Architecture

Embassy of the Czech Republic in Addis Ababa

Markéta Stehlíková
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

CZ: Návrh reaguje na tradiční etiopskou architekturu, místní podmínky a zároveň respektuje regulace soutěže. Ambasáda má šest částí. Reprezentační část slouží pro pořádání oficiálních akcí velvyslance a diplomatických pracovníků. Dále se v objektu nachází kancelářské prostory pro zaměstnance zastupitelského úřadu. Zaměstnancům a jejich rodinám slouží bytová část. Jedinou částí, která je plně přístupná veřejnosti, je vízový a konzulární objekt, do něhož se vchází od garáží a parkoviště na jižní straně pozemku. Samostatnou částí je rezidence velvyslance, která slouží částečně také k reprezentativním účelům méně oficiálního charakteru. Zcela oddělenou částí je objekt pro místní síly, který je sice navržen v areálu zastupitelského úřadu, avšak z bezpečnostních důvodů se nachází mimo hlavní budovu. Každá z částí objektu disponuje vlastní částí zahrady.


EN: The design corresponds to the traditional Ethiopian architecture, local conditions and at the same time respects the competition regulations. The embassy consists of six parts. The representative part is used to hold official events of the ambassador and the diplomatic staff. Furthermore, the building has office space for employees of the embassy. The housing section serves employees and their families. The only part that is fully accessible to the public is the visa and consular building, which can be entered from the garage and the car park in the southern side of the property. A separate part is the residence of the Ambassador, which also serves partly for representative purposes of less official character. A completely separate part is the object for local forces, which is designed on the premises of the embassy, but is located outside the main building for security reasons. A dedicated part of the garden is assigned to each part of the building.

Project description

CZ: URBANISMUS
Projekt uvažuje s návazností na okolní zástavbu, dopravní poměry v území a rekreační využití. Koncepce je založena na kruhovém základu, který vychází z tradiční etiopské architektury – z domů zvaných tukuly. Zároveň jsou propojeny důležité ulice jak pro pěší, tak pro automobily. V jihozápadní části pozemku se nachází malý veřejný park, který tvoří zklidněnou část před ambasádou. Je plně přístupný veřejnosti a zároveň funguje jako přírodní bariéra mezi ambasádou a slumy na JZ části pozemku. Na západní částí pozemku, vedle objektu pro místní síly je uvažování tenisové hřiště.

AMBASÁDA
Celý komplex je řešen jako 3 objekty. Hlavní objekt ambasády je dům nepravidelného obdélníkového půdorysu s kruhovým centrem. Tvar piazzety, která vzniká před hlavní budovou ambasády vychází z tradiční etiopské architektury - tukulů. Prostor se nachází za oplocením ambasády, slouží tedy pouze pro zvané návštěvníky a uživatele ambasády. Prostor slouží pro relaxaci, v jeho centru se nachází kruhový vodní prvek, který je hlavně během období sucha příjemným osvěžením.

Hlavní budova je rozdělena do 5 celků – residence, kancelářské prostory, úřední budova, konzulární a vízová část a byty pro zaměstnance. Každá část má svůj vlastní vstup. Veřejně přístupná je pouze vízová a konzulární část, která se nachází na jižní straně pozemku. Hlavní budova je doplněna plotem, který je jedním z bezpečnostních prvků. Vstupy do residence, kanceláří, bytů a reprezentativní části se nacházejí na soukromé části za plotem a všechny vstupy budou opatřeny ověřením otisků prstů, případně zde budou umístěny elektronické čtečky.

EN: URBANISM
The project considers the connection to the surrounding buildings, traffic conditions in the area and recreational use. The concept is based on a circular foundation based on traditional Ethiopian architecture - from the houses called tukuls. At the same time, important streets are connected to both pedestrians and cars. In the southwestern part of the land there is a small public park that forms a calm part in front of the embassy. It is fully open to the public and at the same time acts as a natural barrier between the embassy and slums on the south-west part of the land. On the western part of the property, next to the property for local forces is a tennis court .

EMBASSY
The whole complex is designed as 3 objects. The main building of the Embassy is an irregular rectangular house with a circular center. The shape of the piazzetta, which originates from the main embassy building, is based on traditional Ethiopian architecture - tukul. The space is located behind the embassy fencing, so it serves only for invited visitors and embassy users. The space is for relaxation, in its center is a circular water feature, which is mainly during the dry period a pleasant refreshment.

The main building is divided into 5 units - residence, office space, office building, consular and visa section and apartments for employees. Each section has its own entrance. Only the visa and consular sections located on the south side of the property are publicly accessible. The main building is complemented by a fence, which is one of the security features. The entrances to the residence, offices, flats and representative parts are located on the private part behind the fence and all entries will be fingerprint verified or electronic readers will be placed there.

Technical information

CZ: Ambasáda je navržena s jedním až třemi podlažími a zelenou šikmou střechou (sklon do 15%). Zelená střecha napomáhá vytvářet příjemnější prostředí v bezprostředním okolí ambasády a zároveň celý objekt ochlazuje. Dalším prvkem, kterým je ambasáda ochlazována jsou aktivované stropy, které se nacházejí v 1.NP.
Obvodová stěna okolo vnitřního centra je prosklená, stínění zajišťují dřevěné stínící prvky, které jsou předsazené před skleněnou výplní. Zbytek fasády objektu tvoří provětrávaná fasáda. Okenní otvory v této fasádě jsou stíněny dřevěnými stínícími prvky, které jsou vizuelně podobné stínícím prvkům okolo prosklené části. Materiály vychází z tradiční etiopské architektury – tradiční chýše jsou ze dřeva, hlíny nebo zděné.

EN: Embassy is designed with one to three floors and a green sloping roof (slope up to 15%). The green roof helps create a more pleasant environment in the immediate vicinity of the embassy and also cools the entire building. Another element, which is the embassy cooled, are cooling ceilings, which are located on the 1st floor.
The perimeter wall around the inner center is glazed, the shielding is provided by wooden shielding elements that are pre-positioned in front of the glass panel. The rest of the building's façade is a ventilated facade. The window openings in this facade are shielded by wooden shielding elements that are visually similar to the shielding elements around the glazed part. The materials are based on traditional Ethiopian architecture - traditional huts are made of wood, clay or brick.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.