Základní škola AMOS pro Psáry a Dolní Jirčany

Kategorie projektu - N

Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga firma

Místo realizace

Pražská 1000
252 44 Psáry

Investor

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Dodavatel

PKS stavby, a.s.

Datum dokončení projektu

august_2019

Idea projektu

CZ:
Nová základní škola volně doplňuje zástavbu na okraji obce a výraznou archetypální siluetou dotváří její vizuální identitu. Budova s klastrovým uspořádáním učeben je navržena v pasívním energetickém standardu s důrazem na kvalitní společné prostory a slouží jako komunitní centrum obce.

ENG:
The new elementary school freely complements the development on the outskirts of the suburban village and with its distinctive archetypal silhouette completes its visual identity. The building with cluster arrangement of classrooms is designed in a passive energy standard with an emphasis on quality common spaces and serves as a community center of the municipality.

Popis projektu

CZ:
Celkové urbanistické a architektonické řešení

Areál nové školy vytváří v kontextu obce místo s vlastní identitou, které navzdory své velikosti není ve významovém ani prostorovém konfliktu se stávající zástavbou a jejími přirozenými centry. Budova a její vstupní prostranství ukončují urbanistickou osu vedoucí k návsi a dávají jí potenciál živé obecní komunikace s přirozeně fungujícím parterem. Komunitní charakter budovy je podpořen veřejnou knihovnou v exponovaném nároží orientovanou směrem k obci.
Škola je zasazena do mírného svahu a pracuje s rozdílnou podlažností vůči vstupnímu prostranství a směrem do areálu. Budova je rozčleněná na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty s archetypálním výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, které obsahují především učebny a administrativu. Mezi sebou svírají nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen. V kontrastu s minimalistickým materiálovým řešením výukových objektů se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.


Dispoziční a provozní řešení

Interiér školní budovy je navržen jako volně plynoucí prostor vytvářející přirozeně ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity podle plánovaného využití, tzv. „learning landscape“.

Budova slouží i jako zázemí pro mimoškolní aktivy na principu celodenní školy a v rámci obce plní funkci komunitního centra. Tomu odpovídá členění interiéru s důrazem na kvalitní společné prostory.

Srdcem školy je dvoupodlažní multifunkční prostor jídelny umístěný v centrálním objektu a volně navazující na vstupní foyer. Díky důmyslnému dispozičnímu uspořádání je možné jídelnu přeměnit na auditorium s jevištěm v přilehlé malé tělocvičně, které se do prostoru otevře velkým portálem ve stěně. Místo pro setkávání poskytuje i přilehlá venkovní terasa s pobytovým schodištěm, která zároveň rozšiřuje výukový prostor odborných učeben v přízemí.
Tělocvičny se zázemím umístěné v severozápadní části centrálního objektu potom společně s venkovními sportovišti představují další prostory umožňující široké mimoškolní využití. Veřejnosti je otevřena i školní knihovna orientovaná velkoformátovým oknem do veřejného předprostoru školy.

Výukové prostory jsou umístěné v přilehlých křídlech budovy. Dispoziční uspořádání je založeno na principu klastrů složených ze dvou až tří kmenovým učeben seskupených kolem společné centrální haly. Díky vizuálnímu propojení učeben s halou vzniká jasně ohraničený variabilní prostor pro výuku v mnoha formách, se kterým se mohou jeho uživatelé v rámci velké školy snadněji identifikovat a přizpůsobit si ho. Klastry jsou vertikálně propojené pobytovými schodišti, každý má vlastní barevnou identitu a přístup na venkovní terasu.

Důležitá pro celkový charakter interiéru je práce se dřevem. Je použito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou, na obkladech stěn a nábytkových vestavbách, parapetech i fasádě a dodává škole hřejivou a domácí atmosféru podpořenou orientačním systémem založeném na principi dětské kresby.


ENG:
Urban planning and architectural design

The new school campus creates within the municipality a place with its own identity. Despite its size the building and its entrance area is not disturbing the spatial and functional context of the place as it stands on the other end of an urban axis connecting the campus with the village square unveiling its potencial to become a lively street. The community character of the building is visualy supported by a public library situated in an exposed corner facing the village.

The school is set in a mellow slope and the design works with different floor counts facing the entrance area on one side and the school grounds on the other one. The large building is divided into several structural volumes to adapt to the scale of the neighborhood at its most.

The appearance of the building towards public space is determined by four dominant two-level pitched-roof volumes with minimalistic archetypal expression inspired by rural typology accomodating classrooms and school administration. As connecting element in between there is a lower entrance structure with flat roof containing common areas such as school canteen and gymnasiums. Contrasting with the minimalistic white facade of the surrounding structures this central volume is cladded with distinctively profiled vertical larch slats also covering windows allowing for different transparency levels according to interior requirements.

Building layout

The interior is designed as „learning landscape“, a light-flooded fluid space that creates naturally defined zones of different privacy levels according to the space use. The building is also used for afterschool activities and as community center which is well reflected in the designed quality of common spaces both visual and functional.
Heart of the school is the canteen situated in the central building. This double height multifunctional space continues into the entrance foyer and thanks to ingenious floor plan can be turned into auditorium for a stage placed in the adjacent small gymmnasium behind large movable partition in the canteen wall. The outdoor terrace next to the canteen sheltered by a green land slope provides as part of the school grounds additional place for interaction and extends the teaching space of workshops on the ground floor at the same time.
Learnig areas are situated in the adjacent white buildings organized in clusters around wide staircases. Each cluster consists of two or three classrooms and a central hall, has acces to an outdoor space and its own colored identity. Thanks to visual connection of all spaces the cluster creates a naturally enclosed smaller unit within the large building allowing for mutiple teaching concepts and variable use. The clusters can be easilly adapted by the kids using walls with special magnetic and writable surface.
Woodwork present throughout the interior is very important for the ambience. Wood is used as structural material of the roof grid in the lobby and canteen, as wall cladding and for built-in furniture, window sills and facade cladding. Together with a playful graphical identity based on children’s drawings the wooden elements give a warm and homelike feeling to the whole building.

Technické informace

CZ:
Zastavěná plocha 3.834 m2
Obestavěný prostor 43.000 m3
Hrubá podlahová plocha 9.308 m2
Užitná plocha 8.300 m2

Konstrukční řešení
Nosnou konstrukci budovy tvoří monolitický železobetonový skelet se skrytými průvlaky. Společné prostory centrálního objektu jsou zastropeny lepenými dřevěnými vazníky, zastřešení objektů se sedlovýmmi střechami je řešeno pomocí ocelových rámů. Výplňové konstrukce obvodových stěn a vnitřní akustické příčky jsou realizovány z vápenopískových bloků.

TZB
Budova je navržena jako energeticky pasivní.
Vytápění objektu je primárně zajištěno kaskádou tepelných čerpadel, napojených do akumulačních nádrží s vnořenými zásobníky TUV. Dalším zdrojem tepla je soustava kondenzačních plynových kotlů, které vykrývají špičkové potřeby a umožňují tak provozovat tepelná čerpadla v optimálním režimu. Předání tepla do místností je zajištěno převážně systémem teplovodního podlahového vytápění doplněným o radiátory v učebnách.

Výměna vzduchu je zajištěna systémem rovnotlakého řízeného větrání s pasivní rekuperací tepla s účinností 77%. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěné decentralizovaně na střechách a v podkrovních prostorech jednotlivých objektů tak, aby byly trasy rozvodů co nejkratší. Výměna vzduchu probíhá s proměnlivou intenzitou na základě hodnot CO2 v učebnách. V přechodovém a letním období je systém využíván k nočnímu předchlazení budovy pomocí intenzivnějšího větrání.

V objektu je instalován systém sběru dešťové vody, která je využívána na splachování toalet.

ENG:
Construction area 3.834 m2
Construction volume 43.000 m3
Gross floor area 9.308 m2
Net floor area 8.300 m2

Structure, technology

The building is a monolithic reinforced concrete structure. Glued wooden trusses are used for the flat roof of the central building, pitched roofs are supported by steel frames. Exterior and interior walls are made from sand limestone bricks.
The building is designed as passive house. Heating is provided by heat pumps combined with gas boilers that cover the peak hours and enable to use the heat pumps in optimal mode. There is hot water floor heating supported by radiators in the classrooms.
Air exchange is provided by pressure controlled ventilation system with passive heat recuperation with efficiency of 77%. Ventilation system units are situated decentralized on the roofs and attics of each building. The intensity of ventilation is controled autimatically using the CO2 values in the classrooms. In the summer time the system is used for night pre-cooling of the building operating at higher intensity.

An extended rain water accumulation system is installed in the building using the rain water for irrigation and toilet flushing.