Architecture

Abstraktní kompozice inspirovaná dílem D. Libeskinda (An Abstract Composition Inspired by the Work of D. Libeskind)

Kristýna Burešová
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Tento projekt je abstraktní kompozicí vycházející z děl architekta Daniela Libeskinda.
This project is an abstract composition based on Daniel Libeskind's art.

Project description

Práce se skládá z pěti úloh, první dvě jsou pouze plošné, ostatní jsou již v prostoru. Ke každé úloze je i text, objasňující inspiraci a myšlenky.
První úloha vychází z prvků, které Libeskind ve svých dílech použil - zasazený klín, rovnoběžky, kontrast. V každé části první úlohy se vyskytuje vždy jeden prvek, který nad všemi ostatními vyčnívá, jak v kompozici z bodů, linií, tak i figur (ploch). Ve čtvrté části jsou tyto vyčnívající prvky spojeny.
Druhá úloha je vlastně zvětšeninou první úlohy. Z každé její části je v této úloze prvek.
Třetí úlohou je reliéf, který znázorňuje druhou úlohu vynesenou do prostoru. Je tu typický Libeskindův klín, rovnoběžky a dvě velice kontrastující barvy.
Čtvrtá úloha vychází z reliéfu a modrý klín již zřetelně protíná černou stěnu.
V poslední páté úloze je kompozice ze čtvrté úlohy v prostoru otočena a dominuje jí pouze jeden modrý klín. Tato úloha má již evokovat architekturu, i když je celá práce abstraktní.
Celá práce je zhotovena z barev, které si velice konstrastují – černá a světle modrá.
The project consists of five tasks - the first two being just areal and the others spacial. Each individual task is completed by text, explaining the thoughts and inspiration by it.
The first task is inspired by elements used in Libeskind’s work - embedded wedge, parallels and contrast. Each part of this task contains one outstanding element, which dominates the others in point, line and figure composition. All used elements are combined in part four.
The second task is basically first task enlarged. From every part there is an element in this task.
The third task is a relief, which represents second task transfered to space. A typical Libeskind wedge is present and so are parallels and two heavily contrasting colours.
The fourth task is based on the relief and the blue wedge is now clearly going through the black wall.
Lastly, the composition from task four is rotated in space and is only dominated by one blue wedge. This composition is supposed to evoke actual architecture, even though it is still abstract.
This whole project was made of colours contrasting each other - black and light blue.

Technical information

Práce je zhotovena z papírů, čtvrtek, kartonu a kappa desky.
The work is made of regular paper, firm paper, cardboard and kappa board.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.