Interior Design

Minimalistic kindergarten in Brno

Valiantsina Osipava
FAST VUT
Czech Republic

Project idea

The main idea was to create a minimalistic and functional interior for the small 2 groups kindergarten. The building site was not very big, so it was necessary to design the building as small as possible. That's why I decided to separate groups during study process and contrary combine while playing. Natural colours are used in the interior, so children will feel comfortable and stay calm. The interior concept assumes unlimited movement of children inside as well as their unlimited communication to each other.

Vymezení a účel stavby

Mateřská škola je součástí školského areálu, do kterého patří také základní škola, gymnázium a víceúčelové sportovní hřiště. Architektonicko-designerská studie zahrnuje návrh mateřské školy včetně interiéru určitých prostorů a řešení přilehlého pozemku. Účelem návrhu bylo vytvoření flexibilně využívátelného objektu pro dvě třídy dětí. Z hlediska exteriéru hlavním účelem bylo zajistit snadnou přístupnost budovy z obou stran ve složitých terénních podminkách. Z hlediska interíéru cílem bylo vytvoření moderního, flexibilního a bezbariérového prostoru.

Project description

Basic information/Základní údaje

Building type/Druh stavby: novostavba
Number of floors/Počet podlaží: 2
Site area/Rozloha pozemku: 1 523,76 m2
Built-up area/Zastavěná plocha: 490,56 m2
Total usable area/Celková užitková plocha: 543,28 m2
Built-in volume/Obestavěný prostor: 2 670,49 m3

The building is situated on a steep slope. The main entrance in the first floor is designed from the side of the nearby street. A terrace with areas for relaxation, waiting, children games leads to the main entrance. Another entrance is designed in ground floor from the side of the school area, so it's possible to enter the building from any side and floor. This solution should be very convenient for women with prams. All furniture was created specially for this project. Built-in furniture helps to open the space and to leave a lot of free space for children's games. Chairs can be easily put under the table in the working area or under the sitting niche in the playroom, so the space can be always easily cleared. Big windows and colours used in the interior visually unite the space with nature outside.

Urbanistické řešení

Školní areál, do kterého patří navržená budova, se nachází v městské části Stránice v blizkosti náměstí Míru a parku Kraví hora. Hranicemi areálu slouží ulice Rudišova, Lerchova a Havličkova, na jihovýchodní straně areál hraníčí se soukromými pozemky rodinných domů. Výška okolní zástavby se pohybuje mezi 2 až 5 nadzemními podlažími.
Řešený pozemek je umístěn v jižní části školního areálu a je přímo přístupný z ulice Havličkova. Pozemek je stupňovitě svažitý, výškové rozdíly mezi stupni dosahují cca 3 metrů. Hlavní vstup je navržen v úrovni 2NP z ulice Havličkova, kde před vstupen je vytvořen předprostor, sloužící jako veřejné prostranství s lavičkami a hernými plochami pro děti (pískoviště a dřevěná terasa), zatravněnými plochami se stromy. Tento prostor je vytvořen na střeše nad hernou v 1NP, která je zasazena do terénu. Před budovou je navrženo parkoviště s 5 parkovacími místy včetně jednoho pro imobilní. Další dva vstupy jsou návrženy v úrovni 1NP, jeden slouží pro výstup dětí ven a také jako vstup do budovy ze strany školního areálu, druhý je samostatným vstupem do kuchyně. V úrovní 1NP jsou navrženy plochy pro dětské hry s příslušným mobiliářem: pískovištěmi, houpačkami, lavičkami, prolézačkami a altánkem. Výškové úrovně 1NP a 2NP v exteriéru spojuje provozní schodiště navržené v jižní části budovy. Dodatečně je navržena rampa spojující výškové úrovně gymnázia a mateřské školy. Nově navržená zeleň tvoří pohledovou bariéru kolem mateřské školy. Kolem budovy je navržena terasa, která působí jako podnož a zvedá budovu nad terénem.

Architektonické řešení

Protáhlá dvoupodlažní budova obdélnikového půdorysu je situována kolmo ke svahu a fyzikálně i opticky zasazena do terénu. Nástupní horní podlaží je subtilnější a je posunuto směrem dovnitř pozemku, čímž se vytváří nástupní předprostor na střeše 1NP. Tento prostor slouží jako veřejný prostor, vybavený mobiliářem. Budova je řešena v moderním stylu. Používá se pohledový beton v kombinací s dřevěným obkladem. Velké plochy pásového prosklení zajisťují dostatečné osvětlení vnitřních prostorů. Hlavní vstup je opatřen dřevěnou markýzou. Poměrně malý rozměr budovy dovoluje efektivní využívání malého pozemku pro venkovní aktivity dětí. Díky svým rozměrům, tvaru a poloze budova zapádá do okolí.

Dispoziční řešení

Hlavní vstup do budovy je navržen ze strany ulice Havličkova. Vstupuje se přes zádveří do vstupní haly, sloužící také jako čekárna. Celé 2NP je věnováno administrativním a provozním záležitostem. Na levé straně od vstupu jsou vstupy do kanceláře ředitele a do denní místnosti, vybavené vlastním hygienickým zázemím. Na pravé straně jsou vstupy do technických místností (prádelna, TZB) a do hygienického zázemí. Přímo naproti hlavnímu vstupu se nachází komunikační jádro s výtahem a schodištěm.
V 1NP jsou umístěny veškeré prostory, věnované dětem. Toto podlaží je řešeno symetricky v podélném směru. Výtahem nebo schodištěm z 2NP se dostává do halý, ze které se vstupuje do dětských šaten. Případně se dá vstoupit do budovy ze školního areálu (tzn. z ulice Rudišova) přes zahradní vstupní halu, sloužící zároveň jako zádveří a jako prostor k odkládání venkovních hraček. Dále se jde do stejné haly, ze které se vstupuje do šaten. Na šatny navazují hygienické místnosti a pracovny-jídelny, přístupné buď hned z šaten, nebo přes umývarnu. V pracovně jsou vymezeny zóny se stoly pro celou třídu, zóna umění a zóna věd, každá pro maximálně 7 dětí. Velká tabule začínající od podlahy nabízí dětem možnost malování a zároveň chrání proti poškození další povrchy stěn. V pracovně se nachází stůl učitelky v takovém místě, ze kterého se dá pozorovat celý prostor pracovny a herny. Zatímco pracovny jsou navrženy zvlášť pro každou třídu, herna-lehárna je pro obě třídy společná a může být rozdělena posuvnou příčkou. Velký otevřený prostor herny umožňuje její flexibilní využívání. Do falešné předstěny se umístily odpočinkové niky, ukladací prostory, sportovní koutek a dveře do skladovacích prostorů.
Do kuchyňské části je navržen vlastní vstup ze strany gymnázia, odkud se pravděpodobně bude dodávat jídlo. Pro pracovníka kuchyně je navržena vlastní šatna a hygienické zázemí. Zvlášť jsou návrženy sklad termosů, sklad nádobí a samotná kuchyň.

Technical information

The construction of the building is made of load-bearing ceramic walls and prefabricated ceiling panels. In case of large spans concrete beams are used (especially under the walkable roof). Decorating materials both in the interior and exterior are similar, so they help to unite the building visually.

Konstrukční systém objektu je stěnový s obousměrným uspořádáním nosných stěn. Používají se keramické tvárnice Heluz. Obvodové zdivo je jednovrstvé tloušťky 440 mm. Vnitřní nosné stěny mají tloušťku 300 mm, nenosné příčky – 150 mm. Na stropy se používají předpjaté panely Spiroll tloušťky 250 mm. V místech velkých rozponů (herna) jsou navrženy průvlaky o průřezu 300x700 mm. Základové pásy jsou navrženy do hloubky 1000 mm pod terénem. Vzhledem k mohutné konstrukce pochůzné střechy nad hernou a požadované světlé výšce 3000 mm, konstrukční výška v 1NP je 4300 mm a, v 2NP 3300 mm. Světlá výška je 3000 mm. Schodiště je monolitické železobetonové tříramenné se dvěma mezipodestami a je přímo osvětleno oknem v úrovni 2NP. Dodavatelem skla pro prosklené plochy na fasádě je firma SCHUCO. Konstrukce markýzy je vytvořena ze svařovaného ocelového roštu s dřevěným obkladem. Střecha nad administrativní částí je plochá jednoplášťová, výška parapetu 1100 mm (z estetických důvodů). Střecha nad hernou je pochůzná s vegetační vrstvou tl. 300 mm.
V interiéru se používají převážně podobné materiály, jako v exteriéru, což jsou pohledový beton a dřevo. Dalším částo používaným materiálem je plast. V hygienických místnostech a v kuchyni se na podlahy používá keramická dlažba imitující beton.

Documentation

Show PDF 1Show PDF 2Show PDF 3Show PDF 4Show PDF 5Show PDF 6Show PDF 7Show PDF 8Show PDF 9Show PDF 10Show PDF 11Show PDF 12Show PDF 13