vision

DØMINØ

Mária Salková
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Slovensko

Idea projektu

Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť weekendhouse, ktorý by svojou stavbou oddeľoval hlučnú frekventovanú hlavnú cestu od prostredia rekreantov. Pritom by zabezpečoval plnohodnotný oddych od všedných pracovných dní a bol by spätý s prírodou. Nenarúšal by enviromentálnu časť krajiny. Jednotlivé bunky sú orientované na rozlišné svetové strany s výhľadom na príjemne prostredie Vltavy a pokojné prostredie druhého brehu Podhoří. Parter prostredia je rozdelený na dve časti- prvá vyhradená primárne ubytovaným a druhá prístupná aj širokej verejnosti.

The main idea was to create weekendhouse, which would separate noisy main drag from the place for relaxing. Simultaneously it would securefull-fledged rest from workaday and it would be bond with nature. It would not interrupt enviromental part of the land. Individual cells are oriented on different cardinal points with perspective on the pleasant surrounding of Vltava and calm surrounding of the second shore of Podhoří. Parter of the land is separated on two parts: First part is restricted primary for accommodation and the second one is opened for general public.

Popis projektu

Komplex weekendhouse je tvorený piatimi prepojenými bunkami zasadenými k existujúcemu svahu. Časť strechy je dosypaná zeminou a porastená trávou. V návrhu sú použité ekologické materiály šetrné k prírode, rovnako ako spôsob umiestnenia projektu. Zámerom bolo využiť v čo najvačšej miere existujúce prvky, a pritom čo najmenej ohroziť prírodu. Volenými prvkami sú betón, drevo,sklo a prírodné zelené porasty. Od buniek smerom k rieke sú rozmiesntné drevené chodníky, ktoré môžu slúžiť na svahu pri rieke aj na sedenie vedúce k mólu umiestnenému priamo na rieke. Interiér každej časti je tvorený vstupom s priestorom na tepelnú prípravu jedál, za matným sklom je opdočinková zóna. Každá bunka má samostatnú kúpeľňu s toaletou a úložným priestorom. Predná-štítová stena je celopresklenená,čím je dodávaný dostatok svetla do priestoru, avšak je doplnená žalúziou kvôli zabezpečeniu súkromia a zatieneniu.

Complex weekendhouse is made by five connected cells implanted to existing hillside. Part of the rooftop is covered with soil and underbushed with grass. In the scheme are used ecologic materials considerate to nature, as the way of location of project. The purpose of this project was to use the existing components in the biggest scale and at the same time endanger the nature in least. Chosen materials are concrete, wood, glass and natural underbush. From the cells to the river are placed wooden sidewalks, which can be used on hillside beside river for sitting, it makes its way to the mole which is placed on the river. Interior of every part is made with entrance with space for thermal preparation of food, behind the dim glass is relaxation zone. Every cell has its own bathroom with toilet and storage. Front- gable wall is made of glass by what there is delivered enough light to the space, yet it is supplemented with roller blind to secure privacy and obscuration.

Technické informace

Jednotlivé bunky sú vytvorené z betónu s prednou-čelnou stenou presklenenou. Bunky sú pristavené do svahu. Tepelná izolácia,klíma a akustické vlastnosti sú zebezpečené vnútornou omietkou z nepálenej hliny. Z exteriéru prostredníctvom bentonitovej hydroizolácie, XPS a penového skla. Vzduchotechika je riešená výpustom. Bočné steny a strecha vystupujúca zo svahu sú pokryté zeleným porastom, priestory medzi bunkami sú obložené drevenými latami. Pristavený chodník a mólo na rieke sú z agátového dreva- kvôli odolnosti voči vlhkosti a vode.

Individual cells are made from concrete with front wall which is made from glass. Cells are build uphill. Termal isolation, air conditioning and acustic features are secured with inside parget from unburnt clay, from exterior via bentonit hydroisolation, XPS and foam glass. Ventilation technology is soluted with vent. Side walls and rooftop rising from hillside are covered with underbrush , spaces between cells are paneled with wooden laths. Addited sidewalk and dockside on the river are made from acacia wood, due to endurance of moisture and water.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.