PVZ – PRAVÁ VESNICKÁ ZASTÁVKA

Kategorie projektu - D

Ing.arch. David Ptáček | DPA architekt

Místo realizace

Mikuláše Střely, 582 66 Krucemburk | kraj Vysočina

Investor

městys Krucemburk | Otto Kohout, Tomáš Trávníček

Dodavatel

František Němec

Datum dokončení projektu

2017

Idea projektu

Zděný objekt připomíná svojí formou jednoduchý archetyp místnosti - čtyři stěny, podlaha, strop, dveře a okno. Cimra. Obytná místnost. Světnice. Extrahovali jsme atributy těchto vesnických prostor a aplikovali je v nejsnesitelnější možné míře do prostoru zastávky. Včetně vybavení. Něco mezi obytnou místností, předsíní a dopravní stavbou. Ranní káva z termosky při cestě do práce, odpoledne vyndat nesnědenou školní svačinu, napsat úkoly, jedna šachová partie, karban, zabrat se do knihy. Odložit si, spočinout, upravit vlasy a jde se dál. Následně jsme nazvali tento projekt PVZ – pravá vesnická zastávka. Konečně bezpečný, kultivovaný, neokázalý a upřímný prostor ve venkovském prostředí. Neprší do něj, tuze nefouká, přes den svítí sluníčko, proudí čerstvý vzduch, večer pak vytváří bezpečí a atmosféru umělé osvětlení.

The brick object resembles a simple archetype of the room - four walls, floor, ceiling, door and window. Living room. A room. We extracted the attributes of these village spaces and applied them to the stop area to the most bearable extent possible. Equipment included. Something between the living room, the hallway and the traffic construction. Morning coffee from the thermos on the way to work, take out an uneaten school snack in the afternoon, write homework, one chess game, meatball, take a book. Put it down, rest, adjust your hair, and move on. We subsequently called this project a real village stop. Finally a safe, cultured, unpretentious and honest space in a rural setting. It does not rain into it, it does not blow, during the day the sun shines, fresh air flows, in the evening creates safety and atmosphere artificial lighting.

Popis projektu

Zoufalý stav zděného objektu zastávky pro autobusové linky lokálního charakteru si již dlouhou dobu říkal o údržbu, stavební činnost či dokonce proměnu. Polepená plakáty, svědkem všemožných činností v ní – to je objekt, jenž rozhodně nebudí dojem bezpečného nebo dokonce přívětivého místa pro čekání na spoj. I přes klesající počet denních linek autobusů a cestujících má stále a bude mít cestování hromadnou dopravou nesporné přednosti; byla tedy vyřčena myšlenka tuto zastávku opravit a kultivovat tak alespoň malou měrou formu venkovské hromadné dopravy. Zkusme udělat ze zastávky příjemné místo nejen pro cestující ale i pro širší veřejnost, podejme rukavici zatuhlému dogmatu co je a není zastávka a k čemu má či nemá sloužit. Přemýšlejme o zastávce v širším slova smyslu jako o veřejně přístupném prostoru, místu. Ne jen vynuceně a netrpělivě čekat. Zpoždění? Nevadí! Vlastně, ani dnes nikam nejedu…

The desperate condition of the brick building for local bus lines has a long been asking about maintenance, construction activity or even transformation. Glued by posters, witnessing all sorts of activities in it – this is an object that certainly does not give the impression of a safe or even welcoming place to wait for a connection. Despite the declining number of daily bus lines and passenger lines, public transport travel still has undeniable advantages; the idea of reconstructing this stop and cultivating, to a small extent, a form of rural public transport has been told. Let's try to make the stop a pleasant place not only for passengers but also for the wider public, let's pass the gauntlet to the stiff dogma of what is and is not a stop and what it is supposed to serve or should not serve. Let's think of a stop in a broader sense as a public space, a place. Not just to wait forcefully and impatiently. Delay? Never mind! Actually, I'm not going anywhere today...

Technické informace

VYBAVENÍ ZASTÁVKY | DARY
polička na knihy | František Němec
věšák | sběrný dvůr městyse Krucemburk, renovace BEHO s.r.o. Staré Ransko
zrcadlo | sběrný dvůr městyse Krucemburk
stůl | David Ptáček, původně z bytu v Mělníku
židle | Otto Kohout
knihy | Radka Kršková
obrázky | David Ptáček
celková koordinace a instalace | David Ptáček, Radka Kršková


Stop equipment | gifts
shelf for books | František Němec
peg | Collection yard of village Krucemburk, renovation BEHO s.r.o. Staré Ransko
mirror | Collection yard of village Krucemburk
table | David Ptáček, originally from an apartment in Mělníku
chair | Otto Kohout
books | Radka Kršková
pictures | David Ptáček
total coordination and installation | David Ptáček, Radka Kršková