realisation

life and death museum

mohammad khodadadi
IAUCTB
Islamic Republic of Iran

Project idea

سه دیدگاه درباره ی مرگ وجود دارد:1_عدم 2_تناسخ 3_زندگی جاودان

Project description

طبقه اول پروژه مربوط به دیدگاه عدم می باشد که بازدید کننده را در پایین ترین طبقه قرار می دهد و او را به سمت پایین می برد.
طبقه دوم ابتدا بازدید کننده را به سمت پایین می برد سپس تا حدی او را بالا می برد.
طبقه سوم مربوط به دیدگاه زندگی جاودان می باشد که بازدید کننده را به بالاترین نقطه موزه می برد.

Technical information

ایجاد فضای پر و خالی و تو در تو بودن پروژه را رازگونه تر و بیننده را کنجکاو تر می کند.
می توانیم تراس ها و کفپوش ها را نوک تیز قرار دهیم که صلب بودن مرگ را نشان دهد اما این سوال پیش می آید که آیا مرگ پایان زندگی است که بخواهد سخت باشد؟؟
فضاهای سبز موجود در مسیر موزه نشان از زیبایی های موجود در مسیر زندگی دارد

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.