BEIRUT PORT

Urban Design and Landscape

Růžena Mašková, Jakub Tomašík, Adam Rössler CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

K explozi v Bejrútu, hlavním městě Libanonu, došlo 4. srpna 2020, kdy velké množství dusičnanu amonného uloženého v přístavu Bejrút explodovalo a způsobilo nejméně 218 úmrtí, 7 000 zranění, škody na majetku ve výši 15 miliard USD a okolo 300 000 lidí se ocitlo bez domova. Náklad 2 750 tun látky (ekvivalent přibližně 1,1 kilotuny TNT) byl předchozích šest let skladován ve skladu bez řádných bezpečnostních opatření poté, co byl zabaven libanonskými úřady opuštěné lodi MV Rhosus. Explozi předcházel požár ve stejném skladu, ale od září 2021 je přesná příčina detonace stále předmětem vyšetřování.

The 2020 Beirut explosion occurred on 4 August 2020, when a large amount of ammonium nitrate stored at the Port of Beirut in the capital city of Lebanon exploded, causing at least 218 deaths, 7,000 injuries, and US$15 billion in property damage, and leaving an estimated 300,000 people homeless. Cargo of 2,750 tonnes of the substance (equivalent to around 1.1 kilotons of TNT) had been stored in a warehouse without proper safety measures for the previous six years after being confiscated by the Lebanese authorities from the abandoned ship MV Rhosus. The explosion was preceded by a fire in the same warehouse, but as of September 2021, the exact cause of the detonation is still investigated.

Výbuch fyzicky otřásl nejen Bejrútem, ale celou zemí Libanon. Exploze byla zaznamenána nejen v Turecku, Sýrii, Palestině a Izraeli, ale také v částech Evropy. Dokonce se uvádí, že výbuch byl slyšet i na Kypru, vzdáleném více než 240 km (150 mil). Geologická služba Spojených států ji detekovala jako seismickou událost o velikosti 3,3 a je považována za jednu z nejsilnějších umělých nejaderných explozí v historii.

The blast physically shook the whole country of Lebanon. It was noticed in Turkey, Syria, Palestine, and Israel as well as parts of Europe, and was heard even in Cyprus, which is more than 240 km (150 mi) away. It was detected by the United States Geological Survey as a seismic event of magnitude 3.3,[1] and is considered one of the most powerful artificial non-nuclear explosions in history.

Libanonská vláda v reakci na katastrofu vyhlásila dvoutýdenní výjimečný stav. V důsledku toho vypukly v Libanonu protesty proti vládě upozorňující, že nedokázala katastrofě zabránit. Připojily se tak k větší sérii protestů, které se po celé zemi konají od roku 2019.

The Lebanese government declared a two-week emergency state in response to the disaster. In its aftermath, protests erupted across Lebanon against the government for their failure to prevent the disaster, joining a larger series of protests which have been taking place across the country since 2019.

Vládní přístav Bejrút slouží jako hlavní námořní vstupní bod do Libanonu a životně důležitá část infrastruktury pro dovoz vzácného zboží. Bejrútská námořní základna je součástí přístavu. Přístav zahrnoval čtyři základny, šestnáct přístavních hrází, dvanáct skladišť, velký kontejnerový terminál a obilné silo s celkovou kapacitou 120 000 tun, které sloužilo jako strategická zásoba obilovin pro zemi. Obilné silo bylo postaveno v 60. letech 20. století jako součást plánu expanze, který prosadil palestinský bankéř Yousef Beidas.

The government-owned Port of Beirut serves as the main maritime entry point into Lebanon and a irreplaceable piece of infrastructure for the importation of scarce goods. The Beirut Naval Base is a part of the port. The port included four basins, sixteen quays, twelve warehouses, a large container terminal and a grain elevator with a total capacity of 120,000 tonnes that served as a strategic reserve of grain for the country. The grain silo was built in the 1960´s as part of an expansion plan advanced by Palestinian banker Yousef Beidas.

V oblasti přístavu exploze zničila část pobřeží a zanechala výbuchový kráter o průměru zhruba 124 m a 43 m hloubky. Výbuchem byly poškozeny domy vzdálené až 10 kilometrů a až 300 000 lidí zůstalo po výbuchu bez domova. Obilné silo bylo z velké části zničeno, což zhoršilo nedostatek potravin způsobený pandemií COVID-19 a finanční krizí. Bylo ztraceno asi 15 000 tun obilí, takže země měla v rezervě obilí za méně než měsíc. Část pevné konstrukce sila však přežila a chránila velkou oblast západního Bejrútu před větším zničením.

In the port area, the explosion destroyed part of the coast and left an explosive crater with a diameter of about 124 m and 43 m deep. The blast damaged houses up to 10 kilometers away and left up to 300,000 people homeless after the blast. The grain silo was largely destroyed, causing food shortages caused by the COVID-19 pandemic and the financial crisis. About 15,000 tons of grain were lost, leaving the country in a grain reserve in less than a month. However, part of the silo's solid structure survived and protected a large area of West Beirut from major destruction.

V rámci samotného návrhu jsme se zabývali několika tématy, které povedou k funkčnímu provázání stávajícího Beirutu a nového přístavu, zachování důstojnosti místa, ale i vytvoření atraktivní lokality. V současné době se přístav nachází v dezolátním stavu, trosky stále nebyly odklizeny a uprostřed dříve významného logistického uzlu pozorujeme poničené obilné silo, které připomíná desítky lidských obětí, kteří během této katastrofy zahynuli. Právě k tomuto místu- ohnisku, kde explodovalo velké množství dusičnanu amonného vztahujeme náš návrh (urbanismus) a pomýšlíme na něj jako na centrum celého přístavu. Právě v tomto středu celé lokality navrhujeme multifunkční stavbu organického tvaru vystupujícího do moře, která obsahuje nejen filharmonii, ale také centrum moderní architektury a umění či kongresové sály. Jedná se o sdružovací bod, který bude přitahovat různé lidi z celého světa a bude místem žijícím ve dne, i noci. Na tuto stavbu navazují menší objekty elipsovitého půdorysu, sloužící jako výstavní areál, ve kterém se budou konat nejrůznější veletrhy, výstavy apod. Nejdůležitějším místem celé lokality je již zmiňované torzo obilného sila, které jsme se v rámci návrhu rozhodli zachovat a s respektem doplit jeho hmotu do původního tvaru pomocí skleněné transparentní konstrukce. V původně obilném silu se bude nacházet galerie, vzpomínající na katastrofu z roku 2020, která zasáhla do života mnoha rodin, žijících v blízkém okolí.

As part of the proposal itself, we dealt with several topics that will lead to a functional connection between the existing Beirut and the new port, preserving the dignity of the place, but also the creation of an attractive location. Currently, the port is in a desolate state, the wreckage has still not been removed, and in the middle of a formerly important logistics hub, we see a damaged grain silo that commemorates the dozens of human victims who died during the blast. This place in the middle of the site where a large amount of ammonium nitrate exploded is where we design our proposal (urbanism) and think of it as the center of the entire port. In the center of the whole locality we design an organic shaped multifunctional building protruding into the sea, which contains not only the Philharmonic, but also the center of modern architecture and art or congress halls. It is an association point that will attract different people from all over the world and will be a place to live day and night. This building is followed by smaller elliptical buildings, serving as the exhibition complex, which will host various trade fairs, exhibitions, etc. The most important place of the site is the already mentioned torso of the grain silo, which we decided to preserve and respectfully reconstruct to its former shape using a light transparent construction, which will house a gallery, memorial of the 2020 catastrophe that affected the lives of many families living nearby.

V rámci celého urbanismu přístavu jsme přemýšleli také především nad propojením stávajícího starého Beirutu a nového přístavu. Mezi přístavem a městem se nachází nepříjemná bariéra v podobě dálnice, která odděluje tuto lokalitu a znepřístupňuje ji. Celý přístav je také uložen na navážce o cca 15 metrů níže, než je hladina města a dálnice. Otázkou tedy bylo, jak se vypořádat nejen s propojením, ale také s výškovými úrovněmi. Tento problém v návrhu řešíme organickou platformou levitující nad přístavem, mezi mrakodrapy. Ta postupně stoupá od stávajícího města, pokračuje přes dálnici v podobě lávek. Dále pokračuje nad přístavem a směrem k moři postupně klesá až k zemi. Platforma během své cesty zachází do jednotlivých budov a opět se vynořuje. V některých místech klesá k zemi nebo naopak stoupá výše. Tvoří atraktivní pěší cestu, kterou se člověk pohybuje po městě a během své cesty může zacházet do jednotlivých budov, či pouze korzovat a pozorovat západy slunce.

Within the entire urban planning of the port, we mainly thought about the connection between the existing old Beirut and the new port. There is an unpleasant barrier between the port and the city in the form of a motorway, which separates this site and makes it nearly inaccessible. The entire port is also located about 15 meters lower than the level of the city and the highway. So the question was how to deal not only with the interconnection, but also with the height levels. In the design, the problem was solved by an organic platform levitating over the port, running between skyscrapers. It gradually rises from the existing city, continues across the highway in the form of footbridges. It continues over the port and gradually descends to the sea towards the sea. During its journey, the platform treats individual buildings and re-emerges. In some places it falls to the ground or, conversely, rises higher. It serves as an attractive pedestrian path, which runs around the city and during your walk can visit individual buildings, or just walk around and watch the sunset.

Při návrhu nového bejrútského přístavu jsme brali v potaz také návaznosti na stávající město. Během analýzy města a sbírání informací jsme studovali jednotlivé návaznosti. V blízké návaznosti na přístav se nachází arménská čtvrť a čtvrť Mar Mikhael. Na tu je vázáno mnoho obchůdků a barů, večer se zde pohybují spousty lidí. Pravá arménská čtvrť se nachází však přes řeku. (Beirut river) V přímém kontaktu s přístavem je čtvrť Karantina, v které se nachází mnoho servisů a podobných služeb. V samotném urbanismu přístavu navrhujeme stoupající – gradující zástavbu od moře až k dálnici. Zástavba také stoupá z levé a pravé části (Karantina) do středu a vytváří tak siluetu města od moře. Pěší prostupnost území je směřována do centra území a vytváří síť pro snadnou orientaci a pohyb v území.

The design also took into account the links to the downtown. During the analysis of the context and collecting of information, we studied the individual connections. The Armenian district and the Mar Mikhael district are close by. There are many shops and bars and high concentration of people in the evening. However, the real Armenian district is across the river. (Beirut river) In direct contact with the building is the Karantina district, place of many services, workshops and similar services. In the urbanism of the port itself, we propose ascending - grading buildings from the sea to the highway. The development also rises from the left and right part (Karantina) to the center and thus creates the silhouette of the city from the sea. The pedestrian permeability of the area is directed to the center of the area and creates a network for easy orientation and movement in the area.

V rámci úpravy břehu celého přístavu jsme zvolili tvar organický, složený z ladných křivek, které korespondují s místem kráteru po výbuchu. V levé části přístavu vytváříme přístav pro menší osobní lodi s dvouúrovňovým pobřežím. V rámci úprav, jsme vytvořili mobilní platformy plovoucí na vodě, které vytvářejí příjemný prostor pro relax a procházky, nerušený dopravou a hlukem. Tyto platformy se nacházejí i podél pravého nábřeží poblíž terminálu. V rámci tohoto prostoru jsou implementovány i výstavní paravany, využívány pro umění, či jako prostor pro informace. Ve spojitosti s terminálem nalezneme také řídící věž, která kontroluje a organizuje celý provoz přístavu. Na terminál jsou také navázány mola pro výletní trajekty (cruise) či příjemné pobytové plochy. V rámci levého přístavu pro osobní lodě navrhujeme uprostřed ostrov s výraznou organickou stavbou, sloužící jako hotel s výhledem na celý Beirut. Celý ostrov je dotvořen pomocí navazujícího parteru a chatek, sloužící pro rekreaci.

We also propose a slight modification of the shore of the entire port, we chose an organic shape, composed of graceful curves that correspond to the location of the crater after the explosion. In the left part of the port we designed an anchorage for smaller passenger ships with a two-level coast. As part of the modifications, we have created mobile platforms floating on the water, which create a pleasant space for relaxation and walks, undisturbed by traffic and noise. These platforms are also located along the right waterfront near the terminal. Within this space, exhibition screens are also implemented, used for art or as a space for information. In connection with the terminal, we also find a control tower, which controls and organizes the entire operation of the port. The terminal is also connected to piers for yachts Within the anchorage, we propose an artificial island with a distinctive organic structure, serving as a hotel with a view of the whole of Beirut. The whole island is completed with the help of adjoining ground floor and cottages, used for recreation.

Project description

Předmětem následného návrhu je residenční výškový objekt v Beirutském přístavu. Návrh vychází z architektonicko-urbanistické
studie, která byla zpracována v rámci předdiplomního projektu. Jedná se o revitalizaci území zničeného výbuchem z roku 2020. K explozi v
Bejrútu, hlavním městě Libanonu, došlo 4. srpna 2020, kdy velké množství dusičnanu amonného uloženého v přístavu explodovalo a způsobilo
nejméně 218 úmrtí, 7 000 zranění, škody na majetku ve výši 15 miliard USD a okolo 300 000 lidí se ocitlo bez domova. Náklad 2 750 tun látky byl
předchozích šest let skladován ve skladu bez řádných bezpečnostních opatření poté, co byl zabaven libanonskými úřady opuštěné lodi. Explozi
předcházel požár ve stejném skladu, ale od září 2021 je přesná příčina detonace stále předmětem vyšetřování. V současné době je území
nevyužito, trosky nebyly odklizeny a přístav čeká na jeho nové využití. V rámci urbanistického řešení území bylo jednou z hlavních otázek
přerušení výškového rozdílu mezi přístavem a starým Beirutem. V tomto místě nyní vede velice nepříznivě umístěná dálnice, která svou existencí
tvoří bariéru mezi městem a pobřežím. Starý Beirut se v současné době nachází o 12-15 metrů výše, než samotný přístav. K vyřešení tohoto
problému jsme přistupovali vytvořením jednotlivých platforem v rámci jednotlivých bloků. Ty vytvařejí pozvolný, pro pěšího snadno překonatelný
terénní prvek, kterým člověk snadno překoná výškový rozdíl. Nad přístavem mezi mrakodrapy se též nachází pěší „pavučina“, z které člověk
pozoruje celé město a přibližuje se výšce okolní zástavby. Také se snadno pěšky dostane ze starého Beirutu k moři. Předmětem řešení diplomové
práce byl jeden z bloků v přístavu, obsahující 3 residenční mrakodrapy. V rámci diplomové práce byl detailně zpracován pouze jeden z nichobsahující
54 nadzemních podlaží a 2 podzemní. Nalezneme v něm rozsáhlý concierge servis pro residenty luxusních bytů, penthousů v nejvyšších
podlažích, fitness a wellness, kavárnu, barbershop, aj. Jedná se o výškovou stavbu se železobenovým jádrem, superkonstrukcí a vnitřním
železobetonovým skeletem. Přes celý objekt byl navržen druhý rozevlátý plášť, který vytváří příznivější vnitřní mikroklima pro uživatele objektu,
příjemná závětří a také zvyšuje architektonickou atraktivitu celého objektu.

The subject of the design is a residential high-rise building in the port of Beirut. The design is based on an architectural
and urban study, which was prepared as part of a undergraduate project. It is a revitalization of the area destroyed by the 2020 explosion. The
explosion in Beirut, the capital of Lebanon, occurred on August 4, 2020, when large amounts of ammonium nitrate stored in the port exploded,
causing at least 218 deaths, 7,000 injuries, property damage of $ 15 billion and about 300,000 people found themselves homeless. The cargo of
2,750 tonnes of the substance had been stored in a warehouse without proper security measures for the previous six years after it was seized
by the Lebanese authorities of an abandoned ship. The explosion was preceded by a fire in the same warehouse, but since September 2021, the
exact cause of the detonation has still been under investigation. Currently, the area is unused, the debris has not been removed and the port is
waiting for its new use. One of the main issues in the urban design was the interruption of the height difference between the port and old Beirut.
At this point, there is now a very unfavorable highway, which by its existence forms a barrier between the city and the coast. Old Beirut is
currently located 12-15 meters higher than the port itself. We solved this problem by creating individual platforms within individual blocks. These
create a gradual, easily crossable terrain element, which makes it easy to overcome the height difference. Above the port, among the
skyscrapers, there is also a pedestrian "cobweb", from which one observes the entire city and approaches the height of the surrounding
buildings. It is also within easy walking distance of the old Beirut to the sea. The subject of the diploma thesis was one of the blocks in the port,
containing 3 residential skyscrapers. Within the diploma thesis, only one of them was elaborated in detail - containing 54 above-ground floors
and 2 underground floors. We will find in it an extensive concierge service for residents of luxury apartments, penthouses on the highest floors,
fitness and wellness, cafe, barbershop, etc. It is a high-rise building with a reinforced concrete core, superstructure and internal reinforced
concrete skeleton. A second flared mantle was designed over the entire building, which creates a more favorable indoor microclimate for the
building's users, pleasant winds and also increases the architectural attractiveness of the entire building.

Předmětem dalšího návrhu je multifunkčního objektu, který v
sobě spojuje funkce bydlení, kancelářských prostor a obchodních ploch.
Návrh vychází z architektonicko-urbanistické studie vytvořené v rámci
předdiplomního projektu. Řešené území se nachází v hlavním městě
Libanonu - Bejrútu v místě, kde v roce 2020 došlo k největší nenukleární
explozi v historii. Tato studie měla za úkol přinést návrh nové zástavby a
celkově nového způsobu využívání lukrativních pozemků na pobřeží
poloostrova ve Středozemním moři.
Multifunkční objekt se nachází v jednom z těžišť celé lokality. Ze dvou
stran k němu přiléhají frekventované pěší promenády směřující z centra
města k pobřeží a k hlavnímu dopravnímu terminálu. Z jižní strany navazuje
na jednu z páteřních komunikací celého území. Budova má společně se
sousedním objektem vytvořit malou vstřícnou piazzettu obklopenou
službami a maloobchodními jednotkami.
Vzhledem k poloze objektu na trase důležitých pěších propojení jsou
spodní dvě podlaží pojednána jako maximálně prosklené a vzdušné
komerční prostory se dvěma obchodními pasážemi umožňujícími pohodlný
průchod objektem. Jedním z principů zástavby lokality je klesající výšková
úroveň budov směrem k pobřeží. Z toho důvodu je výška objektu striktně
omezena na 8 nadzemních podlaží.

The subject of the next design is a multifunctional
building that combines the functions of housing, office space and retail
space.
The design is based on an architectural and urban study created within
the undergraduate project. The area is located in the capital of Lebanon -
Beirut, where the largest non-nuclear explosion in history occurred in
2020. The aim of this study was to come up with a proposal for a new
development and a completely new way of using lucrative land on the
shores of the Mediterranean peninsula.
The multifunctional building is located in one of the centers of gravity of
the whole locality. Adjacent to it on two sides are the busy pedestrian
promenades leading from the city center to the coast and to the main
transport terminal. From the south side it connects to one of the backbone
roads of the whole area. The building, together with the neighboring
building, is to create a small welcoming piazzetta surrounded by services
and retail units.
Due to the location of the building on the route of important pedestrian
connections, the lower two floors are treated as maximally glazed and airy
commercial spaces with two shopping arcades allowing a comfortable
passage through the building. One of the principles of development of the
locality is the decreasing height level of buildings towards the coast. For
this reason, the height of the building is strictly limited to 8 floors.

Posledním návrhem je novostavba polyfunkčního domu. Jedná se o stavbu, která je součástí nově vzniklého
urbanistického celku na pobřeží Bejrůtu navrženého v předdiplomové práci. Cílem projektu je navrhnout obyvatelům funkční celek
obsahující kancelářské plochy, fitness centrum, autosalon a několik komerčních jednotek.
Architektura stavby se snaží přiblížit trendům moderní architektury, která je mezi arabskou kulturou velmi oblíbená. Dominantu
navrhovaného objektu tvoří vertikálni fasáda, která je v přízemních patrech rozvlněná v horizontálním směru. V okolním parteru
budovy je velké množství místní zeleně integrované do organických betonových květníků, které tvoří zároven místo k sezení a odpočinku.
Toto řešení společně s vodním prvkem tvoří příjemný prostor jak pro veřejnost, tak i pro uživatele stavby.

The last is the design of a new multifunctional house. It is a building that is part of a newly created urban
complex on the coast of Beirut designed in the undergraduate work. The aim of the project is to design a functional unit for residents,
including office space, a fitness center, a car showroom and several commercial units.
The architecture of the building tries to approach the trends of modern architecture, which is very popular among Arab culture. The
dominant feature of the proposed building is the vertical facade, which is undulating in the horizontal direction on the ground floors.
In the surrounding parterre of the building there is a large amount of local greenery integrated into the organic concrete flower beds,
which also form a place to sit and relax. This solution, together with the water element, creates a pleasant space for both the public
and the users of the building.

Technical information

Beirut triplets_DESIGN 01
Vzhledem k výšce objektu je věž ohrožena nejen seizmickým zatížením, ale také větry vanoucími v létě od moře a v zimě od pevniny. Ty dle analýzy nedosahují žádných závratných hodnot. V jiných oblastech bychom se však mohli obávat významného faktoru ohrožující věže poškozením, nebo alespoň nadměrným rozkýváním. Velká pozornost během návrhu byla věnována návrhu koncepce budovy a právě její spolehlivosti s ohledem na účinky větru. V případě navrhovaného objektu byla zvolena nosná konstrukce současné nejprogresivnější koncepce nazývané Core-Outrigger Mega Frame. Používat se začala při výstavbě sousední věže Ťin Mao před dvaceti lety a používá se ve stále sofistikovanější podobě u naprosté většiny vysokách mrakodrapů dnešní doby. Systém kombinuje robustní železobetonové/ocelobetonové jádro s obvodovými železobetonovými/ocelobetonovými megasloupy a doplňuje tyto vertikální prvky vodorovnými megapříčlemi (outriggers) a obvodovými ztužujícími pásy (belt trusses) do mimořádně odolných
prostorových megarámů.

Due to the height of the building, the tower is threatened not only by seismic loads, but also by winds blowing from the sea in summer and from the land in winter. According to the analysis, they do not reach any dizzying values. In other areas, however, we could be concerned about a significant factor threatening the tower with damage, or at least with excessive swaying. Great attention during the design was paid to the design of the building concept and its reliability with regard to the effects of the wind. In the case of the proposed object, the support structure of the current most progressive concept called Core-Outrigger Mega Frame was chosen. It began to be used during the construction of the neighboring Jin Mao Tower twenty years ago and is used in an increasingly sophisticated form in the vast majority of tall skyscrapers today. The system combines a robust reinforced concrete/steel concrete core with circumferential reinforced concrete/steel concrete megacolumns and complements these vertical elements with horizontal megabeams (outriggers) and circumferential stiffening belts (belt trusses) into extremely durable
spatial megaframes.

Multifunctional building_DESIGN 02
Nosné konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové a hlavním nosným prvkem jsou zejména příčně orientované stěny, které plní funkci stěnových nosníků a umožňují
ustoupení vyšších podlaží směrem ven. Nenosné stěny jsou tvořeny vápenopískovými tvárnicemi. Stropy jsou navrženy jako jednosměrně pnuté železobeotnové monolitické. Stavba je založena na bílé základové vaně.

The load-bearing structures are made of monolithic reinforced concrete, and the main load-bearing element is mainly transversely oriented walls, which fulfill the function of wall beams and enable
retreat of higher floors outwards. The load-bearing walls are made of limestone blocks. The ceilings are designed as one-way tensioned reinforced concrete monolithic. The construction is based on a white base tub.

Multifunctional building_DESIGN 03
Konstrukční systém budovy je navržen jako železobetonový skelet se ztužujícími jádry. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny lehčenými
obousměrně pnutými deskami U-boot. Objekt má 10 nadzemních podlaží a střešní kavárnu. V suterénu se nachází 3 podlaží garáží a
technické zázemí.

The structural system of the building is designed as a reinforced concrete skeleton with stiffening cores. Horizontal structures are made of lightweight
bidirectionally tensioned U-boot boards. The building has 10 floors above ground and a rooftop cafe. In the basement there are 3 floors of garages and
technical background.


Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.