Architecture

Campus STU

Terézia Tomková
Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava
Slovakia

Project idea

V súčasnosti budovy fakúlt STU navzájom nespolupracujú a majú introvertný vzťah. Mojím zámerom bolo túto skutočnosť odstrániť a využiť novonavrhovanú budovu ako nástroj na dosiahnutie určitého spoluvlastníctva jednotlivých fakúlt. Z tohto nápadu vzišiel koncept samotnej hmoty budovy. Budova vzniká postupným ukladaním objemov kociek. Tak vzniká hmota, ktorá prechádza od úplného rozpadu k súdržnej hmote. Izolované časti sú spojené s hlavnou hmotou lávkou pre chodcov na úrovni 2.np. Materiál nesie hrúbku okolitých budov a má tak v danom prostredí ničím nerušený efekt.

At present, the buildings of the STU faculties do not co-operate with each other and have an introverted relationship. My intention was to remove this fact and use the newly designed building as a tool for achieving a certain co-ownership of individual faculties. From this idea came the concept for itself mass of the building. The building is created by gradually stacking volumes of cubes. This creates matter that goes from complete disintegration to cohesive matter. The insulated parts are connected to the main mass by a footbridge at level 2.np. The material carries the thickness of the surrounding buildings and thus has an undisturbed effect in the given environment.

Project description

Budova pozostáva z dvoch podzemných podlaží a piatich nadzemných. Podzemné podlažia majú väčšinou funkciu statickej dopravy, sú však doplnené dielňami a ťažkými laboratóriami. Laboratóriá sú osvetlené dvoma svetlíkmi. Izolovanejšie časti materiálu sú koncipované ako priestory na prenájom - ideovo ideálna je kaviareň, tlačiareň a zvyšné priestory nainštalované v dizajne ako začínajúce štúdiá. Hlavná omša má na prízemí výstavný priestor, po ktorom nasleduje jedáleň s prípravnou miestnosťou, knižnica so študovňou, administratíva a vedecké a výskumné prezentačné centrum na najvyššom poschodí. Budova má dve átria, ktoré je možné využívať z priestorov dielne.

The building consists of two underground floors and five above ground. Underground floors mostly they carry the function of static transport but are supplemented by workshops and heavy laboratories. Laboratories are illuminated with two skylights. More isolated parts of the material are designed as spaces for rent - ideologically the café, print shop and the remaining spaces installed in the design serve as beginning studios. Main mass has exhibition space on the ground floor, followed by a dining room with a preparation room, a library with a study room, administration and a science and research presentation center on the top floor. The building has two atriums which can be used from the workshop premises.

Technical information

Hlavným nosným systémom je železobetónový skelet. Fasády okolitých budov na nádvorí boli inšpiráciou pre vytvorenie novej fasády, ktorá zodpovedá prísnemu rastru. Fasádu tvoria segmenty v tvare štvorca. Každý segment je tvorený z pevných vertikálnych častí a následne z nastaviteľných horizontálnych častí, aby sa dosiahlo nepriame osvetlenie v riéri. Podľa vzoru okolitých fasád je na novej fasáde jemne naznačený nosný systém budovy a súčasne je využitá rôznorodosť hrúbok samotných častí jednotlivých segmentov. Fasáda má dvojfarebný denie. Hlavné pohľady sú vyhotovené v tehlovom odtieni, ktorý obsahuje odkaz na farebné riešenie pôvodnej fasády z budovy rehabilitovaného laboratória. Túto hlavnú farbu dopĺňa nekontrastná biela.

The main supporting system is a reinforced concrete skeleton. The facades of the surrounding buildings in the courtyard were the inspiration for the creation of a new facade, which corresponds to the strict raster. The facade consists of square-shaped segments. Each segment is made up of fixed verticals parts and subsequently from adjustable horizontal parts to achieve indirect lighting in the riéri. Following the pattern of the surrounding facades, the load-bearing system of the building is finely indicated on the new facade and at the same time it is used the diversity of thicknesses of the parts of individual segments themselves. The façade has a two-tone denie. The main views are formed in a brick shade which contains a reference to the color design of the original facade from the rehabilitated laboratory building. This main color is complemented by non-contrasting white.

Documentation

Show PDF 1Show PDF 2Show PDF 3Show PDF 4Show PDF 5

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.