Architecture

Sports Hall Prague - Hloubětín

Kateřina Barvíková
ČVUT FSV
Czech Republic

Project idea

Cílem projektu bylo navrhnout multifunkční sportovní halu.Hala měla obsahovat florballovou halu, gymnastickou halu a hokejovou halu. Součástí bylyo i zázemí pro sportovce, venkovní sportoviště a prostory pro veřejnost. Hala není určená pro soutěže a zápasy s diváky.Projekt jsem zpracovávala po dobu dvou ateliérů. Na prvním byla vytvořena architektonická studie a na druhém technické řešení a dokumentace.

The aim of the project was to design a multifunctional sports hall. The hall was to include a floorball hall, a gymnastics hall and a hockey hall. It also included facilities for athletes, outdoor sports grounds and spaces for the public. The hall is not intended for competitions and matches with spectators. I worked on the project for two studios. An architectural study was created on the first and a technical solution and documentation on the second.

Project description

Vzhledem ke světelným a hlukovým podmínkám je celý areál otočen k severní straně. Jeho linie vyjadřují pohyb, sport, a spojují přírodu a člověka. Hala je součástí terénu, nenarušuje okolí výškou ani strukturou a jen doplňuje sousední zástavbu. Návštěvníka vtáhne do svého středu a svým půdorysem ho pomyslně provede celým areálem s venkovními sportovišti, hřišti a odpočinkovými plochami. Celý komplex není určen jen ke sportu, ale poskytuje obyvatelům i parkové plochy, které v blízkém okolí sídlišť chybí. Východní část je věnovaná hokejové hale, západní pak florbalu a gymnastice. Ve středu jsou prostory pro širší veřejnost jako je gastro, obchod se sportovním vybavením a posilovna.

Due to light and noise conditions, the whole area is facing north. Its lines express movement, sport, and connect nature and man. The hall is part of the terrain, does not disturb the surroundings in height or structure and only complements the neighboring buildings. It draws the visitor into its center and, with its floor plan, guides him through the entire complex with outdoor sports grounds, playgrounds and rest areas. The whole complex is not only intended for sports, but also provides residents with park areas, which are missing in the neighbourhood. The eastern part is dedicated to the hockey hall, the western part to floorball and gymnastics. On Wednesdays there are spaces for the general public such as gastronomy, a sports shop and a gym.

Technical information

Materiálové a konstrukční řešení stavby
Základovou kci tvoří základové pasy a patky
Kombinovaný konstrukční systém – převážně stěnový, doplněný o sloupy uprostřed dispozice
Obvodové nosné stěny - monolitické tl. 400 mm, vnitřní nosné stěny tl. 300 mm, sloupy průměr
400 mm a průřez 400 x 600 mm
Nosná kce navržena z železobetonu
-základové pasy a patky– beton c 30/37
-základy haly – základové pasy, fungující jako opěrné stěny, zesílené v místě
Uložení dřevěných nosníků
-sloupy, průvlaky, stropní konstrukce beton c 30/37, železobetonová deska jedno
Nebo obousměrně pnutá,
Konstrukce haly –půl rámy z lepeného dřeva gl32c, s vaznicemi
Střechy s intenzivní zelení
Fasáda - systémové rámové zasklení
Plná fasáda - provětrávaná s vegetačními koši
Obklad kce atiky - hliníkové fasádní panely alucobond
Hlavní schodiště železobetonové, vřetenové, monolitické s mezipodestou
Obsluhuje objekt od -1. Až po 2.np.
Výška zábradlí 900mm - moniérka
Uprostřed schodiště výtah - ocelová konstrukce a kruhový půdorys schmitt+sohn
Požární schodiště dvouramenné, železobetonové, prefabrikované, 20 stupňů 170x280mm
Halová konstrukce
Dřevěné půl rámy z lepeného dřeva třídy gl32c, kloubově uložené
V místě max ohyb momentu průřez 500x2100mm, v uložení na základovou kci 500x500mm, uložení
Na stěnu 100x500mm, vaznice 200x280mm
Vodorovná hrana nosníku ve spádu 2%
Osová vzdálenost rámů 4,5m, vaznice po 2 m
Rámový roh - styčníkový plech a svorníky
Nosná kce střechy - trapézový plech tr 50/250
TZB
Objekt je napojen na inženýrské sítě v přilehlých ulicích za černým mostem a k hutím a na
Sítě vedoucí k učilišti, které s halou sdílí část pozemku
Příprava teplé vody a vytápění jsou zajištěny teplovodním rozvodem z teplárny
Teplá voda je držena v zásobnících, případně je dohřívána odpadním teplem z chlazení hokejové haly
Celá budova je větrána nuceně, rovnotlakými vzduchotechnickými jednotkami
Dešťová voda ze střechy sbírána do retenčních nádrží, znovu použitá na závlahu
Technologie chlazení ledové plochy - využití odpadního tepla pro dohřev vody, vyhřívání
Podloží, ohřev vody vzniklé táním ledové tříště pro rolbu a úpravu povrchu
Přívod vzduchu středem haly, přívod vzduchu je po obou stranách a směrem ke stropu
Po obvodu ledové plochy odvod odpadního vzduchu a vlhkosti

Material and construction solutions of the building
The base cuff consists of the base belts and feet
Combined construction system - mostly wall, supplemented by columns in the middle of the layout
Perimeter load-bearing walls - monolithic thickness 400 mm, internal load-bearing walls th. 300 mm, columns diameter
400 mm and a cross section of 400 x 600 mm
Load-bearing core designed from reinforced concrete
-base strips and feet - concrete c 30/37
-basics of the hall - foundation strips, acting as retaining walls, reinforced in place
Laying wooden beams
-columns, girders, ceiling structures concrete c 30/37, reinforced concrete slab one
Or tense in both directions,
Hall construction - half frames made of glu32c glued wood, with purlins
Roofs with intense greenery
Facade - system frame glazing
Full facade - ventilated with vegetation baskets
Attic cladding - alucobond aluminum facade panels
The main staircase is reinforced concrete, spindle, monolithic with a landing
Serves the object from -1. Until the 2nd floor.
Railing height 900mm - monierka
In the middle of the stairs elevator - steel structure and circular floor plan schmitt + sohn
Two-arm fire escape, reinforced concrete, prefabricated, 20 degrees 170x280mm
Hall construction
Wooden half-frames from glu32c class glued wood, articulated
In place of max bending moment cross-section 500x2100mm, in the bearing on the base 500x500mm, bearing
On the wall 100x500mm, purlin 200x280mm
Horizontal beam edge in slope 2%
Axial distance of frames 4.5 m, purlins by 2 m
Frame corner - joint plate and bolts
Roof support - trapezoidal sheet metal 50/50
TZB
The building is connected to utilities in the adjacent streets behind the Black Bridge and to the smelters and to the
Networks leading to the school, which shares part of the land with the hall
Hot water preparation and heating are provided by hot water distribution from the heating plant
The hot water is kept in tanks, or it is reheated with waste heat from the cooling of the hockey hall
The whole building is forced ventilation, by equal pressure air handling units
Rainwater from the roof collected in retention tanks, reused for irrigation
Ice surface cooling technology - use of waste heat for water reheating, heating
Subsoil, water heating created by melting crushed ice for snowmaking and surface treatment
Air supply in the middle of the hall, air supply is on both sides and towards the ceiling
Exhaust air and moisture removal around the perimeter of the ice surface

Documentation

Show PDF 1Show PDF 2Show PDF 3

Copyright © 2022 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.