Architektura

Koncertní síň pro Prahu

Markéta Dlasková
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, který řeší návrh urbanismu nové čtvrti v Praze - Bubny Zátory. V navrženém urbanismu jsem již počítala s předběžnou polohou koncertní síně v okolí Vltavy. Celou čtvrť jsme tedy tomu přizpůsobila.

Již v předdiplomním projektu jsem vycházela z údajů poskytnutých od IPR. Stejně tomu tak bylo i u koncertní síně, kde má IPR pro tuto plánovanou stavbu předepsaný stavební program.

This diploma thesis follows up the previous project which proposes urban solutions of the new city district in Prague - Bubny Zatory. In the proposed urban solution I have already count on with the position of the concert hall around Vltava river. All the district has been adjusted to this.

In previous procejt I have already been using data from IPR. I did the same woth the concert hall where the IPR has a building program for this planned concert hall.

Popis projektu

Při návrhu koncertní síně jsem chtěla, aby nový prostor, který vznikne, žil celodenně, a ne, jen v době programu sálu. Objekt velkého sálu jsem tedy doplnila o novou budovu základní umělecké školy a o novou budovu malého sálu s jazz klubem umístěným na střeše. Celková kapacita velkého sálu je 1850 míst a malého sálu 405 míst. Všechny tři budovy jsou doplněny i o další funkce, jako je například prodej hudebních nástrojů, kavárna, restaurace a další komerční prostory. Hmoty jsou zakryty společným zastřešením, které vytváří kryté náměstí. V prostoru náměstí jsou začleněny vodní prvky, které budovu přímo propojují s řekou Vltavou.

Všechny tři objekty mají společné parkovací plochy v podzemí. Zásobování a vjezd do síně je umístěn na úrovni silniční komunikace vedoucí pod budovou velkého koncertního sálu.


During the designing of the concert hall I wanted to create a space which will live all day and notnonly during concert in concert hall. I have added an elementary art school to the building of great concert hall and a new building of small concert hall with jazz club which is situated on the roof. Overall capacity is 1850 seats for the great concert hall and 405 seats for the small concert hall. All three buildings are complemented by other functions, such as the sale of musical instruments, cafe, restaurant and many more commercial spaces. Masses are covered by joint roof, which creates a covered square. On this square are situated water elements which directly connect building with Vltava river.

All three buildings have joint underground parking lot. Delivery and entrance to the parking are located at the level of the road which leads under the building of the great concert hall.

Technické informace

Koncept TZB

Vzhledem k tomu, že se jedná o tři odlišné objekty, je tomu přizpůsoben i koncept TZB. Každá budova je řešena jako samostatný objekt se svým zdrojem tepla a svým vlastním napojení na vodu, splaškovou a dešťovou kanalizaci a elektřinu. Vzniká tak rozdělní objektů na A - ZUŠ, B - malá síň a C - velký sál. Díky nové výstavbě celé čtvrti Bubny - Zátory budou provedeny také nové rozvody infrastruktury v podzemí, a tak se jejich výšky můžou poupravit dle potřeb nové zástavby.

Zdroj tepla a chladu

Pro zdroj tepla a chladu se využívá vhodná poloha v blízkosti vodního toku, a tak je v každém objektu instalováno tepelné čerpadlo voda-voda. V závislosti na velikosti budovy je v objektech instalován různý počet tepelných čerpadel tak, aby pokryly tepelnou ztrátu objektu.

Větrání

Každý objekt má několik vzduchotechnických jednotek v závislosti na typu provozu, četnosti provozu a případně orientaci vůči světovým stranám. Ke každé vzduchotechnické jednotce je přivedeno požadované množství čerstvého vzduchu. Následně každá jednotka vzduch upraví dle potřeb. Jednotka je vybavena rekuperací, a ohřívá čerstvý přiváděný vzduch odpadním vzduchem. Veškeré potrubí je vedeno v šachtách a podhledech. Větrání šaten zpěváků je prováděno přirozeně přes otevíravá okna.

Pro individuální úpravu vzduchu v komerčních jednotkách, kancelářích, apartmánech a dalších prostorech budou k dispozici v objektu rozvody tepla a chladu, na které se následně mohou dopojit fancoil jednotky.

Napojení na vodu

Každý objektu bude zvlášť napojen na vodu a zvlášť si bude řešit její měření a rozvod požární vody. Každý objektu bude mít svůj systém SHZ.

Napojení na kanalizaci

Dešťová kanalizace bude pomocí svodů svedena do veřejné dešťové kanalizační sítě. Pro zařizovací předměty a případné prvky VZT budou k dispozici svody kanalizace, které budou přes revizní šachtu napojeny na veřejnou kanalizační síť.

Napojení na elektřinu

Každý objekt je samostatně napojen na elektrické vedení do svého hlavního rozvaděče a odtud je následně napojeno elektrické vybavení objektů.

Popis konstrukčního řešení

Svislé konstrukce

Konstrukce je řešena jako kombinovaný skeletový systém. Svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy v různém průměru dle zatížení od 300 mm v horních patrech, až po 900mm ve 2PP, kde se vykazuje největší zatížení. Dále je konstrukce doplněna železobetonovými stěnami tloušťky 300 mm.

Rozměr sloupu byl navržen na základě předběžného výpočtu. Předpokládá se tedy, že v detailnějším výpočtu by tloušťka vyšla menší.

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce je tvořena opět z železobetonu s tloušťkou 290 mm. Tloušťka desek se může v závislosti na pozici měnit, a to např. ve vykonzolovaných částech foyer apod, kde by byla tloušťka 290 mm pravděpodobně nedostačující.


Založení

Objekt je založen jako bílá vana. Vzhledem ke složitým zakládacím podmínkám (přítomnost tubusů metra a podjezd automobilů) by zakládání proběhlo podrobným výpočetem tak, aby se maximálně eliminovali vibrace z podzemí.

Dilatace

Objekt ZUŠ a malá síň jsou řešeny jako jeden dilatační celek. Objekt velké síně musí být vzhledem ke své velikosti, rozdělen do dvou dilatačních úseků. Tato dilatace je nutná z hlediska rozdílného sedání a rozdílné hmotnosti budovy. Dilatace se řeší buď pomocí zdvojení sloupů nebo vykonzolováním dvou protilehlých desek.

Schodiště

Železobetonové schodiště jsou trojramenné, prefabrikované. Jsou vložená do kapes železobetonového jádra a akusticky odizolována.

Použitá třída betonu je C30/37, ocelová výztuž B 500.

Pro posouzení byla vybrána deska D, průvlak P a sloup S v prostoru 2 PP.

HVAC concept

Due to the fact that these are three different objects, the concept of HVAC is also adapted to this. Each building is designed as a separate building with its own heat source and its own connection to water, sewage and storm sewerage and electricity. This creates a division of buildings into A - ZUŠ, B - small hall and C - large hall. Thanks to the new construction of the entire Bubny - Zátory district, new infrastructure distributions in the underground will also be made, so that their heights can be adjusted according to the needs of the new development.

Source of heat and cold

A suitable location near the water flow is used for the heat and cold source, so a water-to-water heat pump is installed in each building. Depending on the size of the building, a different number of heat pumps are installed in the buildings to cover the heat loss of the building.

Ventilation

Each building has several air handling units depending on the type of operation, frequency of operation and possibly orientation to the sides of the world. The required amount of fresh air is supplied to each air handling unit. Subsequently, each unit adjusts the air as needed. The unit is equipped with recuperation, and heats the fresh supply air with exhaust air. All piping is routed in shafts and ceilings. Ventilation of singers' locker rooms is done naturally through opening windows.

For individual air conditioning in commercial units, offices, apartments and other spaces, heat and cold distribution will be available in the building, to which fancoil units can then be connected.

Water connection

Each building will be separately connected to water and will separately address its measurement and distribution of fire water. Each object will have its own SHZ system.

Sewer connection

The rainwater drainage system will be led to the public rainwater drainage network by means of downspouts. Sewer drains will be available for fixtures and possible elements of HVAC, which will be connected to the public sewerage network via an inspection shaft.

Electricity connection

Each building is separately connected to the power line to its main switchboard and from there the electrical equipment of the buildings is subsequently connected.

Description of the design solution

Vertical structures

The structure is designed as a combined skeletal system. Vertical structures are formed by reinforced concrete columns in various diameters according to the load from 300 mm in the upper floors, up to 900 mm in 2PP, where the highest load is shown. Furthermore, the structure is complemented by reinforced concrete walls 300 mm thick.

The column size was designed based on a preliminary calculation. It is therefore assumed that in a more detailed calculation, the thickness would be smaller.

Horizontal structures

The ceiling structure is again made of reinforced concrete with a thickness of 290 mm. The thickness of the plates may vary depending on the position, for example in the cantilevered parts of the foyer, etc., where a thickness of 290 mm would probably be insufficient.


Establishment

The building is based as a white bathtub. Due to the complex foundation conditions (the presence of metro tubes and the underpass of cars), the foundation would be carried out in a detailed calculation so as to eliminate vibrations from the underground as much as possible.

Dilation

The ZUŠ building and the small hall are designed as one expansion unit. Due to its size, the building of the large hall must be divided into two expansion sections. This expansion is necessary in terms of different settlement and different weight of the building. Dilatation is solved either by doubling the columns or by consolidating the two opposite plates.

Staircase

Reinforced concrete stairs are three-armed, prefabricated. They are inserted into the pockets of the reinforced concrete core and acoustically insulated.

The concrete class used is C30 / 37, steel reinforcement B 500.

Plate D, die P and column S in space 2 PP were selected for assessment.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.