vision

Rodinný dům v Tichém údolí (Family House in Tiché údolí)

Martin Šnorbert
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Zadáním práce bylo navrhnout rodinný dům v Tichém údolí v obci Roztoky u Prahy. Stavba měla splňovat nároky pro bydlení 4členné rodiny. Místem pro budoucí stavbu byl pozemek na konci Tichého údolí v kontaktu s okolní přírodou.
(The assignment was to design a family house in the Tiché údolí in Roztoky near Prague. The building should satisfy the requirements for housing a 4 - member
family. The place for the future building was the site at the end of the Tiché údolí in contact with the surrounding nature.)

Popis projektu

Zadáním práce bylo navrhnout rodinný dům v Tichém údolí v obci Roztoky u Prahy. Na parcele původně stával dřevěný prosklený taneční sál a přírodní koupaliště u turistické restaurace Maxmiliánka, která stojí na vedlejším pozemku. Později na tomto místě stávala restaurace Koliba, která však v roce 2009 vyhořela. Pozemek je ohraničen Únětickým potokem, údolím prochází frekventovaná turistická trasa a cyklostezka spojující Roztoky s Úněticemi. Hlavní idea vycházela z historie tohoto místa.
Inspirací se stala zástavba Tichého údolí, které se stalo jednou z prvních vilových čtvrtí mimo Prahu. Proto byl základní hmotou, ze které jsem vycházel, vilový kubus. Tato hmota je tvarově jednoduchá, garáž je součástí objektu. Je zde snaha o čisté linie v exteriéru i v řešení dispozic domu. Dalším prvkem určující vzhled objektu se stal materiál obkladu, který bude z opáleného dřevo, což odkazuje na požár Koliby a dřevěného pavilonu u Maxmiliánky. Dům má 2 nadzemní podlaží a podkroví, které je věnováno dětem. Dispozičně je dům řešen co nejjednodušeji s jasnou funkcí prostor. Dominantu tvoří obytný prostor s krbem a kuchyňským koutem. Tento prostor je pomocí větší prosklené plochy v úzkém kontaktu s okolní přírodou a obnoveným biotopickým jezírkem. Výsledkem bakalářské práce je rodinný dům, který splňuje nároky na současné moderní bydlení a zároveň se snaží reagovat na zástavbu Tichého údolí a okolní přírodu.
(The assignment was to design a family house in the Tiché údolí in Roztoky near Prague. On the parcel stood originally a wooden glassed-in dance hall and a natural outdoor swimming pool by the tourist restaurant called Maxmiliánka, which stands on the next plot. Later, the Koliba restaurant stood there, but it burned down in 2009. The land is surrounded by the Únětický
potok. Through the valley runs the frequented tourist route and the cycle path
connecting Roztoky and Únětice. The main idea was based on the history of this place. Inspiration has become the housing development of the Tiché údolí, which became one of the first residential areas outside Prague. That is why the basic mass is the villa cubus. This mass is simple in shape, the garage is part of the building. There is an effort to clean the lines in the exterior as well as in the layout of the house. Another element determining the appearance of the building was the material of the facade cladding, which will be made of partly burnt wood, which refers to a fire of Koliba and the wooden pavilion by Maxmiliánka. The house has 2 ground floors and attic, which is dedicated to children. The house is designed as simple as possible with the clear function of the space. The dominant feature is a living area with a fireplace and a kitchenette. This space is through a larger glass surface in close contact with the surrounding nature and a restored biotope lake. The result of the bachelor thesis is a family house that satisfy the demands of contemporary modern living and at the same time tries to respond to the housing development of the Tiché údolí and surrounding nature.)

Technické informace

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Místem pro budoucí stavbu je pozemek na konci Tichého údolí v kontaktu
s okolní přírodou. Na parcele původně stával dřevěný prosklený taneční sál a přírodní koupaliště u turistické restaurace Maxmiliánka, která stojí na vedlejším pozemku. Později na tomto místě stávala restaurace Koliba, která však v roce 2009 vyhořela. Od té doby je pozemek nevyužíván. Pozemek je ohraničen Únětickým potokem, údolím prochází frekventovaná turistická trasa a cyklostezka spojující
Roztoky s Úněticemi. Pozemek areálu se částečně ve východní části nachází na kopci a má zde nadmořskou výšku 198 m.n.m., poté se mírně svažuje z východu na západ z cca 195 m n. m. až k Únětickému potoku (cca 194 m n. m.) Uvedené údaje byly získány z výškopisného zaměření areálu dodaného investorem.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Průzkumy nebyly provedeny – není součást řešení bakalářské práce.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Do řešeného území částečně zasahuje maloplošné chráněné území (tj. prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona).
Zájmové území leží mimo ochranná pásma (OPVZ) zdrojů podzemních vod, mimo plochu chráněné oblasti přirozené akumulace vod, mimo státem chráněné územní celky. Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) se v Roztokách nachází interakční prvky a regionální biokoridor, avšak neovlivňuje řešené území.
Dále se v posuzovaném území nenacházejí další ochranná ani bezpečnostní pásma, ani ložiska nerostných surovin ani stavebních nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací prostory, poddolovaná území.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod.
Řešené území spadá do záplavové oblasti drobných vodních toků (Únětického potoka), větší část patří do záplavové území Q20 (průtok dvacetileté vody, menší část do záplavového území Q100 (průtok stoleté vody).

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv
stavby na odtokové poměry v území
Stavba svým charakterem nemá žádný vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry. Není potřeba žádné speciální ochrany území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace ani demolice,
v rámci stavby budou lokálně odstraněny náletové dřeviny z míst, které zasahují do řešeného území na severní straně (40 m2 křovin a 2 stromy Ø30 a 40 cm).

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Stavba nebude realizována na pozemcích ZPF, ale nachází se ve vzdálenosti menší než 50 m od lesa, proto je potřeba stanovisko vlastníků lesa, které by bylo přioženo jako příloha k této zprávě.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Navrhovaný objekt se napojí na severní straně přes malý betonový most na novou komunikaci typu C, která se připojí ke stávající komunikaci (vzdálena zhruba 30 m). Stavba se připojí na inženýrské sítě, které jsou zatím vedeny k rohu budovy bývalé restaurace Maxmiliánky – konkrétně se jedná o splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodní řád a vedení elektrické energie.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Pro zajištění fungování objektu je třeba dostavět komunikaci k betonovému mostu. Dále stavba není podmíněna jinými investicemi.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Daný objekt je navrhován jako novostavba určená pro bydlení. Návrh se odvíjí od velikosti rodiny, která má 4 členy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pro tuto lokalitu byl zpracován regulační plán, ale rozhodnutím soudu byla zručena jeho platnost, proto se zde řídí pouze uzemním plánem, který je v současné době předěláván. V rámci bakalářské práce předpokládáme, že projekt bude svojí funkcí splňovat regulativy využití území (všeobecně obytné území). Objekt je prostorově usazeny do severní části pozemku s určitým odstupem od komunikace (6 m pro parkování automobilů hasičů a záchranářů), a to na místě vyhořelé restaurace Koliba. Pozemek bude oplocen, aby se nepovolaní lidé nedostali do prostor určených rodině. Plot bude subtilní ocelový, který obroste a vznikne živý plot, do kterého budou zakomponovány stávající túje.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení,
materiálové a barevné řešení
Hlavní idea vycházela z historie tohoto místa. Inspirací se stala zástavba Tichého údolí, které se stalo jednou z prvních vilových čtvrtí mimo Prahu. Proto byl základní hmotou, ze které jsem vycházel, vilový kubus. Tato hmota je tvarově jednoduchá, garáž je součástí objektu. Kvůli regulativům je část krychle “odříznuta” a vytváří pultovou střechu, přesto je původní tvar čitelný díky vytažení obkladu a rámu. Je zde snaha o čisté linie v exteriéru i v řešení dispozic domu. Dalším prvkem určující vzhled objektu se stal materiál obkladu, který bude z opáleného dřevo, což odkazuje na požár Koliby a dřevěného pavilonu u Maxmiliánky. Dům má 2 nadzemní podlaží a podkroví, které je věnováno dětem. Dispozičně je dům řešen co nejjednodušeji s jasnou funkcí prostor. Dominantu tvoří obytný prostor s krbem a kuchyňským koutem. Tento prostor je pomocí větší prosklené plochy v úzkém kontaktu s okolní přírodou a obnoveným biotopickým jezírkem. Výsledkem je rodinný dům, který splňuje nároky na současné moderní bydlení a zároveň se snaží reagovat na zástavbu Tichého údolí a okolní přírodu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Provozně je objekt rodinného domu rozdělen na dvě části. První část je
veřejná a nachází se v 1NP. Tvoří ji vstupní prostory - zádveří, na ně navazující technická místnost, poté chodba se schodištěm, z ní vstup na WC, do garáže a především do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Z tohoto obytného prostoru, je pak přístup na terasu. Druhá část se nachází ve 2NP a podkroví. Po schodišti se dojde do chodby, ze které je přístup do společné koupelny a poté do šatny pro děti, pro rodiče a pro hosty. Z těchto šaten je pak přístup do obytných místností (ložnice rodičů, 2 pokojů dětí a pokoje pro hosty, ten však slouží i jako pracovna). U ložnice a pokoje pro hosty je ještě samostatná menší koupelna. Z pokojů pro děti se dostaneme mlynářskými schody do podkroví, které je celé věnované dětem. Ty tam mají prostor pro spaní, zatímco dole mají vytvořen prostor pro tvorbu a hraní.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým technologickým zařízením v objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. Stavba bude provedena z certifikovaných výrobků a materiálů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení
Objekt SO.01 Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží, podkroví a nemá podzemní podlaží. Fasáda je tvořena obkladem z ohořelého dřeva. Střešní krytina je hliníková falcovaná. Tato budova má vnější půdorysné rozměry čtverce 12,12 x 12,12 m a zvolená nosná konstrukce je dřevěná rámová (Ballon Frame).
Hlavní nosná dřevěná rámová konstrukce této budovy je tvořena dřevěnými sloupky KVH 120/60. Tyto sloupky jsou od sebe osově vzdáleny 625 mm.Střešní plášť je nesen soustavou I-nosníků, na delší rozpětí jsou pak tyto nosníky podpořeny dřevěnou příhradovou konstukcí se spoji Gangnail.

b) Konstrukční a materiálové řešení
Spodní stavba
Založení celého objektu bude provedeno na železobetonové desce tl. 250 mm, pod ní pak bude štěrk z pěnového skla (hutněný ve dvou vrstvách). Pěnové sklo je ekologický materiál s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, je vysoce únosné, trvale stabilní a nenasákavé. I přes tyto mimořádné vlastnosti je potřeba zajistit dokonalý drenážní systém, který zajistí dlouhodobě spolehlivou tepelně - izolační funkci základů. K dalším výhodám základů na pěnovém skle patří to, že se jedná o tepelná izolace základů bez tepelných mostů, izolace je na ochlazované straně desky a má neomezenou životnost. Pod ním dojde k dosypání štěrkem frakce 32/63 do nezámrzné hloubky, nebude-li dosažena nezámrzná hloubka. Návrh a výpočet spodní stavby není náplní této technické zprávy (ani to není předmětem bakalářské práce).

Obvodová stěna
Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými sloupky KVH 120/60. Tyto sloupky jsou od sebe osově vzdáleny 625 mm. Tepelně izolační vrstvu tvoří foukaná izolace Isocell tl. 300 mm v roštu z latí s příložkami po 625 mm. Směrem do exteriéru pak následuje difúzně otevřená dřevovláknitá deska DHF Formline s tloušťkou 15 mm. Na tuto desku navazují vertikální kontralatě 100/60, potažmo větraná mezera. Na ty jsou přibity horizontální latě 60/40, na něž je pak přidělán vnější fasádní obklad z opáleného dřeva. Hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB desky tloušťky 15 mm (navazují na foukanou celulózu) a těsnící pásky v oblastech otvorů. Následuje instalační rovina vyplněná vláknitou izolací s horizontálním roštem z latí 40/60, v místě vedení instalací je izolace vynechána. Vnitřní povrch tvoří sádrovláknité desky Fermacell tl. 12,5 mm a na nich je stěrková omítka tl. 3 mm.

Vnitřní nosná stěna
Nosná konstrukce je tvořena hoblovanými dřevěnými hranoly KVH 120/60. Tyto hranoly (sloupky) jsou od sebe osově vzdáleny 625 mm. Mezi nimi je vložena tepelná a akustická vláknitá izolace v tloušťce 60 mm. Na obou stranách jsou k hranolům připevněny konstrukční OSB desky tl. 15 mm. Poté následuje vnitřní povrch, který je znovu na obou stranách tvořen sádrovláknitými deskami Fermacell 15 mm a na ně je nanesena stěrková omítka.

Vnitřní nenosná stěna
Je tvořena horizontálním roštěm z latí 40/60, tento rošt je vyplněn minerální vláknitou izolací tl. 60 mm. K roštu jsou připevněny sádrovláknité desky Fermacell o tloušťce 15 mm a na nich je stěrková omítka.

Vodorovné nosné konstrukce
V této dřevostavbě je používán dřevěný trámový strop - nosnou částí jsou
stropnice - nosníky KVH 80/220 po 500 mm, do obvodové konstrukce jsou kotveny do pomocí ocelové botky. Mezi stropnice mezi vláknitá izolace o tloušťce 100 mm. Pod stropnicemi je podhled tvořen latěmi 100/60. Vnitřní povrch tvoří desky Fermacell tl.12,5 mm se stěrkovou omítkou. Nad stropnicemi se nacházejí konstrukční desky OSB tl. 25 mm. Poté následuje skladba podlahy - dřevovláknitá izolační deska Egger 40 mm, dřevovláknitá izolační deska Egger 50 mm (v této části vedeno VZT potrubí pro přívod vzduchu), dřevovláknitá izolační deska Egger 20 mm, poté následuje
podlahová prvek Fermacell 2E11, který je tvořen 2 deskami Fermacell tl. 10 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří buď dřevěna dvouvrstvá podlaha nebo keramická dlažba.

Střešní konstrukce
Nosnou část pultové střechy tvoří dřevěné I-nosníky (celková výška 500 mm složeno ze 2 hranolů KVH 60/100, stojinu tvoří OSB deska), zavětrování konstrukce proti klopení je zajištěno ondřejskými kříži, vzdálenými od sebe cca 2 000 mm. Mezi těmito nosníky je foukaná celulóza Isocell tl. 500 mm. Pod nosníky následuje hlavní vzduchotěsnící vrstva, kterou tvoří OSB desky tl. 15 mm. Pod OSB deskami je podhled tvořen latěmi 100/60. Vnitřní povrch tvoří desky Fermacell tl.12,5 mm se stěrkovou omítkou. Nad nosníky jsou dřevovlánité DHF desky Egger, jež vytváří vrstvu pojistné hydroizolace. Nad nimi následuje větraná mezera tl. 100 mm, poté je zde záklop z OSB desek tl. 22 mm, na záklopu je hydroizolace z asfaltového pásu a na ní geotextilie a zároveň podkladní vrstva pro hliníkovou falcovanou krytinu.

Terasa
Dřevěná terasa je z tepelně opracovaného dřeva (thermowood), uložena na rektifikovatelných podložkách umístěných na nosné betonové desce tl. 100 mm na štěrkovém podsypu 150 mm.

Schodiště
Hlavní schodiště je dřevěné schodnicové, není samonosné, je uloženo na nosných stěnách. Stupně mají výšku 188 mm a šířku 270 mm. Má pouze jedno zakřivené rameno, ve kterém je 17 stupňů.
Obě schodiště v dětských pokojích jsou mlynářská, tudíž mají větší sklon než běžná schodiště a jsou vytvořeny tak, aby se do nich daly ukládat knihy a hračky.

Podhledy
Podhledy jsou uvažovany téměř ve všech místnostech, slouží jako prostor
pro vedení TZB rozvodů a především rozvodů osvětlení a odvodního potrubí vzduchotehniky (rekuperace). Neseny jsou dřevěným roštěm latí 100/60 a vnitřní povrch tvoří desky Fermacell tl.12,5 mm se stěrkovou omítkou.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost objektu je řešena vhodně použitými materiály. Statický posudek není součástí bakalářské práce, tloušťka obvodových stěn byla navržena na základě rešerší dřevostaveb.
Nosnost konstrukce byla navržena pro životnost min 50let.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) Technické řešení
V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, teplovzdušného vytápění, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací. Součástí bakalářské práce je pouze generel, základní trasování rozvodů technologických zařízení bez ohledu na dimenze jednotlivých rozvodů.

Splašková kanalizace
Splašková kanalizace bude řešena napojením na veřejnou kanalizační síť. Bude provedena samospádem.

Dešťová kanalizace
Likvidace dešťových vod bude probíhat zadržováním v podzemní nádrži, ze kterých bude voda využívána pro obhospodaření zahrady. Nádrž na dešťovou vodu bude opatřena přepadem napojeným na oddílnou dešťovou kanalizaci.

Vodovod
Vodovod bude připojen vodoměrnou sestavou umístěnou v garáži v 1NP.
Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce pod zemí, v objektu jsou pro vedení využívány předstěny, případně i podhledy. Teplá voda bude připravována v technické místnosti v integrovaném zásobníku tepla.

Vytápění
V objektu bude využíváno teplovzdušné vytápění a chlazení. Jako zdroj tepla a chladu bude používáno tepelné čerpadlo na principu vzduch - voda. V koupelnách budou ještě přidány otopné žebříky, teplá voda bude čerpána z integrovaného zásobníku tepla.

Větrání
V objektu lze přirozeně větrat, ale není to moc účinné, protože je navržena řízené větrání s rekuperací. Potřebná vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické místnosti. Přívod vzduchu je zajištěn pomocí plochých potrubí 200 x 50 mm vedených v podlaze. Odvod vzduchu je pak pomocí těch samých potrubí, ale vedených v podhledech. Jsou použity systémy ATREA zajišťující řízené větrání s rekuperací tepla. Rekuperace vzduchu se postará o to, aby byl čerstvý venkovní vzduch přiváděn do obytných místností (pokoje, ložnice, pracovny, obývací pokoje). Z koupelen, WC a kuchyně systémy ATREA odvedou odpadní teplý, vlhkostí a pachy zatížený vzduch po rekuperaci ven z objektu.

(B.1 Description of the building site

a) Characteristics of the building plot
The site for the future construction is the site at the end of the Tichý valley in contact with surrounding nature. The park was originally a wooden glassed-in ballroom and a natural swimming pool at the Maxmiliánka tourist restaurant, which stands on the adjacent plot. Later on, the Koliba restaurant stood there, but it burned down in 2009. Since then, the land has not been used. The land is bordered by the Únětický stream, the valley passes a frequented tourist route and a cycle path linking Solutions with the Ounice. The land is partly on the hill in the eastern part and it is 198 m above sea level, then slopes slightly from east to west from about 195 m as far as the Únětický stream (about 194 m asl). The data were obtained from the altitude of the area supplied Investor.

b) List and conclusions of conducted surveys and analyzes (geological survey, hydrogeological survey, construction-historical survey, etc.)
Surveys have not been done - it is not part of the bachelor's thesis.

c) Existing protection and safety bands
The area is partially covered by a small-scale protected area (ie an element requiring special protection of nature according to the law).
The area of ​​interest lies outside the Protected Areas (OPVZ) of groundwater resources outside the protected area of ​​the natural accumulation of waters outside the state protected territorial units. From the point of view of the Territorial Ecological Stability System (TSES), In Roztoky there are interaction elements and the regional biocorridor, but it does not affect the solved territory. Furthermore, there are no additional protection or safety zones in the area under consideration, nor deposits of mineral resources or building minerals, protected deposit areas, mining areas, undermined areas.

d) Position relative to the flooded territory, undermined territory, etc.
The solved territory falls into the flood area of ​​small watercourses (Únětický potok), the larger part belongs to the flooded area Q20 (20-year water flow, a smaller part into the flood territory Q100 (centrifugal water flow).

e) Effect of the construction on surrounding buildings and land, protection of the environment, influence
Buildings on drainage conditions in the area construction has no effect on surrounding buildings or drainage conditions. No special area protection is needed.

f) Requirements for remediation, demolition, felling of trees
No redevelopment or demolition is required for the construction, within the framework of the project will be locally eliminated raiding trees from places that reach the solved territory on the north side (40 m2 of scrub and 2 trees Ø30 and 40 cm).

g) Requirements for maximum utilization of the agricultural land fund or land intended for the performance of the forest function (temporary / permanent)
The construction will not be realized on ZPF land, but it is less than 50 m away from the forest, so it is necessary to have an opinion of the forest owners, which would be added as an annex to this report.

h) Territorial technical conditions (especially the possibility of connection to the existing transport and technical infrastructure)
The proposed building connects on the northern side over a small concrete bridge to a new C-type communication that connects to the existing communications (about 30 m away). The construction will be connected to utility grids, which are still connected to the corner of the former Maxmiliánka restaurant - specifically rainwater and rainwater sewerage, water supply and electricity.

i) Material and temporal links of the construction, conditional, induced, related investments
To ensure the functioning of the building, communication with the concrete bridge is needed. Furthermore, construction is not conditional on other investments.

B.2 General description of the building

B.2.1 Purpose of building use, basic capacities of functional units
The object is designed as a new building intended for housing. The design is based on the size of a family that has 4 members.

B.2.2 Total urban and architectural design
a) Urbanism - territorial regulation, composition of spatial solution
A regulatory plan has been developed for this site, but its validity has been withdrawn by the Court's decision, so it is governed only by the land plan that is currently being redeveloped. In the bachelor thesis we assume that the project will be its function comply with land use regulations (general residential area). The object is spatially settled in the northern part of the plot with a certain distance from the road (6 m parking ), in the place of a burnt-out restaurant Koliba. The land will be fenced out so that unauthorized people will not reach the designated area. The plot will be a subtle steel that will grow and a hedge will be built into which the existing dung will be incorporated.

b) Architectural solution - composition of the shape solution, material and color solutions
The main idea was based on the history of this place. Inspiration has become the area of ​​the Tichý valley, which became one of the first residential areas outside Prague. That is why the basic substance I was building from, the villa cubus. This mass is shaped simple, garage is part of the building. Due to the regulators, a part of the cube is "cut off" and creates a countertop roof, yet the original shape is legible due to pulling out of the cladding and the frame. There is an effort to clean the lines in the exterior as well as the layout of the house. Another element determining the appearance of the object became a material of tiling that will be made of tanned wood, which refers to the fire of Koliby and the wooden pavilion at Maxmiliánka. The house has 2 above-ground floors and attic, which is dedicated to children. Disposingly the house is solved what the simplest with the clear function of the space. The dominant feature is a living area with a fireplace and a kitchenette. This space is using a larger glazed surface in a narrow contact with the surrounding nature and the restored biotope lake. The result is a family house that meets the demands of contemporary modern living and at the same time tries to respond to the silent valley and surrounding nature.

B.2.3 Total operational solution, production technology
The house is divided into two parts. The first part is public and located in 1st floor. It consists of entrance areas - a vestibule, an adjoining technical room, a corridor with a staircase, an entrance to the toilet, a garage and above all a living room with a kitchenette. From this living space, there is access to the terrace. The second part is located on the 2nd floor and attic. A stairway leads through the corridor from which access to the shared bathroom is possible, and then to the cloakroom for children, parents and guests. These rooms have access to the living quarters (parents' bedrooms, 2 children's rooms and guest rooms, but it also serves as a study room). The bedroom and guest rooms have a separate small bathroom. From rooms for children with we'll get into the attic that's all about the kids. They have room for sleeping while there is space for creating and playing space below.

B.2.4 Barrier-free use of the building
The construction of a family house is not intended for use by persons with limited mobility and orientation and is not designed as barrier-free, which is in line with Decree 398/2009 Coll. As amended, which it lays down in general terms technical requirements for the use of buildings by persons with reduced mobility.

B.2.5 Safety of building use
Individual inspection and safety protocols and safety protocols will be issued to the individual equipment, installations and distribution systems required to do so. All the technological equipment in the building will be documented on how to use it safely. The building will be made of certified products and materials.

B.2.6 Basic Characteristics of Objects
a) Building solutions
Facility SO.01 Family house has 2 above ground floors, attic and no underground floor. The facade is made of burnt wood. Roofing is aluminum folded. This building has an outer 12,12 x 12,12 m (12,12 x 12,12 m) square and the supporting frame is a Ballon Frame.
The main supporting wooden frame of this building is made of wooden posts KVH 120/60. These pillars are 625 mm axially spaced. The roof casing is supported by a system of I-beams, and for a longer span these beams are supported by a wooden lattice structure with a Gangnail joint.

b) Design and material solution
Substructure
The whole building will be made on reinforced concrete slab. 250 mm, below which will be gravel made of foamed glass (compacted in two layers). Foam glass is an ecological material with excellent heat-insulating properties, it is high durable, permanently stable and non-absorbent. Despite these extraordinary features, it is necessary ensure a perfect drainage system that ensures a long-term reliable thermal insulation function of foundations. Other advantages of foam foundations include thermal insulation of foundations without thermal bridges, insulation on the chilled side of the slab and unlimited life. Below it, 32/63 gravel will be added to the non-freezing depth if the non-freezing depth is reached. The design and calculation of the bottom structure is not the content of this technical report (nor is it the subject of a bachelor thesis).

Peripheral wall
The supporting structure consists of wooden posts KVH 120/60. These pillars are 625 mm axially spaced apart. The heat insulating layer forms the blown Isocell insulation. 300 mm in a grille from 625 mm laths. The exterior to the exterior is followed by a 15 mm thick DHF Formline diffusely open fiber board. Vertical countertops are 100/60, respectively a ventilated gap. On them are nailed horizontal 60/40 lattices, to which is then added outer façade of tiled wood. The main airtight layer consists of OSB boards of 15 mm thickness (bonded to blown cellulose) and sealing tapes in the areas of the holes. The installation layer is filled with fibrous insulation with a horizontal grate from the 40/60 lath, at the installation site the insulation is omitted. The inside surface is made of gypsum fiber boards Fermacell tl. 12.5 mm and there is a trowel plaster on it. 3 mm.

Internal supporting wall
The supporting structure is made of planed wooden prisms KVH 120/60. These prisms are spaced 625 mm apart. These include a thermal and acoustic fiber insulation of 60 mm thickness. On both sides the OSB boards are attached to the prisms. 15 mm. This is followed by the inner surface, which is again on both sides made of 15 mm gypsum fibreboards, and a plaster coat is applied.

Internal non-load-bearing wall
It consists of a 40/60 horizontal horizontal grate, this grate is filled with mineral fiber insulation. 60 mm. The 15 mm thick Fermacell gypsum fiber boards are attached to the grate and there is a trowel plaster on them.

Horizontal supporting structures
This wooden building uses a wooden beamed ceiling - the supporting part is
Ceiling - KVH 80/220 beams up to 500 mm, to the perimeter structure are anchored by means of a steel shoe. The ceiling between the 100 mm thick fiber insulation. Under the ceiling, the ceiling is 100/60. The inner surface is made of Fermacell tl.12.5 mm with a smoothing plaster. Above the ceiling are OSB panels. 25 mm. Then follows the floor composition - egg-fiber board Egger 40 mm, board Egger 50 mm fiber board (in this section lead air-conditioning piping), Egger 20 mm fiberboard, then followed
The Fermacell 2E11 floor element, consisting of 2 Fermacell tl. 10 mm. The tapping layer consists of either a wooden two-layer floor or ceramic tiles.

Roof structures
The supporting roof is made of wooden I-beams (total height of 500 mm consists of 2 prisms KVH 60/100, the frame is made of OSB board), the bending of the structure against tilting is ensured by Nacional crosses, about 2,000 mm apart. Between these beams is blown Isocell cellulose. 500 mm. Below the beams, the main airtight layer, which is made up of OSB boards tl. 15 mm. Under OSB boards the ceiling is 100/60. The inner surface is made of Fermacell tl.12.5 mm with a smoothing plaster. Above the beams there are wooden boards of the Egger DHF board, which forms a layer of insulating waterproofing. Above them is a ventilated gap. 100 mm, then there is a liner of OSB plates tl. 22 mm, the waterproofing of the asphalt strip and the geotextile as well as the base layer for the aluminum folded roofing.

Terrace
The wooden terrace is made of heat-treated wood (thermowood), placed on rectifiable pads placed on the concrete concrete slab. 100 mm on a 150 mm gravel pod.

Staircase
The main staircase is a wooden staircase, it is not self-supporting, it is laid on the load-bearing walls. The scales have a height of 188 mm and a width of 270 mm. It has only one curved shoulder in which it is 17 degrees.
Both staircases in children's rooms are miller-shaped, so they are more inclined than ordinary stairs and are designed to store books and toys.

Ceilings
Ceilings are considered in almost all rooms, serving as a space
For the management of TZB distribution systems and especially for the distribution of lighting and ventilation ducts (recuperation). They are housed with a 100/60 wood batten and the inner surface is made of Fermacell tl.12.5 mm with spatter plaster.

c) Mechanical resistance and stability
The mechanical resistance of the building is solved by suitably used materials. The static assessment is not part of the bachelor thesis, the thickness of the perimeter walls was designed based on searches of wooden constructions.
The load capacity of the structure has been designed for a minimum life of 50 years.

B.2.7 Basic characteristics of technical and technological equipment
a) Technical solution
There will be water, sewerage, hot-air heating, light-current and heavy-current wiring. Part of the bachelor's thesis is only general, the basic tracing of technological equipment distribution, regardless of the dimensions of the individual distributions.

Sewerage sewerage system
The sewerage system will be solved by connecting to a public sewerage network. It will be done by gravity.

Rain drainage
Rainwater disposal will take place in the underground reservoir, from which water will be used for garden management. The rainwater tank will be provided with an overflow connected to a separate rainwater drain.

Water supply
The waterworks will be connected by a water meter assembly located in the 1st floor garage.
Pipes will be kept underground in a non-frosty depth, in the building are used pre-wall, or even soffits. Hot water will be prepared in a technical room in an integrated heat storage.

Heating
The building will use hot air heating and cooling. As a heat and cold source, an air / water heat pump will be used. The ladders will be added to the bathrooms, the hot water will be pumped from the integrated heat storage.

Ventilation
The building can naturally be ventilated, but it is not very efficient because controlled ventilation with recovery is proposed. The required air handling unit is located in the technical room. The air supply is secured by means of flat piping of 200 x 50 mm in the floor. The air is then drained through the same piping but suspended in the ceilings. ATREA systems for controlled ventilation are used with heat recovery. Air recovery will ensure that fresh outdoor air is brought into living rooms (rooms, bedrooms, workrooms, living rooms). From bathrooms, toilets and kitchen ATREA systems will drain the waste heat, humidity and smells of the charged air after recuperation out of the building.)

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.