Architecture

SEARCHING FOR GARDEN CITY

Ondřej Fiedler
Academy of Fine Arts, Prague
Czech Republic

Project idea

EN

I can create postmodern, industrial, villa houses or typical Prague blocks. Or I can create comfort, joy, memories, pastimes, duties, and other things that belong to life. Architecture is indistinguishably mixed with life, but at the most basic level one must decide between creating architecture or creating life. In that case, I choose to create life.
I ask why people are fleeing cities, and I bring the quality of the village and the suburbs, freedom, autonomy and space. I return to people the analogy of childhood in the village, I fulfill the life desire for a house with a garden. One floor, one apartment, one family and a dog on the doorstep.
I am looking for architecture in the unformal dwelling, in the hanging laundry and in the terases overgrown with flowers. In the end, the whole concept is based on human creativity. At first it seems as if there is none. But it appears over time. I am looking for true aging, the patina of life, falls and ascents, births, and deaths. My job is to create a foundation for life. I want architecture so humble that it leaves design to its inhabitan

CZ

Můžu dělat postmodernu, industriál, vila domy nebo pražské bloky. Nebo můžu dělat pohodlí, radost, chmury, vzpomínky, kratochvíle, povinnosti a jiné věci, které k životu patří. Architektura je s životem k nerozlišení namíchaná, ale v nejzákladnější rovině dělám architekturu nebo život. V tom případě jsem pro život.
Ptám se, proč lidé utíkají z měst, a přináším kvalitu vesnice a předměstí, svobodu, autonomii a prostor. Vracím lidem analogii dětství na dědině, naplňuji životní touhu po domku se zahrádkou. Jedno patro, jeden byt, jedna rodina a pes na zápraží.
Hledám architekturu v zabydlenosti, ve visícím prádle
a v květinami přerůstajících truhlících. Nakonec celý koncept stojí na lidské tvořivosti. Zprvu se zdá jako kdyby tam žádný nebyl. V čase se ale objevuje. Hledám pravé stárnutí, patinu života, pádů a vzestupů, rození a umírání. Mou úlohou je vytvářet podhoubí pro život. Chci architekturu natolik pokornou, že nechává výraz na svých obyvatelích.


Project description

EN

The place hardly knows the context, or it has long been forgotten. So I am not trying to directly integrate into the context of one place but into the context of the wider environment, because I think that Prague will be densified here and the proposed structure will face much better quality buildings for decades. So I create a structure with the qualities of blocks and residential areas at the same time. The main feature is the scale, where you can find a spectrum of worlds in the structure, from a solitary apartment to a coherent structure. The addition of houses creates semi-private courtyards or delimited anterooms. Each apartment sees into the yard and out of the structure at the same time. You can drive everywhere and dreamily park right in front of the house. The structure is experimentally dense, but I still keep the transparent diagonals in it, through which it is possible to view the structure. To feel the certainty of the beginning and end, I add mature pine trees to the centers of the atriums, which not only speak architecturally with the atrium, but also immerse the structure in the vibrating veil of the forest. And places where houses are missing paradoxically play the role of a hiding place in a fairy-tale orchard.

CZ

Kontext místo skoro nezná, nebo na něj už dávno zapomnělo. Nesnažím se tedy přímo začlenit do kontextu jednoho místa ale do kontextu širšího okolí, jelikož si myslím, že Praha se zde bude zahušťovat a navržená struktura bude v řádu desítek let čelit mnohem kvalitnější zástavbě. Vytvářím tedy strukturu s kvalitami bloků a vilových čtvrtí zároveň. Hlavní vlastnost je meřítkovost, kdy lze ve struktuře najít spektrum světů, od solitérního bytu po soudržnou strukturu. Adicí domů vznikají polosoukromé dvory nebo ohraničené předprostory. Každý byt vidí do dvora a ven ze struktury zároveň. Všude lze dojet autem a vysněně zaparkovat přímo před domem. Struktura je až experimentálně hustá, přesto v ní ale zachovávám průhledové diagonály, skrz které je možné strukturou prohlédnout. Pro pocit jistoty začátku a konce do středů atrií přidávám vzrostlé borovice, které nejen architektektonicky mluví s atrií, ale ponořují strukturu do chvějícího se závoje lesa. A místa, kde domy chybí nesou paradoxně roli skrýše v pohádkovém sadu.

Technical information

EN

Although housing works parametrically for almost anyone, the concept subconsciously copies the quality of family houses. I therefore appeal to the high standard of flats and their surroundings. The basic unit is therefore a solitary four-room apartment, which can be easily divided into two two-room apartments. On the roof there is a receding solitary three-room apartment with a larger terrace. The floors can be easily combined economically. The ground floor of the house serves workshops, studios, shops and other rentable functions, which further enhances life in the courtyards and streets. A similarly designed house can be found in the structure 28 times, but due to its variability it can always look different.

CZ

I když bydlení funguje parametricky pro téměř kohokoliv, koncept podvědomě kopíruje kvalitu rodinných domů. Apeluji proto na vysoký standard bytů a jejich okolí. Základní jednotkou je tedy solitérní čtyřpokojový byt, ten lze snadno rozdělit do dvou dvoupokojových bytů. Na střeše stojí ustupující solitérní třípokojový byt s větší terasou. Patra lze ekonomicky jednoduše kombinovat. Přízemí domu slouží dílnám, ateliérům, obchodům a jiné pronajímatelné funkci, která ještě umocňuje život ve dvorech a ulicích. Podobně navržený dům lze ve struktuře nalézt 28 krát, ale díky své variabilitě může vypadat vždy jinak.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.