vision

GALLERY OF MODERN ART/GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ - BRNO

Jakub Vašek
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Inspiration is in a sentence of architect Dědeček: “ If you go to the gallery for a view, so I am very sorry for you.”

Inspirace ve větě architekta Dědečka:“Pokud chodíte do galerie kvůli výhledu, tak vás velice lituji.“

Popis projektu

The concept is based on two levels. The mass of an object Which is a Clearly Defined Creates an Impervious fortress. Behind Which hides an art That is totally isolated from the outside world. Semitransparent block with blind facades is in complete contrast, but also consistent with the historical building of gallery. The layout and operational solutions for exhibition space is based on the possibility of vertical and horizontal tours that create individual mass of the object and the underground part of the gallery. Spaces under exterior staircase creates smaller independent exhibition spaces. All facilities of gallery, employees, lecture hall, restaurant, etc. are located in a separate building. However all objects are linked by a system of underground corridors, including connection with the historical building. A Separate chapter is a public space created between the new and old buildings. The space is planted with greenery of urban character, with plenty of space and expansion Possibilities of art in public space.

Koncept je založený na dvou úrovních. Hmota objektu s jasně definovanou geometrii vytváří nepropustnou pevnost, za kterou se schovává umění, které je naprosto izolované od okolního světa. Polopropustný blok se slepými fasádami je v naprostém kontrastu, ale zároveň souladu, s historickou budou galerie. Dispoziční a provozní řešení výstavní prostoru je založené na možnosti vertikálních a horizontálních prohlídek, které vytvářejí jednotlivé hmoty objektu a podzemní část galerie. Prostory pod exteriérovými schodišti vytváří menší samostatné výstavní prostory. Veškeré zázemí galerie, zaměstnanců, přednáškový sál, restaurace a atd. jsou umístěny v samostatném objektu. Ovšem všechny objekty jsou propojeny soustavou podzemních chodech, včetně propojení s historickou budovou. Samostatnou kapitolou je veřejný prostor vzniklý mezi novou a starou budovou, osázený zelení městského charakteru, s dostatečným volným prostorem a možností expanze umění do veřejného prostoru.

Technické informace

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.