Urban Design and Landscape

Architectural and urbanistic study of the area Malešická teplárna

Tadeáš Göttler, Jan Novotný
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Architectonic-urbanistic study researches potential for new utilization of heating plant Malešice. Nowadays large industry area of heating plant is unemployed in large measure. Together with another industrial manufacturing buildings and warehouses it creates a large monofunctional area in the city intravilan. However, the area of Malešice heating plant has a hidden potential. There are good transport connections for railway transport and for motorway transport too. This area is directly connected with forest parks, bodies of water and recreational areas. Malešice has potential of giving rise to new attractive housing.

- - -

Architektonicko-urbanistická studie zkoumá možnosti nového využití území Malešické teplárny. V současné době je rozsáhlý průmyslový areál teplátny z velké části nevyužitý. Spolu s dalšími průmyslovými, výrobnímy a skladovými objekty vytváří velkou monofunkční oblast uvnitř města.. Oblast Malešické teplárny v sobě nese skrytý potenciál. Je zde dobré dopravní napojení, jak na na silniční, tak i na železniční dopravu. Tato oblast je v přímé návaznosti na lesoparky, vodní plochy a rekreační oblasti. Malešice mají potenciál pro vznik nového atraktivního bydlení.

Project description

Our vision was to utilize the potential of areal of heating plant Malešice. The urban concept counts with maintenance of heating plant building function. Thanks to new technologies it is possible to minimize this whole premis into a building measuring 22 by 33 meters. The building is going to be placed near a historical smokestack which is going to be reconstructed and refer to original industrial trace of the territory. Proposed area will be virtually separated into three parts. Administrative and commercial buildings will be placed in the south part. Residential housing development will be placed in the north part which is closer to the natural area. Recreational zone with a large park will be placed in the east part. Important thought of our vision is creating green axis which penetrate the area. Road transport will be separated from cyclists and pedestrians. A person will be free to choose his way either through residential street or calm green zone between buildings where will be absence of road transport. Housing development will be composed of various structures and functions. There will be administrative and residential buildings, libraries, outpatient clinic, school, kindergarten, nursing home, school of art, house of culture and hotel.

- - -

Naší vizí bylo využít potenciál areálu Malešické teplárny. Návrh počítá se zachováním funkce objektu teplarny. Díky novým technologiím bude možné celý tento objekt zmenšit a přesunout do budovy 22mx33m. Tato budova bude umístěna k historickému komínu, který bude zrekonstuován a bude odkazovat na původní průmyslovou stopu oblasti. Navrhovaná oblast bude pomyslně rozdělena na tři části. V Jižní části budou umístěné administrativní a komerční budovy. V severní části, která má blíže k přírodě budou umístěna obytná zástavba. Ve východní časti bude umístěna rekreační zona s velký parkem. Důležitou myšlenkou naší vize je vytvoření zelených os prostupující napříč územím. Bude zde oddělená silniční doprava od pěší a cyklistické. Člověk bude mít vždy na výběr mezi cestou po obytné ulici nebo klidným zeleným parkovým pásem mezi budovami., kde bude absence silniční dopravy. Zástavba budov bude tvořena rozmanitou strukturou hmot a funkcí. Budou zde Administrativní budovy, obytné budovy, knihovny, poliklinika, škola, školka, pečovatelský dům, uměleská škola, kulturní dům a hotel.

Technical information

Processed area is 853500 m2 large. The aim of our plan is creating multifunction complex which provides opportunities for living, working and spending free time. We put emphasis on effective utilization of given locality. The coefficient of development is 0,24. The floor surface of whole buildings located in discussed area is roughly 201840 m2. The coefficient od floor surface is 1,12. The coefficient of greenery is 0,41. The housing development comprises administrative buildings in 36,2%, residential buildings in 34,0%, commercial buildings in 14,3%, public buildings in 12,1% and accommodation facility for pensioners and hotels in 3,1%. A possibility of permanent housing for 6820 occupants will be generated by given area. Residential buildings are folded up from flats in 45,8%. 40,6% of flats are components of administrative buildings and 13,6% of flats are components of public buildings. There in the area will be arranged not only road transport but also tram, train and bus transport with directly connected to the underground line.

- - -

Zpracovávaná oblast má rozlohu 853500 m². Cílem našeho návrhu bylo vytvoření polyfunkčního celku, kde bude možné žít, pracovat a trávit volný čas. Kladli jsme důraz na efektivní využití dané lokalit. Koeficient zastavěnosti je 0,24. Hrubá podlažní plocha všech budov nacházejících se v řešeném území je 204840 m². Koeficien podlažních ploch je 1,12. Koeficient zeleně je 0,41. Zástavba je složená z administrativních objektů 36,2% obytných budov 34,0%, komerčních objektů 14,3%, veřejných budov 12,1% a ubytovacích zařízení pro seniory a hotelů 3,1%. Dané uzemí bude generovat možnost trvaleho bydlení pro 6820 obyvatel. Byty jsou součástí obytných budov z 45,8%, 40,6% bytů je součástí administrativní budovy a 13,6% bytů je součástí veřejných budov. Oblast bude krom silniční dopravy obsluhována tramvajovou, vlakovou a autobusovou dopravou s přímou vávazností na trasu metra.

Co-authors

doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch Petr Lédl, Ph.D.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.