Urban Design and Landscape

System of public spaces, Kunratice, Prague

Kristýna Kundrátová
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Konceptem návrhu je definovat využití jednotlivých prostorů, které jsou přirozeně od sebe vzájemně vymezeny, vzhledem k jejich potenciálu, možnostem a vhodnosti jak aktuálně, tak do budoucna. Tyto funkce jsou definovány také s ohledem na širší vztahy a systém veřejných prostranství v rámci sídla.

Definování těchto prostorů zároveň určuje cíle, které je potřeba naplnit právě v konkrétním návrhu, tedy v rámci prostorového uspořádání, architektonického ztvárnění, povrchů, mobiliáře, zeleně atd.

Tři vymezená prostranství by měla zároveň spolupůsobit, tedy působit jednotně i v rámci širšího okolí, ale zároveň by zde, právě pro svoje centrální umístění a mnohofunkční využití, měla fungovat co největší diverzita.

The concept of the urban design is to define the meaning and usage of each of the public spaces, that are naturally separated one of another due to their potencial, possibilities and appropriateness both today and for the future. The use is also defined considering the wider relations in the area. Defining the use also shows the goals, that we need to fulfill in the specific design, in the urbanistic and architectural way. It also determines the materials used, furniture and green and technical infrastructure, for example the lighting.

Project description

V rámci metropolitního plánu byly vytyčeny cíle pro Kunratice jako původní vesnickou strukturu. Aby se zachoval genius loci a charakter místa, je třeba pečlivě zvažovat všechny zásahy a také regulovat stávající a nové objekty, jejich vzhled, funkce a především reklamu (reklamní smog).

Navržena je také nová koncepce veřejného osvětlení, která by měla podpořit působení prostranství, vhodně nasvítit důležité dominanty a sochy.

Návrh zohledňuje také klimatické podmínky a jejich změny v čase, pro vyvážení ploch, které musejí být pro plnění svého účelu vydláždění, je zde navrženo co nejvíce povrchů
nezpevněných, které mohou vsakovat dešťovou vodu a jsou zde také ponechány téměř všechny stávající stromy.
Prostor před úřadem

Tento prostor by měl sloužit jako hlavní těžiště veškerých dění, mít funkci hlavního náměstí sídla a tedy volnou plochu pro shromažďování, různé akce.

Prostor za úřadem

Prostor za úřadem by měl být méně formální, sloužit sousedskému setkávání, odpočinku zaměstnanců úřadu a pošty, měl by být přechodným prostorem mezi místy rekreace a pochůzek, místo, kde se lze zastavit a buď nic nedělat a nebo naopak, prostor by měl být dostatečně multifunkční, aby lidé měli na výběr.

Kostelní náměstí

Kostelní náměstí slouží především věřícím, kteří potřebují kolem kostela shromažďovací a rozptylový prostor, stejně jako možnost se posadit. Zároveň je ale předprostorem obytným domům, faře a papírnictví, musí si tedy zachovat i svoji klidovou část.

City office square
This place is meant to bet he main center, the meeting point, orientation point and also representative square of the city office. There is a need to have multifunctional large space for social events.

The neighborhood park
This space should be less formal. It is meant to b ethere for social activities, meetings, play, chill, recreations. Also for the city office employees. I tis the space between the city part center and the living area and landscape.

Church square
Church square is historical space and we have to treat it a bit differently than the others. It also has its own genius loci and the main task here is to underline that and create a nice place for people. It will be mainly for the people coming to and from the church and then there is a chilled zone for the local people and also visitors. It is separated by the rose beds with sitting, that has tradition in Kunratice.

Technical information

POVRCHY
V reprezentativních prostorech se střídají 2 druhy žulových kostek (velkoformátová řezaná žula v jemném odstínu do béžova a drobná dlažba z žulových kotek). Na povrchu zklidněných komunikací se navržena velkoformátová žulová dlažba z kostek (pojízdná). V ostatních částek jsou vedle zeleně a trvalkových záhonů také mlatové povrchy, zatravňovací dlažba a místy dřevěné parkety (vždy v rámci nějaké funkce, tzn. Venkovní galerie, platforma).

MOBILIÁŘ
Lavičky, odpadkové koše a stojany na kola jsou navrženy jednotné s pražskou koncepcí mobiliáře. Sedací prvky na zídkách mohou být zhotoveny na míru, některé firmy je ale již vyrábí (např. MMCITÉ).
Dále je zde navržen atypický mobiliář, vyobrazený pouze na referencích, jeho konkrétní výběr by musel být řešen v rámci dalšího stupně dokumentace. Jedná se především o kašnu v půdorysném tvaru trojúhelníku, pítko, lampy, bodová a pásková osvětlení, hra zrcadel, dřevěné sochy. Zídky pro květinové záhony by měly být obloženy stejným druhem kamene jako dlažba (tedy řezaná žula).
V prostoru jsou umístěny také prvky, které jsou běžně dostupné jako například trampolíny zabudované do země, dřevěné stoly s lavičkami, černá křídová tabule.

ZELEŇ
Kromě 3 stromů, které jsou navrženy k pokácení z důvodů průhledu na kostel, nevhodnosti umístění nebo prostorové nekoncepčnosti, je zachována veškerá zeleň. Růžové hlohy na Kostelní náměstí jsou navrženy přemístit a ostatní uplatnit jinde v rámci Kunratic. V prostranství jsou také navrženy nové květinové záhony (směs červených a růžových trvalek s růžemi) a jsou zde navržena místa, kam mohou být vysazeny volně vhodné druhy trvalek, které nepotřebují náročnou údržbu a zpříjemní prostor.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Ve všech prostorech jsou umístěny světelná místa (lampy), ta jsou odlišná typem lampy pro Kostelní náměstí (aby nerušili atmosféru historické návsi) a pro zbytek prostoru (jednoduché moderní lampy). V prostoru náměstí před ÚMČ budou mít lampy výšku 6 m, podél cesty 7m, lampy kolem venkovní galerie 4m, stejně tak v prostoru za úřadem. Na Kostelním náměstí budou mít lampy výšku 5 m. Kromě Kostelního náměstí, kde je vhodnější zvolit jinou formu zdroje světla, je navrženo v celém prostoru v rámci světelných míst LED osvětlení.

Architekturní osvětlení je navrženo mířit na kostel a městský úřad (tzn. reflektory z určité vzdálenosti, umístěné například na společných sloupech s lampou, kromě Kostelního náměstí, kde by na lampách již nic být nemělo), nebo mohou být reflektory umístěny na okolní stavby. Bodovými zemními světly jsou nasvíceny záhony před ÚMČ, socha na Kostelním náměstí, kamenná stěna tvrze sousedící s Kostelním náměstím.

Veškeré osvětlení je zobrazeno v rámci technické situace. Do koordinační situace napojení nového VO není zahrnuto. Musí být řešeno v vyšším stupni dokumentace a s podkladem stávajícího stavu sítí VO.

HOSPODAŘENÍ S VODOU (ODVODNĚNÍ, VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY, NAPOJENÍ VODNÍCH PRVKŮ)

Princip návrhu hospodaření s dešťovou vodou je využít co nejvíce ploch k zasakování dešťové vody. Tam kde jsou plochy zpevněné, pokud lze, odvést dešťovou vodu přímo k sousedící zeleni, v případech, kde to nelze, odvodnit plochy odvodňovacími kanálky vedoucí do retenční nádrže, která v období sucha bude sloužit k závlaze zeleně, to může fungovat manuálně nebo automatickým závlahovým systémem.

Navržené vodní prvky mohou fungovat jako uzavřený vodní systém, do kterého je ale občas potřeba přičerpat vodu. Napojení vodních prvků, umisťování a napojení retenčních nádrží není řešeno detailněji v této fázi projektu. V případě dalšího stupně dokumentace je třeba toto řešit se specialistou z oboru vodohospodářství.

On the ground surfaces there is mostly granite used. The big and lighter format for formal spaces, the darker, smaller format for others and bigger darker format for the road. There are also covers from compacted sand, grass and the flower beds. Some of the urban furniture is unique, but most benches, bins and bicycle stands are from the uniform Prague´s concept of public space furniture for the whole city. The trees mostly stay, the ones, that needs to be removed are replaced. There is also the rainwater concept, most of the groundcover can the soak the rainwater. When theres a surfaces that cannot soak the water, it goes mostly with the slope directly to the grass and trees. Some surfaces should lead the water in retention tank for later usage. The lighting is different in each space according to the historical meaning and also the need of light.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.