Sídlo firmy Lasvit

Kategorie projektu - R

ov architekti s.r.o. - Jiří Opočenský, Štěpán Valouch architekt

Místo realizace

Lasvit s.r.o., Palackého nám. 170, 473 01 Nový Bor

Investor

Lasvit s.r.o., Komunardů 894/32, 170 00 Praha 7-Holešovice

Dodavatel

BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha

Datum dokončení projektu

june_2019

Idea projektu

Architektura místa zrcadlí silnou tradici sklářství, na kterou navazuje práce a design firmy LASVIT. Návrh současnou formou interpretuje typický dvoupodlažní sklářský dům a doplňuje areál v jeden funkční celek. Původní domy z počátku 19. století jsou doplněny o dva nové. Skleněný dům, který je prostorem pro kancelářskou kavárnu, jednací místností a také knihovnou vzorků. Druhý je černý dům, který nabízí prostor pro představení vzorků 1:1, skleněných objektů, které mohou vážit 5 tun.

---

The architecture reflects strong tradition of glassmaking, which is followed by the work and design of the LASVIT Company. The design interprets a typical two-storey glass house in its current form and complements the complex into one functional unit. The original houses from the beginning of the 19th century are supplemented with a two new ones. A glass house, which is a company´s internal café, a meeting room and also a library of samples. The second is a black house, which offers space for the presentation of 1:1 samples of glass objects that can weigh up to 5 tons.

The overall design of the project reflects the longstanding tradition of glass making that Lasvit represents and promotes. The two traditional buildings from the early 19th century were completed with another two similarly sized and shaped abstract black and white volumes to create a harmonic and functional compound.

Popis projektu

Zadáním klienta bylo vytvořit sídlo firmy, která navazuje na silnou sklářskou tradici a spojuje sklo a světlo současným jazykem. Její artefakty jsou umístěny po celém světě a patří mezi špičku v oboru.
Klient zakoupil dva historické domy v centru Nového Boru s úmyslem přestavět je na sídlo firmy. Domy byly historicky sklářskými dílnami, byla zde hospodářská zvířata, bydlelo se v nich a prošli během dvou set let existence pestrým stavebním vývojem. Koncem druhé poloviny dvacátého století zde dokonce byla sklářská škola a byly prohlášeny kulturními památkami.
Palackého náměstí (bývalý Neuer Ring) v Novém Boru nese atmosféru rychlého rozmachu města a sklářského řemesla během 19. století. Unikátní urbanismums „zahradní“ části Nového Boru, budované podle projektu Emanuela Kleinwächtera z roku 1783, v sobě nese v době svého vzniku nový pohled na město. Domy na náměstí a v přilehlých ulicích mají jednotný výraz, dvoupodlažní roubené stavby s valbovými střechami a s hřebeny podél ulice. Dřevěná nosná konstrukce domů určuje proporci staveb i charakter celé čtvrti.
Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Ze strany obrácené od náměstí vznikl průchod pro veřejnost.
Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem. Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejícími z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu a textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice.
Dva historické, památkově chráněné domy č.p. 170 a 171 byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla naházena hliněná omítka. Napadené trámy byly měněny za nové, i kratší zdravé části trámů byly zachovány. Pro zobytnění podkroví byla použity nadkrokevní izolace. Podkrovní prostory jsme ponechali pokud možno volné. Podlaha na terénu stojí nově na provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, která zajištují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky.
V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určený k prezentaci nově vyvíjených artefaktů. Velký otevřený prostor s výškou přes 13 m je určený k testování a prezentaci nově vyvinutých jedinečných lustrů, lamp a jiných artefaktů. Konstrukce může být v budoucnu doplněna o podlahy a přestavěna na kancelářská pracoviště.
Čtyři domy propojuje cesta podél dvora, která je doplněna zastaveními a zákoutími společných prostorů. Do skleněného domu se vstupuje přes akustické krčky, do černého domu skleněným „tunelem“. Ve dvoře budou na podzim vysazeny stromy. Na opravené čtyři domy navazuje dům další dům do náměstí, kde se plánuje kavárna pro veřejnost a několik kanceláří. Celý blok s vnitřní zahradou by měl uzavřít šestý dům, jeho přesné určení ukáže čas.

---


The client’s task was to create a company headquarters that continues a strong glassmaking tradition and combines glass and light in a contemporary language. The company´s artefacts are located around the world and are one of the best in the glass industry.

The client bought two historic houses in the centre of Nový Bor with the intention of converting them into the company’s headquarters. The houses historically used to be a glass workshops. During the times people lived in these buildings and underwent a varied building development during its two hundred years of existence. By the end of the second half of the twentieth century, even a glassmaking school took a place in these buildings. After their long lasting tradition they were declared as cultural monuments.

The new glass house replaced an old brick neck that used to connect the historical buildings. The Glass house is the centre of company’s headquarters, it is a cafe and a meeting room. It is surrounded inside with shelves that serve as a library and storage samples of glass elements. The glass elements in the shelves are illuminated by daylight, after dark they are backlit and glow on the outside. The mantle and roof are covered with glass stencils, which were developed in collaboration with Lasvit. Based on the proportion and laying of slate slabs used on gables and roofs in the region. Also the texture of the glass template is based on the fracture of slate slabs.

Two historically listed houses no. 170 and 171 were renovated, cleaned of inappropriate interventions from the 80s and adapted for the company’s office operations. Insulation from the outside was removed, and clay plaster was placed on the perimeter wall. The attacked beams were replaced with new ones. The shorter healthy parts of the beams were preserved. Rafter insulation was used to inhabit the attic. We left the attic space as free as possible. The floor in the terrain stands on newly ventilated fittings, the floor was fitted with dry compositions on modern embankments, which provide space for network management and improved acoustics.

The four houses are connected by a path along the courtyard, which is complemented by stops and nooks and crannies. The glass house is entered through acoustic necks, the black house through a glass “tunnel”. Trees were planted in the yard during autumn.

The renovated part of the urban block consists of four houses. They are followed by another one, a fifth house facing the square, where a café for the public and several offices are planned to be build. Closing the block with a sixth house will complete the entire urban block surrounding the inner garden. Its exact purpose and appearance will be shown in time.

Technické informace

Návrh obložení skleněného domu šablonou vychází ze vzoru břidličné tašky. Nová skleněná šablona má obdobný lom jako břidlice, její matná textura přináší polotransparentní vlastnost skla. Dům se stává knihovnou a pracovním skladem vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven.

V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn tmavý zemitý provozní dům. Střecha i plášť jsou z černých šablon stejného formátu a kladení jako u skleněného domu. Převýšený prostor je určený k prezentaci nově vyvinutých jedinečných lustrů, lamp a jiných artefaktů.

Ze strany společnosti Lasvit bylo vyhotoveno mnoho různých materiálových variant úpravy skla. Byl postaven vzorek 1:1, který stál dva roky ve venkovním prostředí.
Jedna střešní šablona unese před 200kg a má průhyb mezi jedním a dvěma centimetry. Sklo je kalené a struktury skla je docíleno při lehání skla do speciální formy. Vývojem procházela nejen šablona ale i způsob kotvení šablon. Podpůrná konstrukce latí je navržena ocelová a vzájemný odstup jednotlivých šablon o 5mm dovoluje protékání vody a jejich údržbu. Šablona je kotvena v jenom rohu napevno ke konstrukci, ostatní rohy jsou přes podložky přitlačeny vahou navazujících šablon.

---

The design of the lining of the glass house with a template is based on the pattern of a slate tile. The new glass template has a similar refraction as slate, its matt texture brings a semi-transparency of glass. The house becomes a library and a working warehouse of samples. The glass elements in the shelves are illuminated by daylight, after dark they are backlit and glow out.

At the back of the plot is a dark earthy operating house perpendicular to the street. The roof and cladding are made of black templates of the same format and laying as the glass house. The elevated space is intended for the presentation of newly developed unique chandeliers, lamps and other artifacts.

Many different material variants of glass treatment were made by Lasvit. A 1: 1 sample was built and stood outdoors for two years.
One roof template can carry 200 kg in front and has a deflection between one and two centimeters. The glass is tempered and the structure of the glass is achieved by lying the glass in a special form. Not only the template but also the way of anchoring the templates went through the development. The supporting construction of the slats is designed to be steel and the mutual distance of the individual templates by 5 mm allows the flow of water and their maintenance. The template is anchored in only a corner fixed to the structure, the other corners are pressed over the washers by the weight of the adjacent templates.