vision

rodinný dům v Mníšku / Mnisek family house

Vít Jurica
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Idea projektu

Idea návrhu rodinného domu vychází ze tvaru vesnického domu se sedlovou střechou a obélníkovým půdorysem s poměrem stran 3:1. Hlavním prvkem koncepce je svažující se terén pozemku směrem k jihozápadu. Tímto směrem je také orientován významný výhled na Ještěd. Svažitý terén umožňuje částečně zapustit pozemní podlaží s obytnými místnostmi. Pro lepší prosvětlení místností pod úrovní terénu bylo vytvořeno venkovní atrium ze severovýchodní strany zároveň sloužící jako odpočinový prostor se zahradou včetně stromu. Pomocí vzniklé lávky je umožněn vstup do objektu nad prostorem atria. V místě vstupu prochází nadzemní částí pomyslný řez objektem, který opticky rozděluje hmotu na 2 části. Rozdělení má rovněž praktický důvod, a to ''schování'' tepelného čerpadla, vývodů technického zařízení v mezistřešním prostoru. Část spodní fasády ustupuje směrem do terénu z důvodu optického odělení ložníce od terasového prostoru, čímž je narušena jednolitost spodní fasády. Výsledné výhledy z obytných místností a horního ''tubusu'' jsou orientovány směrem k ještědu a na jihozápad.
Celá koncepce je lépe patrná ze skic hmotového vývoje.

-ENGLISH-
The ideaof family house is based on the shape of typical czech village house with a saddle roof and a 3:1rectangular ground plan. The main element of the concept the sloping terrain on the land towards the southwest. There is also a significant view of Jested mountain in this direction. The sloping terrain allows for ground floor with living rooms. For better sun illumination of rooms below ground level is an outdoor patio on the northeast, where is also resting garden place with tree. I used the bridge above the patio space for house entry. At the entry doors, is imaginary cut through an object that optically divides matter into two parts. The cut also has a practical reason - "hiding" the heat pump and other building services systems outlets. The part of the groundfloor facade is moving forward for disrupting the unity of the lower facade and making more privacyfor master bedroom. The final views from the living rooms and higher floor '' tubus eye '' are oriented towards Jested hill and the southwest.
The whole concept is better understandable from the sketches.

Popis projektu

Předmětem této bakalářské práce je návrh domu pro rodinu se dvěma dětmi v obci Mníšek (Liberecký kraj). Tato lokalita se nachází v nezastavěné části, jihozápadně od jádra obce.
Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Nadzemní podlažní tvoří obdélníková hmota se sedlovou střechou. Spodní podlaží je zapuštěné do terénu, ze severní strany je okolo podzemní úrovně vytvořeno atrium pro osvětlení obytného prostoru ze 2 směrů. Povrchová úprava objektu je rozdělena rovněž dle podlahových úrovní. Nadzemní část se sedlovou střechou má vnější plášť včetně střechy z modřínových prken. Podzemní podlaží má fasádu z předsazených gabionových košů a vegetační střechu. Výplně otvorů jsou řešeny z dřevohliníkových rámu s antracitovým odstínem.
Vstup do objektu je situován v 1.NP po lávce nad atriem. V 1.NP se nachází zádveří se šatnou, garáž s dílnou a knihovna v otevřené galerii do spodního podlaží. V 1.PP přístupném po dvouramenném schodišti se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem. Dále jsou zde 2 dětské pokoje s vlastní šatnou a koupelnou, ložnice rodičů s koupelnou a šatnou, hostovské WC a technická místnost. Ze všech obytných místností je výstup na jižní terasu. Z obývacího pokoje a technické místnosti rovněž také do atria.

-ENGLISH-
The topic of this bachelor thesis is to design a single detacheched house for a family with two children in Mnisek (Liberec district – Czech Republic). This place is situated in an unspoilt part southwest of the village.The family house is designed as a two-storey including one underground living spaces storey. The above-ground floor consists of a rectangular mass with a saddle roof. The underground floor is recessed into the terrain, from the northern side is created around the underground level papio to illuminate the living space from 2 directions. The facade materials of the object is also divided according to floor levels. The upper section with a saddle roof has wood planks facade and roof. The underground floor has a façade of hanging gabion mesh and a vegetative. Windows are made of wood-aluminum frame with anthracite color.
The entrance to the building is situated in the 1st floor above the patio bridge. In 1st entrance floor is vestibule with a dressing room, a garage and a library in the open space gallery trought the floor (living room).In groundfloor is a living room with a kitchen. There are also 2 children's rooms with own dressing room and bathroom. Master bedroom has bathroom and wardrobe. There is also guest WC and a technical room. All living rooms have access to the southern terrace. From the living room and the technical room also acces to the patio.

Technické informace

Základy jsou navrženy jako ŽB deska na pasech. Nosná svislá konstrukce je v celém objektu tvořena železobetonovými monolitickými stěnami. Tyto stěny jsou propojeny do vodorovných konstrukcí. Vodorovné konstrukce nad 1.PP jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami a průvlaky. Základy, stěny a střešní kce v podzemní části jsou opatřeny povlakovou hydroizolací. Zastřešení nadzemní části je navrženo z dřevěné hambálkové krokevní soustavy a částěčně monolitickou ŽB deskou.
Ve stropní konstrukci nad podzemním podlaží se nachází vykonzolovaná konstrukce horní hmoty, která je vynešena pomocí monolitických stěn.

Celý objekt je navržen jako nízkoenergetický s minimálními provozními náklady.
Řešení vytápění je patrné z výkresové dokumentace. Objekt bude částečně vytápěn vzduchem pomocí nuceného větrání. V obytných místnostech a v koupelnách domu bude vedeno podlahové vytápění, které bude v prostorách koupelen doplněno o topné žebříky. Navrhované topení je řešeno jako teplovodní. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo typ vzduch – voda. Vnější jednotka TČ bude umístěna v mezistřeším prostoru sedlové střechy. Vnitřní jednotka je umístěna v technické místnosti.
Větrání je navrženo jako nucené. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje komplexní úpravu vzduchu vč. vytápění, chlazení, vlhčení a odvlhčení. Schematické trasování patrné z výkresové dokumentace.


-ENGLISH-
The supporting structure is designed as reinforced concrete, including walls, ceilings or columns. Only the roof construction is made of wooden system.

The whole object is designed as low-energy with minimal operating costs.
The heating solution is evident from the technical documentation. The building will be partly heated by air with forced ventilation. In the living rooms and bathrooms of the house there will be floor heating. Heatinf medium is designed as hot water. The heat pump is the air-to-water heat pump. The outdoor heat pump unit will be located in the middle of the saddle roof area. The indoor unit is located in the technical room.
Forced ventilation: the air-handling unit provides heating, cooling, dampening and dehumidification. Schematic tracing from the drawing documentation.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.