Go back

Centre of Science and Technology Čunovo

Project idea

SVK:

Medzi základné ciele, ktoré si projekt náučno-zážitkového centra vedy a techniky kladie, patrí zvýšenie prestíže vedy a výskumu, zmena image technických odborov, ich popularizácia a sprístupnenie širokej verejnosti a tiež vytvorenie predpokladov pre získanie talentov, ktoré naša krajina potrebuje pre ďalší rozvoj. Centrum vedy a techniky v sebe ukrýva všetky kľúčové poznatky ľudstva z oblasti vedy, výskumu a technických odborov. Pre naplnenie týchto cieľov je kladený veľký dôraz na expozičnú časť. (Petr Pavliňák, 2012) [3]
Prvým cieľom práce bolo spracovať inšpiratívne budovy s typologickou tematikou náučno-zážitkových centier po celom svete. Spracované boli centrá vedy a techniky ako Akadémia vied v Kalifornii, USA, Detské vedecké múzeum v Južnej Kórei, Centrum vedy v Nórsku, Kopce vedy v Japonsku a Múzeum moderného umenia Danubiana v Čunove, SR. Významným milníkom práce bola prínosná návšteva Sveta techniky v Ostrave, ČR. Výsledkom bolo pochopenie funkčnej prevádzky náučno-zážitkových centier a typologická príprava. Tieto kroky boli potrebné k tomu, vymedziť si náučno-zážitkové centrum ako typologické druh a zhodnotenie spomínanej problematiky doma a v zahraničí
Ďalšími čiastkovými cieľmi práce bola filozofia a koncepčný návrh centra, hmotovo-priestorový návrh vízie stavby na základe spracovaných inšpirácií, umiestnenie budúcej stavby na pozemku a následne vypracovanie kompletnej architektonickej dokumentácie.
Hlavným cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť typologický druh kultúrnej stavby, ktorý na Slovensku chýba. Ako bolo už spomínané, ide o zvýšenie prestíže vedy a výskumu, popularizácia technických odborov na Slovensku a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Tým sa vytvoria predpoklady pre získanie budúcich talentov, ktoré naša krajina potrebuje pre ďalší rozvoj.

ENG:

The core objectives of the project of the Learning and Experience Center of Science and Technology are to increase the prestige of science and research, to change the image of the technical professions, to popularize them and to make it accessible to the general public, and to create the preconditions for the talents that our country needs for further development. The Center of Science and Technology conceals all key human knowledge of science, research and technical disciplines. To achieve these goals, a strong emphasis is placed on the exposure section. (Petr Pavliňák, 2012) [3]
The first goal of the work was to work on inspirational buildings with typological themes of learning-experience centers around the world. The science and technology centers of the Academy of Sciences in California, USA, the South Korea Science Children's Museum, the Science Center in Norway, the Japan Science Museum, and the Danubian Museum of Modern Art in Čunovo, Slovakia, were crafted. An important milestone in the work was the visit to the Technical University in Ostrava, Czech Republic. The result was an understanding of the functional operation of learning-experience centers and typological preparation. These steps were necessary to define the learning-experience center as a typological type and to evaluate the above-mentioned issues at home and abroad
Another partial aims of the thesis were the philosophy and conceptual design of the center, the mass-spatial design of the vision of the building on the basis of processed inspiration, the location of the future construction on the land and the subsequent elaboration of complete architectural documentation.
The main goal of the final thesis was to propose a typological type of cultural building, which is missing in Slovakia. As has already been mentioned, it is an increase in the prestige of science and research, the popularization of technical departments in Slovakia and their accessibility to the general public. This will create the prerequisites for gaining future talent that our country needs for further development.

Project description

SVK:

CENTRUM VEDY A TECHNIKY ČUNOVO je náučno-zážitkový areál určený pre všetky vekové kategórie. Slúži na prezentáciu histórie a súčasnosti fungovania vedy a techniky formou interaktívnych výstav, seminárov, multimédií, divadla, tematických učební a vonkajších atrakcií. Komplex je riešený na celodennú aktivitu návštevníkov a okrem hlavnej funkcie zabezpečí stravovanie a rekreáciu v areáli.

Účelom Centra vedy a techniky Čunovo je vzdelávať zábavnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu a techniku v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií, multimediálnych a seminárnych sál, či tematických učební. Presvedčiť mládež, že aj veda a technika môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy a techniky. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti biológie, fyziky, chémie, a iných prírodných a technických vied. Ako v škole, tak aj v centre vedy a techniky je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy a techniky je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.

ENG:

CENTRE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY is an educational-entertaining area designed for all ages. It serves to present the history and presentations of science and technology through interactive exhibitions, seminars, multimedia, theater, thematic lessons and outdoor attractions. The complex is designed for all-day activity of the visitors and in addition to the main function it will provide catering and recreation in the area.

The Purpose of the Center of Science and Technology of Čunovo is to educate in a entertaining way, to increase the general interest in science and technology in the company through interactive expositions, multimedia and seminar rooms, and thematic lessons. Convincing young people that science and technology can be entertaining and inspire science and technology issues. To motivate young people to scientific careers and study of technical departments and natural sciences. In a compelling way to present the most interesting phenomena in the field of biology, physics, chemistry, and other natural and technical sciences. At school, as well as in the center of science and technology, an effort is made to give the visitor something to learn or better understand what he had previously imagined at an intuitive level. Entertainment is not an end in itself, it is a motivational element and a means of knowing. The role of the science and technology center is also to ensure the transformation of the current scientific knowledge into a comprehensible form. Linking basic scientific principles and laws to their use in real life.

Technical information

SVK:

Sprievodná technická správa

Identifikačné údaje o stavbe

NÁZOV STAVBY : Centrum vedy a techniky Čunovo

MIESTO STAVBY: Bratislava V – m. č. Čunovo
ČÍSLO PARCELY: p. č. 747/106
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Čunovo
OKRES: Bratislava V
INVESTOR: MB Company, a. s.
DRUH/CHARAKTER STAVBY : Náučno-zážitkové centrum

PROJEKTANT ARCHITEKTÚRY: Michal Bakočka

ZASTAVANÁ PLOCHA: 6 700 m2
PREDPOKLADANÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY : 30 000 000 EUR

STUPEŇ PD: Dokumentácia realizácie stavby
LEHOTA VÝSTAVBY: 24 mesiacov
ZAHÁJENIE VÝSTAVBY: 5/2017
UKONČENIE VÝSTAVBY: 5/2019
 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh a posúdenie architektonického, konštrukčno-technického a statického riešenia stavby náučno-zážitkového centra vedy a techniky. Jedná sa o novostavbu s jedným podzemným podlažím, tromi nadzemnými podlažiami a pochôdznou vegetačnou strechou a terasami.
Účelom Centra vedy a techniky Čunovo je vzdelávať zábavnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu a techniku v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií, multimediálnych a seminárnych sál, či tematických učební. Presvedčiť mládež, že aj veda a technika môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy a techniky. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti biológie, fyziky, chémie, a iných prírodných a technických vied. Ako v škole, tak aj v centre vedy a techniky je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy a techniky je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.

Prehľad východiskových podkladov
- Kópia z katastrálnej mapy
- Vypracovaná analýza územia a situácia v M 1:2000 (1:1500)
- Typologické požiadavky náučno-zážitkových centier na dispozičné riešenia
Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy
Navrhovaný objekt Centrum vedy a techniky Čunovo je kvôli mohutnosti a nutnosti spracovania dokumentácie v požadovaných mierkach delený na stavebné objekty. Objekt sa skladá z troch stavebných objektov, pričom ľavé krídlo SO 01 má tri nadzemné podlažia, centrálna časť SO 02 má jedno podzemné, tri nadzemné podlažia a výlez na strechu a pravé krídlo tri nadzemné podlažia.
Filozofia a koncept návrhu

Prvým krokom bola typologická príprava a spracovanie rôznych inšpiratívnych stavieb po celom svete. V rámci tejto prípravy som osobne navštívil blízke centrum vedy a techniky v Ostrave. Vlastným zážitkom a poznaním som dokonale pochopil fungovaniu prevádzky tohto typologického druhu. Druhým krokom bol návrh hmotovo-priestorového modelu mojej vízie na základe naštudovaných inšpirácií, následne umiestnenie stavby na pozemku a návrh funkčnej prevádzky a dispozície budovy. V treťom kroku som sa dostal k splneniu hlavného cieľa práce - kompletného architektonického návrhu náučno-zážitkového centra.

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu
Nie sú vecné, ani časové väzby na okolitú výstavbu

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Užívateľmi stavby bude široká odborná i laická verejnosť, prevádzkovateľom bude sám investor.
Celková doba výstavby, začiatok a ukončenie výstavby
- Lehota výstavby: 24 mesiacov
- Zahájenie výstavby: 5/2017
- Ukončenie výstavby: 5/2019

Skúšobná prevádzka a doba jej trvania
Skúšobná doba je 3 mesiace, počas ktorých sa budú odstraňovať kolaudačné nedostatky.

Predpokladané celkové náklady stavby
Predpokladané celkové náklady na stavbu vychádzajú z investičných nákladov podľa obstavaného priestoru. Predpokladané celkové náklady na stavbu rieši časť technológie. Hrubý predpoklad celkových nákladov je 30 mil. EUR.

ENG:

Accompanying technical report

Building identification data

BUILDING NAME: Center of Science and Technology Čunovo

LOCATION BUILDING: Bratislava V - m. no. Čunovo
PARCEL NUMBER: p. no. 747/106
CATASTROL TERRITORIES: Čunovo
DISTRICT: Bratislava V
INVESTOR: MB Company, a. with.
TYPE / CHARACTER BUILDING: A learning-experience center

ARCHITECTURAL PROJECTOR: Michal Bakočka

STOPED AREA: 6,700 m2
EXPECTED INVESTMENT COSTS: EUR 30 000 000

STAGE PD: Documentation of construction realization
CONSTRUCTION LEVEL: 24 months
BEGINNING CONSTRUCTION: 5/2017
END OF CONSTRUCTION: 5/2019

Basic data characterizing the construction and its operation
The subject of the project documentation is the design and assessment of the architectural, structural, technical and static solution of the building of the learning and experience center of science and technology. This is a new building with one underground floor, three above-ground floors and a vegetation roof and terraces.
The Purpose of the Center of Science and Technology of Čunovo is to educate in a entertaining way, to increase the general interest in science and technology in the company through interactive expositions, multimedia and seminar rooms, and thematic lessons. Convincing young people that science and technology can be entertaining and inspire science and technology issues. To motivate young people to scientific careers and study of technical departments and natural sciences. In a compelling way to present the most interesting phenomena in the field of biology, physics, chemistry, and other natural and technical sciences. At school, as well as in the center of science and technology, an effort is made to give the visitor something to learn or better understand what he had previously imagined at an intuitive level. Entertainment is not an end in itself, it is a motivational element and a means of knowing. The role of the science and technology center is also to ensure the transformation of the current scientific knowledge into a comprehensible form. Linking basic scientific principles and laws to their use in real life.

Overview of background material
- Copies from the cadastral map
- Developed Terrain Analysis and Situation in M ​​1: 2000 (1: 1500)
- Typological requirements of learning-experience centers for layout solutions
Breakdown of building into operational files, building objects or stages
The proposed object of the Center of Science and Technology of Čunovo is due to the robustness and necessity of documentation processing at the required scale divided into building objects. The building consists of three buildings, the left wing of the SO 01 having three above ground floors, the central part of the SO 02 has one underground, three aboveground floors and an exit on the roof and the right wing of three above-ground floors.
Philosophy and Design Concept

The first step was the typological preparation and processing of various inspirational buildings around the world. As part of this training, I personally visited the close center of science and technology in Ostrava. By my own experience and knowledge, I have perfectly understood the operation of this type of species. The second step was to design a mass-spatial model of my vision based on inspired inspiration, then to position the building on the plot and to design the functional operation and layout of the building. In the third step I reached the main goal of work - the complete architectural design of the learning and experience center.

Time and time related to the surrounding construction
There are no realities or time-bounds to the surrounding construction

Overview of users and operators
The building will be made by a broad professional and lay public, and the operator will be the investor himself.
Total construction time, start and end of construction
- Construction time: 24 months
- Start of construction: 5/2017
- Completion of construction: 5/2019

Test run and duration
The trial period is 3 months, during which the deficiencies in the accreditation will be removed.

Estimated total cost of the construction
Estimated total construction costs are based on investment costs according to the bundled space. The estimated total cost of the construction is solved by part of the technology. Gross assumption of total costs is 30 mil. EUR.

Co-authors

Konzultant/Consultant: Ing. arch. Petra Struhařová