Dimension Data Global Delivery Center Europe, interiér kanceláře / office interior

Project category - I

Aukett s.r.o.: ing. arch. Jana Lehotská, ing. arch. Dominika Turčániová, ing, arch. Ján Kostrian architect

Místo realizace

Pikrtova 1737/1a, Praha 4 Nusle, 140 00

Investor

Dimension Data Global Delivery Center Europe
Pikrtova 1737/1a, Praha 4 Nusle, 140 00

Dodavatel

Strabag, Prointeriér, Albatros Design, Arbyd, Cre8, Vitra, Šerhant Copyprint, Dakacom, Mezzanin, U1 Lighting, J&P Solutions, Jungle Interiors

Datum dokončení projektu

Prosinec 2017

Project idea

Nové kanceláře byly navrženy a zařízeny pro nově vznikající tým společnosti Dimension Data. Cílem bylo vytvořit atraktivní, funkční a komfortní pracovní prostředí, které bude schopné se přizpůsobovat pořebám provozu dynamicky se rozvíjejícího týmu. Interiér je inspirován charakterem společnosti: Dimension Data je globální technologická společnost s hlavním sídlem v Johannesburgu, působící v oblasti kyberbezpečnosti, digitálních pracovišť, hybdridní IT, networkingu, cloudů. Dimension Data se zajímá o společenské podmínky a životní prostředí, podporuje svůj profesionální cyklistický tým, podporuje rozvoj cyklistiky v zemích, kde působí. Tím přispívá k rozvoji místních komunit.

The new offices were designed and fitted for the newly created Dimension Data team. The goal was to create an attractive, functional and comfortable working environment that will be able to adapt to the needs of the dynamically developing team. The interior is inspired by the character of the company:Dimension Data is a global technology company headquartered in Johannesburg, operating in cybersecurity, digital workplaces, hybrid IT, networking, cloud computing. Dimension Data cares about social conditions and the environment, supports its professional cycling team, supports cycling in the countries where it operates. Thiswaf Dimension Data contributes to the development of local communities. This characteristic of the company is also a theme for the interior. The goal was to create an attractive, functional and comfortable working environment.

Project description

Prostor kanceláře ve 2. patře o celkové výměře 2400 m2 je členěn na tři základní funkční celky: pracovní, společenský a jednací. Vzhledem ke způsobu práce a provozu nemá kancelář klasickou recepci. Vstup do jednací části je umístěn proti výtahům. Na prosklenou stěnu jsou promítána tématická videa, což tvoří dynamickou, stále se proměňující scénu. Ze vstupní lobby s pohodlným sezením a s pultem s kávovary a nápoji se vstupuje do 4 jednacích místností a dvou školících mnístností. Jednací část je doplněna technickým zázemím, otevřenou místností pro odpočinek a občerstvení. Stěny jednacích místností jsou dekorovány velkoplošnými fotografiemi s pražskými motivy. Jednací a školící místnosti i telefonní budky jsou vybaveny konferenčním systémem Cisco a využívají elektronický rezervační systém. Otevřená kancelář je členěna ostrůvky pro odpočinek, spolupráci, neformální konzultace a debaty. Vstup z chodby je od pracovišť oddělen proskleným boxem s transparentní grafikou na téma cyklistických závodů, box slouží jako výstavní vitrína, kde je vystaveno autentické jidní kolo týmu DD ze závodů Tour de France. Telefonní budky jsou obložené akustickým materiálem, dekorace v nich jsou věnovány významným osobnostem spojeným s Českou republikou. Stěny v pracovní části nesou velkoplošnou grafiku s hesly společnosti (návrh grafiky: Greenhouse). Jedna uzavřená jednací místnost je umístěna i pracovní části, od pracovišť je oddělena prosklenou stěnou umožňující změnu prosklení na průhledné nebo mléčné sklo. Tématem pro podlahy v jednací a pracovní části je zelený trávník s prošlapanou pěšinou (koberce od Interface dodal Prointeriér). Dominantní barvou interiéru je zelená, vyvážená barvou písku, s akcenty černé a červené. Velkorysý prostor společenské části umožňuje uspořádat shromáždění všech zaměstnanců. Poskytuje několik druhů sezení, velký nápojový a kávový bar, herní koutek pro Playstation, kulečník, stolní fotbal. Na společenský prostor navazuje oddělená intenzivně větraná kuchyně por ohřívání donesených jídel, vybavená mikrovlnými troubami a myčkami nádobí. Na podlaze společenské místnosti je vinyl. U vstupu do společenské místnosti je živá zelená stěna, ve všech prostorách kanceláře jsou rozmístěny zelené rostliny v květináčích.

The office space on the 2nd floor with a total area of ​​2400 m2 is divided into three basic functional parts: work area, social&relax area and meeting rooms. With respect to the way of work and operation, the office does not have a classic reception. The entrance to the meeting rooms area is located opposite the lifts. Thematic vidoes are projected on the glass wall, creating a dynamic, ever-changing scene. From the entrance lobby with a comfortable seating area and with a coffee and drink counter, there is access to 4 meeting rooms and 2 training rooms. The meeting area is complemented by a technical background, an open room for relaxation and refreshments. The walls of the meeting rooms are decorated with large-scale photographs with Prague themes. Meeting and training rooms and telephone booths are equipped with a Cisco conference system and use the electronic reservation system. The open space work area is articulated by islands for relaxation, cooperation, informal consultation and debate. Entrance from the corridor is separated from the workstations by a glass box with transparent graphics with the theme of cycling races. The box serves as an exhibition showcase, where the authentic DD bicycle from the Tour de France races is displayed. The telephone booths are lined with acoustic material, decorations are dedicated to important personalities connected with the Czech Republic. Walls in the work area carry large-scale graphics with mottos of the company (graphic design: Greenhouse). One enclosed meeting room is also located in the work area, separated from the workstations by a glass wall allowing glazing to be switched from transparent to milk glass. The theme for the flooring in the meeting and working area is a green lawn with a walked footpath (carpets from Interface supplied by Prointerier). The dominant colour of the interior is green, balanced with the colour of sand, with black and red accents. The generous space of the social & relax area allows for an assembly attended by all employees. It provides several kinds of seating, a large beverage and coffee bar, a Playstation game room, pool table, table football. There is a separate, intensely ventilated kitchen, equipped with microwaves and dishwashers. There is vinyl flooring in the spcial toom. At the entrance to the common room there is a living green wall, green plants are located throughout the office.

Technical information

Vysoké požadavky na akustickou pohodu jsou řešeny dvojitě zasklenými příčkami, akustickými obklady stěn a podlahovými krytinami s vysokým útlumem hluku (koberce, vinyl). Jednací a školící místnosti i telefonní budky jsou vybaveny konferenčním systémem Cisco a využívají elektronický rezervační systém.

High acoustic requirements are achieved by double-glazed partitions, acoustic wall cladding and floor finishes with high noise attenuation (carpet, vinyl). Meeting and training rooms and telephone booths are equipped with a Cisco conference system and use the electronic reservation system.