem působit cizorodě a škodlivě. Uliční fronta je dokončena objemovým otiskem sokolovny, domem, který má do Benešovy ulice jen jeden otvor - hlavní vstup.
Úroveň podlahy velké haly je zapuštěna o 3 metry oproti vstupu do foyer. Díky tomu se celkově sníží výška objektu nad terénem, zlepší se tepelná bilance objektu a úroveň hlavní římsy se srovná s úrovní hlavní římsy původního objektu. Prostory okolo haly u zahrádky jsou oživeny průhledy do sportovní haly, které je možné zaclonit předokenními roletami.

Suterénní prostory slouží převážně pro šatny k velké hale a bazénu. Ten je situován na samém konci obslužného křídla. Díky svažitosti pozemku, která na délku budovy činí zhruba 1,5 metru, je možné bazén prosvětlit přirozeně. Okna do bazénu jsou na úrovni terénu, parapet čelního okna tvoří nízké široké stupně, které slouží jako místo pro odpočinek nebo místo pro posezení dětí při výuce plavaní. Součástí bazénu je i relaxační whirlpool.
Prostory posilovny a bazénu nejsou provozovány městem, ale jsou pronajímány a provozovány soukromníky.

Provozní a dispoziční řešení
Dispozičním uzlem domu je vstupní foyer, z něho je přístupný ochoz velké haly (přístup na tribunu, do šaten pro posilovnu a zrcadlový sál a šaten pro venkovní kurty), který vytváří jakýsi komunitní prostor, místo kde se může potkat divák a sportovec. Z foyer je zároveň možné sejít do obslužné části šaten pro velkou halu a bazén. Šatny sloužící pro obě tyto funkce nejsou striktně vymezeny, aby mohlo dojít k funkční zastupitelnosti podle aktuálních kapacitních požadavků.
Poloha recepčního pultu umožňuje vizuálně kontrolovat vstup z benešovy ulice i vstup od kurtů, který bude používaný v souvislosti s vytížením zadního parkoviště a v souvislosti s přístupem ke kurtům od šaten. V případě konání společenské akce v hlavní hale, sportovní šatny ve vstupním patře zastoupí šatny v suterénu, to umožní souběžně provozovat zrcadlový sál a posilovnu. Z foyer přístupný sdílený klubový prostor lze využít třeba i pro výstavy. Na vstupní halu je napojena sokolovna s ubytováním a restaurací. Oba dva domy je však možné oddělit v případech, kdy to bude nezbytné prostým zamčením dveří.
Sportovní hala je propojena se sousedící základní školou podzemní chodbou. Tato spojovací chodba pod úrovní okolního terénu je napojena do krčku mezi starší a novější budovu školy. Děti ze školy podzemní chodbou vstupují do sportovní haly v úrovni hrací plochy hlavní haly, kde jsou také šatny a bazén, nemísí se tak s případnou veřejností v 1NP.
První patro sportovního centra zaujímá zrcadlový sál s horním osvětlením a ubytování v historickém objektu. VIP salonek a TV kabinu, obě dvě místnosti s výhledem na hrací plochu je možné obsloužit z restaurace nebo po nových schodech z foyer. Ubytování nižšího standardu je určeno spíše pro sportovní oddíly.
Podkrovní prostor sokolovny slouží jako ubytovací kapacita formou dvou velkých nocleháren pro celý sportovní oddíl.

Architecture
The sporthall has an ambition and the potential to become a local community centre. The architecture of the buillding should therefore express the solidity, the importance of the place. Therefore its designed as a peacful house standing still on the ground.
The spatial concept fits perfectly in its surroundings. The great sporthall is separated to 3 same volumes which corespods with its function – the great hall can be divided to three volleyball/ netball courts.
The volume of the former restaurant becamed a volume pattern, by repeating the same volume is emhasized its existence.
The volume pattern is also repeated in the front street line- the volume of the new building is there disrupted by the only big hole- the main entrance.
The floor level of the hall is 3 m lower than the floor of the entrance foyer. That enables to keep the height of the buildng low, to have the same height of the cornice with the old building and it also improves the heat balance of the building.The layout of the building
The entrance foyer is the core of the building, the meeting point, where the sportman meets the spectator. Right after the entering the foyer you can see the sport hall trough a big window. From the foyer is directly accesible the gallery of the big hall, from which is accesible the main tribune, the changing rooms, the gym and it also lead up to the exit to the outside courts. Other way from the foyer leads downstairs to the service part of the buildng, where are located other changing rooms and the swimming pool.
The lower level is directly connected to the primary school via an underground corridor, because the swimming pool mainly serves for the school children.
The upper story of the building is dedicated to the mirror hall with the natural rooflight.
The entrance foyer is also connected with the old building, where is the restaurant on the ground level and the accomodation for the sport clubs on the upper levels.

Technické informace

Konstrukční a technologické řešení

Nosnou konstrukci domu tvoří železobetonový monolit, který zůstává z velké části z interieru pohledový. Nosná konstrukce světlíků je ocelová, průvlaky v hale betonové lité.
Celý dům tedy tvoří těžký obvodový plášť s tepelnou izolací. Částečné zapuštění haly zlepšuje její klima v extrémech vysokých i nízkých teplot. Okenní otvory jsou minimalizovány, nejen s ohledem k tepelným ztrátám i ziskům, ale i z důvodu horního osvětlení hal, které přináší výrazně kvalitnější světlo. Vzduchotechnická jednotka pro halu zaujímá prostor pod vstupní halou, bazén má svou vlastní vzduchotechnickou jednotku. Pod bazénem se nachází technické patro, ve kterém se filtruje a upravuje voda do bazénu a whirlpoolu.
Střecha novostavby haly je plechová, tónovaná v barvě omítky. Střecha původního objektu je z pálených tašek – „brněnek“. Nízká část se šatnami, posilovnou a bazénem má plochou střechu a je pokryta extenzivní zelení.


The structure, materials and interior

The baring concrete structure of the builduing is visible in the interiors and give it a strong character. The structure itself create many interesting trough-view which also simplify orientation in the building. Important elements for the interior are the rooftop skylights which provide perfect inderect lightning for the great sport hall, the mirror hall, the gallery of the sport hall and the corridor leading up to the mirror hall.
The roof structure of the great hall is steel and is covered with acoustic panels. The floor of the great hall is wooden as well as the wooden acoustic wallcovering, the rest of the walls are concrete.

The facade of the new building is made by a plaster profilated to horizontal lines. This gives the large planes detail and a human scale. It is also a kind of reminiscence to the former bossagge on the facade of the old building.

Tha facade of the old building is renovated to the state illustrated by a photograph from the beginning of the 20th century.