Interiérový design

Lesní lázně v Liberci

Martina Kocurišinová
TUL - Technical University of Liberec, Faculty of Architecture
Česká Republika

Idea projektu

Cílem práce je vytvořit oázu klidu v areálu Liberecké výšiny, jehož součástí bude revitalizace Lesní vily Heinricha Liebiega, její doplnění novými objekty a úpravy rozsáhlé zahrady. Objekt Lesních lázní spojuje sociální a zdravotní funkci. Jedná se zařízení, kde se člověk může zastavit, na čas opustit každodenní rytmus, shon, napětí, najít klid a duševní rovnováhu. V lázních bude možné aplikovat léčebné metody individuální i skupinové psychoterapie, různé formy relaxační i zájmové terapie s primárním cílem stabilizovat a tuálně vzniklé krizové situace. Lázně budou obsahovat prostory pro krátkodobou hospitalizaci, střednědobý léčebný pobyt a prostory pro skupinovou i individuální terapii fyzickou a pohybovou, artterapii, apod.

The aim of the work is to create an oasis of calm in the area of ​​Liberec Highlands, which will include the revitalization of the Heinrich Liebieg Forest Villa, its addition of new buildings and landscaping of a large garden. The Forest Spa building combines social and health functions. It is a device where one can stop, leave the daily rhythm, hustle, tension, find peace and mental balance for a while. In the spa, it will be possible to apply treatment methods of individual and group psychotherapy, various forms of relaxation and hobby therapy with the primary goal of stabilizing the current crisis situations. The spa will contain facilities for short-term hospitalization, a medium-term treatment stay and facilities for group and individual physical and physical therapy, art therapy, etc.

Popis projektu

Poslaním rekonštruovanej Lesnej vily a doplneného nového objektu je obnovenie pôvodnej funkcie s dôrazom na problémy a potreby súčastnej populácie. Návrh nepracuje so súčastnými na pozemku stojacimi hospodárskymi budovami z dvôvodu zlého celkového technického stavu. Počíta s ich demoláciou a opätovným využitím stavebného materiálu z nich.
Funkčná schéma pozostáva z dvoch hlavných objektov, rekonštruovanej lesnej vily a na ňu nadväzujúceho novo navrhovaného dvojpodlažného objektu s doplnenou verejnou časťou. Priestory objektv sú prispôsobené a navrhnuté tak, aby každý čo najdokonalejšie svetelne, priestorovo, či voľbou materiálov a zariadenia spĺňal svoju predurčenú funkciu.
Hlavným objektom je vila, ktorá tvorí dominantu celého územia. Exteriérová časť je zrekonštruovaná s nadväznosťou na historickú podobu vily. Interiér je prispôsobený súčastným potrebám takéhoto typu zariadenia s myšlienkou odhalenia sa a ukázania vnútra. Tento objekt tvorí hlavný, prvý vstup do lázní. Nachádza sa tu okrem toho recepcia, byt správcu, zázemie psychatra, respírium s výhľadom na dominantu Liberca - Ještěd, terapie, knižnica, pobytové schodisko s možnosťou prezentácií, zázemie personálu, sklady v suteréne a technické zázemie pre obidva objekty.
Novo navrhovaný pozdĺžny objekt dopĺňa pomyselnú osu spájajúcu Ještěd, Lesnú vilu a Libereckú Výšinu, no svojím materiálovým zložením a zvolenou výškou nenarušuje ich dominantu a dokonale zapadá do horského prostredia. Vertikálnym rozdelením je tvorený zo severovýchodnej časti kaviarňou a aeroponickým pestovaním (verejná časť) a oddelenou časťou pre klientov s dvoma polkruhovitými výbežkami. Horizontálne je objekt rozdelený na rozohratú v materiálovom kontraste žulovú spodnú podnoš pod ktorou je ešte v suteréne časť wellness s výstupom do exteriérového ochladzovacieho bazénika a ľahkú prísne členenú hornú drevenú časť s ubytovaním. Sú tu okrem iného umiestnené rôzne prispôsobené priestory psycchoterapií, zázemie personálu, kuchynská časť s jedálňou, meditačný priestor v 1.NP. V suteréne sa nachádza sauna s oddychovým priestorom, výstupom do žuly vyrytého ochladzovacieho bazénika, zenovou zahrádkou a fyzioterapiou. 2.NP tvoria jednoducho zariadené izby s dôrazom na výhľad do okolitej prírody.

The mission of the reconstructed Forest Villa and the added new building is to restore the original function with an emphasis on the problems and needs of the current population. The proposal does not work with existing farm buildings on the plot due to poor overall technical condition. It envisages their demolition and reuse of building materials from them.
The functional scheme consists of two main buildings, a reconstructed forest villa and the newly designed two-storey building with an adjoining public part. The spaces of the objects are adapted and designed so that everyone fulfills their predetermined function in the most perfect light, space or choice of materials and equipment.
The main building is a villa, which forms the dominant feature of the whole area. The exterior is renovated in connection with the historic appearance of the villa. The interior is adapted to the current needs of this type of device with the idea of ​​revealing and showing the interior. This building forms the main, first entrance to the spa. In addition, there is a reception, caretaker's apartment, psychiatric facilities, respirium with a view of the Liberec - Ještěd landmark, therapy, library, residential staircase with the possibility of presentations, staff facilities, warehouses in the basement and technical facilities for both buildings.
The newly designed longitudinal building complements the imaginary axis connecting Ještěd, Lesná vila and Liberecká Výšina, but with its material composition and chosen height it does not disturb their dominance and fits perfectly into the mountain environment. The vertical division consists of a north-eastern part of the café and aeroponic cultivation (public part) and a separate part for clients with two semicircular protrusions. Horizontally, the building is divided into a granite lower tray in material contrast, under which there is still a wellness part in the basement with an exit to the outdoor cooling pool and a light, strictly divided upper wooden part with accommodation. Among other things, there are various adapted psychotherapy areas, staff facilities, kitchen with dining room, meditation area on the 1st floor. In the basement there is a sauna with a relaxation area, access to the granite engraved cooling pool, a Zen garden and physiotherapy. 2nd floor consists of simply furnished rooms with an emphasis on views of the surrounding countryside.

Technické informace

Rekonštrukcia stávajúceho objektu Lesnej vily
Pred začatím rekonštrukcie je potrebné zhotoviť kompletný prieskum objektu pozostávajúci zo stavebne historického prieskumu, stavebne technického prieskumu a stavebne fyzikálneho prieskumu. Podľa týchto prieskumov, v ktorých je potrebné zistiť hlavne stav obvodového muriva, vlhkosť v objekte, veľkosť stav a šírku trhlín v konštrukciách, stav krovu a drevených konštrukcií pomocou mikrobiologického prieskumu. Následne je nutné s ohľadom na historický prieskum navrhnúť vhodné sanácie objektu.

Konštrukcie
V prípade zistenia porúch základových konštrukcií renovovaného objektu je nutné navrhnúť vhodný typ sanácie napr. formou injektáže. Základové konštrukcie novonavrhovaného objektu majú aj z dôvodu podložia nenáročnú základovú konštrukciu tvoriacu základovými pásmi zo železobetónu. Suterén je tvorený bielou vanou hrúbky 250mm zosílenou pod nosnými konštrukciami na 400mm.
Nový objekt je riešený ako trojtrakt. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie novonavrhnutého objektu sú v 1.NP zo železobetónu. V 2.NP sú tvorené skupinou CLT panelov o hrúbke 240 mm.
Strešná konštrukcia novonavrhnutého objektu je svojou dimenziou a skladbou prispôsobená klimatickým podmienkam miesta umiestneného objektu. Pri dimenzovaní sa bral ohľad hlavne na zaťaženie snehom a tiež zaťaženie od skladby extenzívnej strechy. Strechu tvoria duté veľkoplošné CLT panely z rebierkovou vnútornou konštrukciou umožňujúcou dostatočnú statickú únosnosť. Strecha je odvodnená stredovým strešným žľabom. Pomocou spádovej tepelnej izolácie je zabezpečený spád strešnej konštrukcie 2%.
V objekte sú navrhnuté 2 schodiská, hlavné a vedľajšie zabezpečujúce bočný vstup do ubytovacej časti, časti s aeroponickým pestovaním a výstupom na strechu. Obe schodiská sú monolitické zo železobetónu. Hlavné schodisko je ľavotočivé so šírkou ramena 1500mm a výškou stupňa 160mm. Pomocné schodisko je taktiež ľavotočivé so šírkou ramena 1100mm a výškou stupňa 160mm.
Vnútorné deliace nenosné priečky a stužujúce steny v objekte sú v 1.NP murované s betónovou stierkou a v 2.NP sú tvorené CLT panelmi s akustickou vložkou.

Povrchové úpravy konštrukcií
V interiéri 1.NP je priznaný materiál nosných konštrukcií, tj. pohľadový betón, podlahy sú tvorené lešteným betónom a stropy majú drevený obklad. V 2.NP je tento koncept použitia materiálov zopakovaný a steny a podlahy sú tvorené nosnými a deliacimi CLT panelmi. Exteriérovú úpravu stien podnože objektu tvorí žulová stena zo žuly získanej demoláciou stávajúcich hospodárskych budov a tiež odstreľovaním terénu. Exteriérová stena vrchnej časti novonavrhovaného objektu je tvorená prevetrávanou fasádou tvorenou drevenými veľkoformátovými panelmi z ošetreného dreva pochádzajúceho z kôrovcom napadnutých miestnych lesov s náterom proti vplyvu poveternostných podmienok. Vo fasáde je umiestnené exteriérové tienenie okenných plôch pre zabránenie prehrievania vnútorného prostredia v letných mesiacoch.

Reconstruction of the existing Forest Villa
Before the start of the reconstruction, it is necessary to carry out a complete survey of the building consisting of a building historical survey, a building technical survey and a building physical survey. According to these surveys, in which it is necessary to determine the condition of the perimeter masonry, humidity in the building, the size of the condition and the width of cracks in the structures, the condition of the truss and wooden structures using microbiological survey. Subsequently, with regard to the historical survey, it is necessary to design suitable renovations of the building.

Constructions
In case of defects in the foundation structures of the renovated building, it is necessary to design a suitable type of renovation, e.g. in the form of grouting. The foundation structures of the newly designed building also have an undemanding foundation structure consisting of reinforced concrete foundation strips due to the subsoil. The basement consists of a white tub 250mm thick, reinforced under load-bearing structures to 400mm.
The new building is designed as a three-story building. The vertical and horizontal load-bearing structures of the newly designed building are made of reinforced concrete on the 1st floor. On the 2nd floor, they consist of a group of CLT panels with a thickness of 240 mm.
The roof construction of the newly designed building is adapted in its dimensions and composition to the climatic conditions of the location of the located building. The dimensioning took into account mainly the snow load and also the load from the composition of the extensive roof. The roof consists of hollow large-area CLT panels with a ribbed internal structure allowing sufficient static load-bearing capacity. The roof is drained by a central roof gutter. With the help of gradient thermal insulation, a slope of the roof structure of 2% is ensured.
There are 2 staircases designed in the building, the main and secondary ones providing a side entrance to the accommodation part, a part with aeroponic cultivation and an exit to the roof. Both stairs are monolithic made of reinforced concrete. The main staircase is counterclockwise with an arm width of 1500 mm and a step height of 160 mm. The auxiliary staircase is also counterclockwise with an arm width of 1100mm and a step height of 160mm.
The internal non-load-bearing partitions and reinforcing walls in the building are bricked on the 1st floor with a concrete trowel and on the 2nd floor they are made of CLT panels with an acoustic insert.

Surface treatment of structures
In the interior of the 1st floor, the material of load-bearing structures is acknowledged, ie. exposed concrete, the floors are made of polished concrete and the ceilings have wooden cladding. On the 2nd floor, this concept of using materials is repeated and the walls and floors are made of load-bearing and dividing CLT panels. The exterior modification of the walls of the base of the building consists of a granite wall made of granite obtained by demolition of existing farm buildings and also by blasting the terrain. The exterior wall of the upper part of the newly designed building is formed by a ventilated facade formed by large-format wooden panels made of treated wood originating from crustacean-infested local forests with anti-weather coating. In the facade there is an exterior shading of the window surfaces to prevent overheating of the indoor environment in the summer months.

Dokumentace

Show PDF 1Show PDF 2Show PDF 3Show PDF 4Show PDF 5

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.