Architecture

House of Abraham

Maroš Mitro
TUK - Technical University of Kosice, Faculty of Arts
Slovakia

Project idea

Tri svetové náboženstvá na jednom mieste. Jahvem, Boh,Allah. Žid, kresťan moslim. V dobe multikulturalizmu nie až tak utopická idea, ktorá búra hranice, odstraňuje nenávisť, posilňuje toleranciu, prehlbuje dialóg, porozumenie a lásku medzi veriacimi. Je to miesto pokoja, rozjímania a dialógu.
Spoločná viera v jedného boha, konanie dobra, milovanie svojho blížneho či nepriateľa a čoraz bližšie styky týchto náboženstiev sú základom tejto idey. Projekt však nepotiera rozdiely, neruší individualitu jednotlivých vier ani nie je podkladom zjednoteného ,,univerzálneho“ náboženstva. Nerobí hranicu medzi minulosťou a budúcnosťou, ale vývoj voľne pokračuje ďalej. Mení sa len vzdialenosť, kontakt a vzťahy.
Three world religions in one place. Yahweh, God, Allah. Jew, Christian Muslim. In the era of multiculturalism, not such an utopian idea that breaks the boundaries, eliminates hatred, strengthens tolerance, deepens dialogue, understanding and love among believers. It is a place of peace, contemplation and dialogue.
The common belief in one God, doing good, spreading love, and closer relationships between these religions are the foundation of this idea. However, the project does not overcome differences, does not disturb the individuality of individual beliefs, nor it is the basis of an unified "universal" religion. It does not make the boundary between past and future, but the development continues with respect of their history. Only distance, contact and relationships are changing.

Project description

Návrh nevychádza z daností miesta, situácie. Je vytvorený na základe náboženskej symboliky, ktorá je prítomná vo všetkých spomenutých náboženstvách. Orientácia objektu je daná moslimskou časťou, ktorá smeruje k Mekke.
Základ tvoria štyri rovnocenné trojuholníky reprezentujúce každú vieru a dialóg medzi nimi. Spoločné magické číslo 7 je stotožnené v celkovej dĺžke budovy, ktorá číní 70m. Centrum budovy posilňuje kruh ako symbol jednoty a nekonečnosti, ktorý je zvýraznený 36m vertikálou symbolizujúcu tri viery a ich spoločný cieľ v nebi. Vertikálna os, axis mundi, od pradávna symbolizovala prepojenie neba, zeme a podsvetia. Jej nebeská časť je zrkadlená vo vode čím sú prepojené všetky tri sféry. Voda ako očistný prvok obklopuje budovu a taktiež pomáha k kontemplácii v centrálnom priestore.
Vstupný portál a dvere ako nositelia identity a individuálnosti. Kovový portál vysoký 5m sa stáva dominantou fasády a je jediným nositeľom značenia budovy. Súčaštou zapusteného portálu sú 3,30m vysoké dvojkrídlové dvere s vygravírovaným ornamentom vychádzajúci zo symbolov jednotlivých náboženstiev či ich histórie.The proposal is not based on the place, situation. It is based on religious symbolism that is present in all mentioned religions. Orientation of the object is given by the Muslim part that heads Mecca.
The shape consists of four equal triangles representing each faith and dialogue between them. The common magical number 7 is identified by the total length of the building, which is 70m long. The building's center strengthen circle as a symbol of unity and infinity, highlighted by a 36m vertical symbolizing the three faiths and their common goal in the heaven. Vertical axis, axis mundi, since ancient times, has symbolized the interconnection of heaven, world and underworld. Its heavenly part is reflected in the water, connecting all three spheres. Water as a cleaning element surrounds the building and also helps to contemplate in the central space.
Entrance portal and doors as bearers of identity and individuality. The 5m metal portal becomes the dominant feature of the facade and is the only bearer of the building's marking. Part of the portal forms 3,30m high double-wing door with engraved ornament based on the symbols of individual religions or their history.

Technical information

Konštrukcia je uvažovaná ako železobetónová s hladkou kamenou fasádou zvýrazňujúcou ostré hrany objektu. Konštrukcia strechy pozostáva zo železobetónových trámov tvoriacich hru trojuholníkov.Construction is proposed as reinforced conrete with smooth stone facade highlighting sharp shapes of the object. Construction of the roof consists of reinforced conrete beams forming a game of triangles.

Co-authors

consultants: Akad. arch. Ing. Karol Gregor, Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.