Project idea

Koncept návrhu vychádza zo snahy dotvorenia a uzavretia historickej zástavby centra mesta Bratislava, ktorý funkčne zastáva pozíciu chýbajúceho zariadenia hromadných garáží v riešenom prostredí. Do prostredia, v ktorom sa striedajú prvky historizmu, moderny ale i postmoderny vstupuje nový objekt zdržanlivo, keďže akýkoľvek radikálny zásah by pôsobil rušivo už teraz v chaotickom priestore. Koncepciu fasády možno nazvať kontextuálnou, nakoľko náznakovou formou preberá podoby okolitej zástavby. Dominantný motív vertikálneho členenia prechádza zo susednej budovy súdu abstraktnou formou zavesenej fasády z pálených tehál. Strecha objektu je netradične tvorená vysokými drevinami, ktoré vytvárajú oázu parkového pokoja. Zelená čiapka objektu výrazným spôsobom dotvára okolitú strešnú krajinu. Zeleným odľahčením možno nazvať exteriérové schodisko tiahnuce sa pozdĺž tehlového priečelia vytvárajúc akúsi zelenú pasáž vedúcu až na strešené podlažie.

Project description

Parkovací dom s polyfunkciou ponúka viacero možností funkčnej náplne, ktorá je v súlade s územným plánom mesta rovnako ako v súlade so Zásadami ochrany pre vybraté sektory mestskej pamiatkovej rezervácie. V návrhu sa uvažuje so zastavaním väčšinouvej plochy predmetného pozemku, čím je dosiahnutá ergonómia priestoru potrebná pre navrhovanú funkciu statickej dopravy. Funkčno-prevádzkové a dispozičné riešenie je fixne predurčené pre užívanie stavby ako hromadnej garáže, pričom ponúka možnosti na oddych vytvorením parku na streche, ktorý je aj veľmi atraktívnym turistickým miestom z dôvodu viacerých vzácnych výhľadov na bratislavské pamiatky. Vstupné podlažie je zčasti vyčlenené aj pre potreby služieb , administratívy alebo obchodu.
Novostavba vstupuje na plochu prieluky, doposiaľ využívanej ako parkovisko, v prostej hmote, reagujúcej na okolitú architektonickú disharmóniu. Svojou mierkou však dokonale komunikuje so svojimi susedmi a uzatvára jeden dôležitý prázdy priestor v meste.

Technical information

Dispozícia priestorov je predurčená pre potreby hromadnej garáže, ktorá dokáže poňať 500 osobných automobilov. Pre efektívne narábanie s priestorom je navrhovaný systém polpodlaží. Parter obsluhujú priestory občianskej vybavenosti a obchodu, ako vhodné doplnkové funkcie na tomto mieste. Pridanou hodnotou parkovacieho domu je strešné podlažie, obohatené o vzrastlé dreviny. Aktívny verejný priestor na strešnej úrovni využíva potenciál pokojného prostredia historického centra mesta formou vzácnych výľadov. Prístup na strechu exkluzívnym zeleným schodiskom podčiarkuje ideu riešenia.
Nosná konštrukcia železobetónového skeletu využíva pevnosti a odolnosti spriahnutých oceľovobetónových stĺpov. Konštrukcia fasády tvorená systémom oceľových roštov nesie murivo z plných pálených tehál.