Architecture

National Library, Czech Republic

Matyáš Vrtiška
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Národní knihovna je základ společnosti. Proto byla zvolena pevná,stabilní a základní forma - kvádr. Ten koresponduje i s místem stavby - lineární Vltava, masivní ministerstva. Objem byl rozdělen do dvou celků - pro veřejnost (první 2 podlaží) a pro návštěvníky knihovny (zbylá 4 podlaží). Veřejná část je volně přístupná ze všech stran - navazuje na park. Knihovní část vytváří vlastní svět uvnitř města. Dále byl objem rozřezán sloupy, které reagují na vnitřní provozy - veřejná a knihovní část. Administrativní část je situována na jižní straně objektu do ulice. Archiv tvoří samostatný celek v 7. podlaží. V knihovní části je atrium, na celou výšku a je zastřešené pultovou střechou - tvoří korunu. Racionalita byla narušena vloženými objemy s elementárním tvarem - čtverec, kruh, obdélník a trojúhelník. Nachází se zde významnější učebny a v trojúhelníku kontrola nad okolím. Jsou zvýrazněny zlatou barvou. Svým narušením zvýrazňují vhled do budoucnosti.

National Library is a principle of society. That is a reason of strong, stable and basic form - block. It also corresponds with place, where is situated - linear river Vltava, massiv departments. The volume is devide to 2 parts - public (first 2 floors) and library part (next 4 floors). Public part is free entry from each side - park continues through the building. The library part makes own wolrd inside a city. The volume was cutted with collumns, which react on inside 2 parts. Adminnistrative part is situated in south part to the street. Book storage makes its own unit on the 7. floor. In the library part is atrium through the whole hight and its roofed with alf span roof - it makes a crown. Rationality was broken with inserted element volumes - square, circle, rectangle and triangle. Insade are more important classrooms and in triangle is constrol of the world. Its highlighted with gold color. These volumes are view to the future.

Project description

Národní knihovna se nachází na místě parku Lannova, nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Návrh vychází z urbanistické studie vypracované v předdiplomním projektu Bc. Kateřinou Tichou. Jedná se o zastavěnou historickou oblast na hranici Nového Města a Starého Města. Místo stavby je v rovinatém terénu na obdélníkovém parku Lannova ohraničeným ze severní strany řekou Vltavou. Tvar objektu v podobě jednoduchého kvádru zdůrazňuje svou důležitost instituce ve společnosti, přesto respektuje okolní zástavbu. Národní knihovna ztělesňuje jedno z center vzdělávacího a kulturního dění, proto se kromě samotné knihovny v objektu nachází doplňkové služby v podobě restaurace, kavárny, výstavního sálu, přednáškového sálu a komerčních prostor. Správu knihovny zajišťuje administrativní část, která je provozně oddělena. Aby rozlehlé skladovací prostory knih nezabíraly cenné místo v historické zástavbě, je v nejvyšším patře objektu umístěn pouze univerzální knihovní fond.

The National Library is situated in park Lannova at nábřeží Ludvíka Svobody in Prague. The design is based on an urbanistic study made as a part of a pre-diploma project by Bc. Kateřina Tichá. The site is a historic built-up area on the border of the New Town and the Old Town. The building is located on a level terrain of park Lannova confined by the river Vltava from the north and its plain cuboid shape underlines the importance of the institution in society while respecting the surrounding buildings. The National Library embodies one of the centers of education and culture, which is why apart from the library itself there are additional services like a restaurant, café, gallery, auditorium and commercial premises in the facility. The Library’s administration is located in a separate department within the building. In order to prevent the extensive storage places from consuming valuable space in a historic area of the city, only the collections of the National Library have been located on the top floor of the facility.

Technical information

Je to železobetonový skelet s lehkým obvodovým pláštěm.

it is reinforced concrete skeleton with a curtain wall

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.