Kostel Blahoslavené Marie Restituty, Brno - Lesná

Kategorie projektu - N

Atelier Štěpán s.r.o. / Autor: Marek Jan Štěpán / Spolupráce: František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička, Marin Kopecký architekt

Místo realizace

Nezvalova 895/13, 638 00 Brno - Lesná

Investor

Římskokatolická farnost Brno-Lesná
Duchovní centrum P. Martina Středy a bl. Marie Restituty
Nezvalova 895/13, 638 00 Brno

Dodavatel

JB Stavební, s.r.o., Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno / dodavatel
Petr Kvíčala / kresba na fasádě

Datum dokončení projektu

march_2020

Idea projektu

CZ
Kostel je postaven na půdorysu kruhu – odvěkém symbolu nebe a věčnosti. Kruh je tvarem plnosti, je tečkou v prostoru sídliště, je jeho duchovním úběžníkem, jako místo zastavení, spočinutí či usebrání. Svou formou tak předjímá vnitřní ztišení člověka, který do něj vstupuje. Interiér kostela je vnitřním vesmírem, je orgánem pro komunikaci s Bohem, je jednoduchý, soustředěný a usebraný. Člověk by se zde měl cítit bezpečně, harmonicky, nerušen vnějším světem, asi jako v mateřském lůně. Měkké a strohé křivky stavby vytvářejí odhmotněný vnitřní prostor tvarovaný světlem z horního prstencového okna, které obepíná pod střechou kostel. Na tomto 80 metrů dlouhém okně je ztvárněna duha jako symbol smlouvy Božího lidu s Hospodinem. Asymetrická kopule je odlita do prkenných krajin, jejichž matice připomíná otisk prstu, Božího prstu symbolizujícího Boží dotek.

EN
The church is built on the ground plan of a circle, an ancient symbol of heaven and eternity. The shape of fullness, the dot in the space of the settlement, its spiritual vanishing point, place to rest or gathering. In its form anticipates the inner silence of the entering person. The interior of the church creates the inner universe, the space for communication with God, simple, focused, pure recollection. It evokes a safe feeling, serenity, undisturbed by the outside world, evokes feeling like in the mother's womb. The soft and austere curves of the building create a dematerialized interior space further formed by light from the upper an annular window encircling the church under the roof. This 80-meter-long window depicts a rainbow as a symbol of God's people's covenant with the Lord. The asymmetrical dome is cast into plank landscapes, the matrix of which resembles a fingerprint, God's finger symbolizing God's touch.

Popis projektu

CZ
Záměr stavby kostela vznikl v uvolněné atmosféře roku 1968. Svého naplnění došel po 50-ti letech, architekt Marek Štěpán se mu věnuje s přestávkami 30 let. Místo pro stavbu kostela, které vybrali autoři skvělého sídliště František Zounek a Viktor Rudiš, leží v jádrové oblasti sídliště Brno Lesná na začátku Čertovy rokle. Zástavbu zde tvoří vysoké obytné, převážně deskové, panelové domy. Nový kostel jim nemůže konkurovat svou velikostí, proto je výrazově velmi jednoduchý, geometricky elementární a tím snadno čitelný. Svým měřítkem se vymyká okolním bytovým blokům a vytváří dominantu jiné úrovně. Jeho geometrie je posunuta směrem od profánního k sakrálnímu, symbolizujícímu jeho odlišnost a posvátnost. V tomto místě se tak stýkají dvě odlišné geometrie – racionální geometrie sídliště a emočně výrazná geometrie sakrální stavby.

Na obdélném nástupním platu, které vymezuje sakrální okrsek, stojí tři základní hmoty - kostel, věž a duchovní centrum (již stojící budova, autor Zdeněk Bureš). Původní duchovní centrum je pravoúhlé, věž trojúhelná, kostel kruhový - tvoří tak tři základní geometrické tvary. Hmoty kostela a věže mají svůj urbanistický význam. Věž je dominantou, k níž směřuje pohledová osa a nástup od parkoviště, kostel a vstup do něj je potom jasným dominantním místem na vlastním vyvýšeném platu s kruhovým pahorkem, symbolicky znázorňujícím zahradu na Olivetské hoře.

KOSTEL / KRUH / NEBE NAD LESNOU
Kostel je postaven na půdorysu kruhu – odvěkém symbolu nebe a věčnosti (čtverec oproti tomu odkazuje na zemi a pomíjivost). Tvar kruhu je zvolen z více důvodů. Kruh je symbolem plnosti. Kruh je zároveň blízký současné liturgii v kostele, která je obrazem společenství apoštolů s Ježíšem kolem stolu při Poslední večeři. Kruhová loď má v excentrickém těžišti umístěn vyvýšený presbytář s obětním stolem v jeho centru. Soustředně kolem presbytáře jsou umístěny lavice pro lid, doplněny sedacím soklem po obvodu kostela. Kůr pro varhany v zadní části nad vstupem a kůr pro lid a chór na straně jsou umístěny tak, aby měly kontakt mezi sebou navzájem i s liturgickým děním a jsou propojeny schodištěm přístupným z lodi. Svatostánek je umístěn po levé straně ve vysoké apsidě s horním světlem. V tomto místě je zeď kostela roztržena trojúhelným otvorem s odkazem na roztržení jeruzalémské chrámové opony.

Vnitřní prostor je tvarovaný světlem z horního prstencového okna obepínajícího pod střechou kostel. Duhové prstencové okno je skryto za hlubokou římsou, která tak zastírá zdroj světla. Dovnitř dopadající světlo je zde nejzásadnějším symbolem a má díky své difuznosti až nadpřirozený charakter. Vědomě i nevědomě zpodobňuje světlo v kostele existenci světa za hranicí hmotné skutečnosti a existenci Boha. Nebe se zpětně odráží v barevném prstencovém okně a dá se tak říci, že se kruh vznáší nad Lesnou. V přenesené duchovní rovině, že se nad Lesnou vznáší nebe.

VĚŽ
Věž stojí stranou kostela. Je vertikálou i horizontálou. Na rozdíl od historických věží směřujících pouze jako raketa do nebes, je věž vertikálou i horizontálou. Vertikální směr je odchýlen a vrchol věže ukazuje na hmotu kostela, kde je vyjádřena vertikála vztahu člověka s Bohem. Nově tak definuje archetyp soudobé kostelní věže. Svým tvarem na půdorysu rovnostranného pravoúhlého trojúhelníku vypadá jinak z areálu kostela a jinak při zvenčí. Při pohledu zvenku je pevným bodem, statickým kubusem, odkazující se na westwerky starých kostelů, ukotvující celý areál na malém skalním ostrohu. Směrem ke kostelu je otevřená svou čtvercovou lucernou a jsou v ní ve žluté části zvonohra, v červené vyhlídka na centrum Brna. Se svými 31 metry je dominantou pro blízké okolí, byť není vyšší než okolní panelové domy.

Do betonové věže vede ocelové kruhové schodiště odvolávající se při pohledu vzhůru na barevnost a tvar kopule v kostele. Nápis FOS ZOE - světlo a život na věži je křížový text, který se našel při velkomoravských vykopávkách v Mikulčicích.


EN
The intention to build the church appeared in a relaxed atmosphere in 1968. The fulfilment of the idea came 50 years later, the architect Marek Štěpán devotes himself to the idea alternately for 30 years. The site for the construction of the church was previously chosen by the authors of the great surrounding housing estate František Zounek and Viktor Rudiš and is located in the central area of the Brno Lesná housing estate at the beginning of the Devil's Gorge. The local settlement consists of tall residential prefabricated-sections houses. The new church cannot compete with houses with its size, so it is very simple in expression, geometrically elementary and thus easy to read. With its scale is beyond surrounding residential blocks of flats and thus creates the dominant of another level. Its geometry is moved from the profane to the sacral, symbolizing its difference and sanctity. At this site, two different geometries meet - the rational geometry of the settlement and the emotionally expressive geometry of the sacral building.

On the rectangular plateau, which defines the sacred district, there are three basic forms - the church, the tower and the spiritual centre (existing building, author Zdeněk Bureš). The existing spiritual centre is rectangular, the tower is triangular, the church is circular - it forms three basic geometric shapes. The volumes of the church and the tower have their urbanist significance. The tower is a dominant, to which the visual axis point, the church and its entrance is itself a clear dominant on its own elevated plateau with a circular hill, symbolically depicting the garden on the Mount Olivet.

CHURCH / CIRCLE / HEAVEN ABOVE LESNA
The church is built on the ground plan of a circle, an ancient symbol of heaven and eternity (a square, in contrast, refers to the earth and transience). The shape of the circle is chosen for several reasons. The circle is a symbol of fullness. Same time, the circle is close to the current liturgy, following the communion of the apostles with Jesus around the table at the Last Supper. The elevated presbytery with the sacrificial table in its centre is placed in the eccentric centre of the circular nave. Around the presbytery are concentrically placed benches, supplemented by a seating plinth placed around the perimeter. The organ choir at the rear above the entrance and the choir for people on the side are positioned to be in contact with each other as well as in contact with the liturgical events and are connected by a staircase accessible from the nave. The tabernacle is located on the left side in a high apse with an upper light, behind the triangularly torn wall that refers to the tearing of the Jerusalem temple curtain.

The interior is shaped by light from the upper ring window encircling the church under the roof. The rainbow ring window is hidden behind a deep ledge, which thus obscures the light source. The incident diffused light is the most fundamental symbol and has almost a supernatural character. Consciously and unconsciously, the light in the church depicts the existence of the world beyond the material reality and the existence of God. The sky retroactively reflects in the rainbow coloured window and it can be said that a circle floats over Lesná. In the metaphorical spiritual sense, the heaven floats above Lesná.

TOWER
The tower stands apart from the church. Unlike historic towers pointing only like a rocket to the heavens, this tower is both vertical and horizontal. The horizontal direction is diverted and the top of the tower points to the mass of the church, where the vertical of man's relationship with God is expressed. Thus, it newly defines the archetype of the contemporary church tower. With its shape on the floor plan of an equilateral right triangle, it looks differently from the church and from the outside. Seen from the outside, static point, a solid cube, referring to the westworks of old churches, anchoring the whole complex on a small rocky promontory. Towards the church it opens with its square lantern with the bell tower in the yellow part and with the view on the Brno city centre in the red part. With its 31 meters, it creates a dominant for the surrounding area, although it is not taller than the neighbouring prefabricated houses.

A steel circular staircase leads to the concrete tower and refers from the upward look at the colour and shape of the church dome. The inscription FOS ZOE - light and life written on the tower facade is the text found during the Great Moravian excavations in Mikulčice.

Technické informace

CZ
Hlavní materiál stavby – beton - navazuje a odkazuje na materiály přítomné na okolním sídlišti. Strohost betonu navazuje i na soudobé vnímání duchovního prostoru, který nemá být opticky a významově zahlcen. Nejkrásnější vlastnost betonu je, že je pravdivý, že odráží práci a energii, kterou vložíte do zpracování bednění, do jeho lití a hutnění, do zpracování přísad a směsi. Na jeho povrchu se všechno toto objeví jako živost povrchu, jako odraz života. Paralelu můžeme vidět v historickém kamenném zdivu z jednotlivých kvádrů různých barevných odstínů. V betonu to jsou otisky spárořezu bednění a odlišný povrch u těchto styků, a zároveň mírně jiný beton při každém taktu lití. Betonové materiály jsou doplněny výraznými barevnými prvky.

Kostel je postaven na pilotách jako jeden dilatační celek. Na nejnamáhanější části – věnec a kůry je použita předpínaná výztuž, kůry jsou pláštěné betonovými moniérkami. Na přání farníků je stavba co nejohleduplnější k životnímu prostředí, vytápěna tepelným čerpadlem se zemními vrty.

MATERIÁLY
beton / kompletní hrubá stavba, loď, kopule, římsa, věž /
sklo / 80m prstencové okno /
kámen žula / dlažba venku i uvnitř /

NĚKTERÉ ROZMĚRY
celý areál / 60 × 41 m /
kostel / průměr 25 m / výška 18,5 m /
věž / půdorys 5,7 x 5,7 m / výška 31 m /
asymetrická kopule / průměr 23 m / převýšení 3,5 m /
duhové prstencové okno / délka 80 m / výška 4 m / 120 skel /

ÚDAJE O STAVBĚ
projekt / 1991-93, 2013-17
realizace / 2017-20
kapacita / 400 lidí
zastavěná plocha / 1220 m2
užitná plocha / 2350 m2
obestavěný prostor / 13000 m3


EN
The main construction material of the building - concrete - follows and refers to the materials present in the surrounding housing estate. The austerity of concrete also follows the contemporary perception of spiritual space, which should not be visually and semantically overloaded. The beautiful feature of concrete is its truthfulness that reflects the work and energy put into the processing of the formwork, into its casting and compaction, to processing ingredients and blend. On its surface, all this appears as the vividness of the surface, as a reflection of life. The parallel can be seen in the historic stone masonry of individual blocks of different colour shades. In concrete, these are the imprints of the formwork and the different surface at these joints, and at the same time a slightly different concrete with each pouring stroke. Concrete materials are complemented by expressive colour elements.

The church is built on pilots as one dilatation unit. For the most stressed parts is used prestressed reinforcement. The galleries are cladded with concrete self-supporting walls. At the request of parishioners, the building is as environmentally friendly as possible, heated by a heat pump with earth boreholes.

MATERIALS
concrete / complete structural construction, nave, dome, ledge, tower /
glass / 80m annular window /
granite stone / paving outside and inside /

DIMENSIONS
whole complex / 60 × 41 m /
church / diameter 25 m / height 18,5 m /
tower / floor plan 5.7 x 5.7 m / height 31 m /
asymmetric dome / diameter 23 m / elevation 3,5 m /
rainbow annular window / length 80 m / height 4 m / 120 glasses /

PROJECT DATA
project / 1991-93, 2013-17
realization / 2017-20
capacity / 400 people
built Up area / 1220 m2
area / 2350 m2
built Up space / 13000 m3